Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłata za emisję z fermy

Pytanie: Zgłosiła się do Nas firma produkująca preparat (dodatek do pasz) dla zwierząt gospodarczych (ściślej do krów mlecznych), który ma zmniejszać produkcję gazów cieplarnianych emitowanych przez zwierzęta. Firma przekonuje że stosując ich preparat, gospodarstwo będzie zwolnione z opłaty środowiskowej za emisje gazów do powietrza. Szczerze, pierwszy raz słyszę o takim zwolnieniu, sądzę że firma dała się w pewien podstęp marketingowy co by sprzedać swój produkt. Wiem, że są takie dodatki paszowe zmniejszające emisję gazów, lecz stopień redukcji jest „znikomy” w porównaniu do całego tego zachodu. Przypuszczam, pewnie by trza jeszcze prowadzić jakiś monitoring, badanie czy stosowanie preparatu odniesie w ogóle jakieś rezultaty. [P.S.]

Odpowiedź: To prawda, że stosując taki preparat „gospodarstwo będzie zwolnione z opłaty środowiskowej za emisje gazów do powietrza”, ale to nie cała prawda. Opłata musi być za faktyczną emisję, a więc nie trzeba będzie płacić za tę ilość, o jaką emisja się zmniejszy w wyniku stosowania preparatu. Inna sprawa jak wykazać ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych przez zwierzęta w wyniku stosowania preparatu.

Nadmieniam, że wg załącznika do rozporządzenia [2] przyjmuje się, że 1 krowa = 1 DJP. Natomiast ferma od 210 DJP (czyli od 210 krów) wg § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia [2] to instalacja zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dlatego też dla fermy krów:

– wg rozporządzenia [3] wymagane jest pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, gdy w fermie jest co najmniej 210 DJP (210 krów), pozwolenie wymagane jest nawet wtedy, gdy emisja jest niezorganizowana albo grawitacyjna;

– wg rozporządzenia [4] wymagane jest zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, gdy w fermie jest poniżej 210 DJP ale co najmniej 60 DJP (60 krów) albo co najmniej 40 DJP (40 krów). Przy czym 40 DJP wg § 3 ust. 1 pkt 103 rozporządzenia [2] dotyczy przypadku, gdy chów lub hodowla zwierząt prowadzona będzie:

a) w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone:
— mieszkaniowych,
— innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt,
— zurbanizowanych niezabudowanych,
— rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—3 tej ustawy

Przypominam, że w przypadku braku wymaganego pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza opłatę za korzystanie ze środowiska należy zwiększyć o 500 % (art. 292 POŚ).

Gdy pozwolenie nie jest wymagane, to opłata nie jest wymagana, jeżeli ferma prowadzona jest przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, a więc przez rolnika (art. 284 ust. 2 POŚ). Potwierdza to interpretacja MŚ z 3.08.2009 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 181, 220, 292, 284
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880

Tematy powiązane

Pozwolenie zintegrowane dla fermy
Uciążliwa ferma trzody chlewnej

Joanna Wilczyńska (21.07.2012)
Pytania i odpowiedzi | 6 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 6

“Opłata za emisję z fermy”
 1. 1 Joanna napisał(a) 07:43, 23.07.2012:

  Dzień dobry
  Ostatnio w jednym z urzędów marszałkowskich spotkałam się ze stanowiskiem, iż w przypadku nawet dużych ferm bydła, z których emisja jest niezorganizowana lub z wentylacji grawitacyjnej, nie potrzeba pozwolenia na emisję.
  Pani w urzędzie opierała się na par. 1 ust. 2 pkt 1 cytowanego przez Panią rozporządzenia [3], twierdząc, że nawet jeśli ilość hodowanego bydła kwalifikuje fermę do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (a więc spoza zał. do rozp.), to powyższy przepis, mówiący o emisji niezorganizowanej lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, zwalnia taką fermę od obowiązku posiadania pozwolenia. Proszę o wyjaśnienie, skąd może wynikać rozbieżność pomiędzy zdaniem zawartym w Pani odpowiedzi: „wg rozporządzenia [3] wymagane jest pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, gdy w fermie jest co najmniej 210 DJP (210 krów), pozwolenie wymagane jest nawet wtedy, gdy emisja jest niezorganizowana albo grawitacyjna”, a tą interpretacją.

  Pozdrawiam
  Joanna

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:42, 25.07.2012:

  Obecnie rozporządzenie [3] (inaczej niż poprzednie) wyraźnie mówi, że instalacja z emisją grawitacyjną albo niezorganizowaną nie wymaga pozwolenie ale pod warunkiem, że nie jest wymieniona z imienia w załączniku i nie podlega standardom:
  „§ 1. 1. Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w przypadku instalacji określonych w załączniku do rozporządzenia.
  2. Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w ust. 1 instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej”

 3. 3 Kuba napisał(a) 20:17, 25.07.2012:

  Sensem pozwoleń emisyjnych jest ich „mierzalność”.
  Emisja niezorganizowana lub grawitacyjna nie nadaje sie do kontroli przestrzegania ponieważ nie da się takiej emisji pomierzyć z racjonalnie niewielką niepewnością.
  W tej sytuacji takie pozwolenie jet po prostu „martwe”
  Ta niezorganizowana (np. LZO) która podlega standardom emisyjnym jest poniekąd mierzalna poprzez bilansowanie wraz z emisją zorganizowaną.
  W stytuacji obór które są w praktyce zawsze wentylowane grawitacyjnie, a nawet przez system żaluzji ściennych nie bardzo znajduję sens dla ustalania emisji dopuszczalnej.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:36, 26.07.2012:

  Zgadzam się z Kubą, że jeżeli instalacja nie podlega standardom emisyjnym, to nie ma sensu pozwolenie na emisję grawitacyjną albo niezorganizowaną. Takie podejście jednoznacznie regulowane jest w przypadku pozwoleń zintegrowanych, z tym że dopiero proponowana zmiana art. 202 ust. 2a słusznie przerzuca grawitację do emisji niezorganizowanej, gdzie jest zastrzeżenie dotyczące standardów.
  Niestety, dla zwykłych pozwoleń nie wynika to z rozporządzenia [3], więc warto byłoby je zmienić.

 5. 5 Robert napisał(a) 12:58, 24.08.2012:

  Sprawa jest prosta. Jeśli emisja jet grawiatacyjna, instalacja nie jest objęta standrdami to nie jest wymagane pozwolenie na wprowadznie gazów i pyłow do powietrza, natomiast może być wymagane pozwolenie zintegrowane na korzystanie ze środowiska.

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:33, 24.08.2012:

  Dla instalacji IPPC wymagane jest pozwolenie zintegrowane, ale w takim pozwoleniu dla grawitacji obecnie nie określa się dopuszczalnej emisji, bo wg art. 202 ust. 2a POŚ:
  „2a. W pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:
  1) w sposób niezorganizowany z instalacji, do których nie stosuje się przepisów
  w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza;
  2) z instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza;
  3) z wentylacji grawitacyjnej.”


Skomentuj...