Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zbiorcze zestawienie – wyjaśnienia MŚ

Na stronie Ministerstwa Środowiska 10.05.2012 r. zamieszczono: „Stanowisko dotyczące sposobu wypełniania zbiorczych zestawień danych o odpadach”.

Ewidencja odpadów wg art. 36 UO powinna być prowadzona (poza pewnymi wyjątkami) z zastosowaniem:

 • karty ewidencji odpadu (KEO)
 • karty przekazania odpadu (KPO)

a w przypadku odpadów przekazywanych na składowisko dodatkowo powinna obejmować:

 • podstawową charakterystykę odpadów
 • wyniki testów zgodności.

W sytuacji gdy ewidencja odpadów jest prowadzona, to zgodnie z art. 37 UO posiadacz odpadów na jej podstawie musi sporządzić zbiorcze zestawienie danych, które w zależności od prowadzonej działalności związanej z odpadami:

jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok
kalendarzowy.

Natomiast wg art. 37 ust. 3a-3c UO:

3a. Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w zbiorczych zestawieniach danych, o których mowa w ust. 3.

3b. Jeżeli z weryfikacji, o której mowa w ust. 3a, wynika, że informacje zawarte w zbiorczym zestawieniu danych są niezgodne ze stanem faktycznym marszałek województwa zobowiązuje, w drodze decyzji, do korekty sporządzonego zestawienia danych, określając termin przekazania korekty.

3c. Niedokonanie korekty zbiorczego zestawienia danych, zgodnie z decyzją, o której mowa w ust. 3b, skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych.

Należy mieć przy tym na uwadze to, że zgodnie z obecnymi przepisami karnymi:

– art. 79c UO:

3. Jeżeli posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 37 ust. 3, nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

4. W przypadku nieprzekazania zbiorczego zestawienia danych w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie art. 79d ust. 3a posiadacz odpadów podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł.

5. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 3 i 4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 10 000 zł.

– art. 79d UO:

3a. W decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 79c ust. 3 i 4, marszałek województwa określa termin przekazania zbiorczego zestawienia danych, nie krótszy niż 14 dni.

Uważam jednak, że cytowane powyżej treści art. 79c ust. 4 i art. 79d ust. 3a UO „zapętlają się” i dlatego moim zdaniem nie powinny być stosowane. Mianowicie: art. 79c ust. 4 mówi o decyzji wydanej na podstawie art. 79d ust. 3a, a art. 79d ust. 3a mówi o decyzji, o której mowa w art. 79c ust. 3 i 4. Tak więc z literalnego zapisu wynika, że ani art. 79c ust. 4 ani art. 79d ust. 3a nie jest podstawą do wydania decyzji. Pozostaje moim zdaniem jedynie kara 500 zł z art. 79c ust. 3.

Zbiorcze zestawienie danych należy sporządzić na formularzach wg wzorów określonych w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia [3], ale zobowiązany wypełnia tylko te działy, które go dotyczą:

Załącznik nr 1 (dotyczy wszystkich)

Dział 1. Dane o posiadaczu odpadów (dotyczy wszystkich)
– Tabela A. Dane o posiadaczu odpadów (dotyczy wszystkich)
– Tabela B. Dane o miejscu prowadzenia działalności oraz o decyzjach (wypełnić tabelę osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności związanej z odpadami tj. dla każdego miejsca wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania podać adres, dla odbierania odpadów komunalnych podać gminę, z wyjątkiem usług z art. 3 ust. 3 pkt 22 UO, w przypadku których i przy posiadaniu decyzji zatwierdzającej PGO tabelę wypełnić jeden raz dla danego województwa)

Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów (dotyczy wszystkich wytwórców odpadów)

Dział 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych (dotyczy wyłącznie odbierających odpady od właścicieli nieruchomości, o których mowa w UCZIP)

Dział 4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów (dotyczy zbierających odpady oprócz moim zdaniem zbierającego wytworzone przez siebie odpady w miejscu wytworzenia)

Dział 5. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi (dotyczy prowadzących odzysk odpadów)
– Tabela A. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach
– Tabela B. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami
– Tabela C. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby

Dział 6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów (dotyczy prowadzących unieszkodliwianie odpadów)
– Tabela A. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów w instalacjach lub urządzeniach
– Tabela B. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów poza instalacjami i urządzeniami

Dział 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów

Dział 8. Zbiorcze zestawienie danych o składowiskach odpadów

Dział 9. Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (wypełnić oddzielnie dla każdego obiektu, w którym składowane są wyłącznie odpady wydobywcze; gdy składowane są odpady wydobywcze oraz odpady inne niż wydobywcze, to obiekty takie należy umieścić w tabeli dotyczącej składowisk odpadów – dział 8)

Dział 10. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach i współspalarniach odpadów
– Tabela A. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach i współspalarniach odpadów podlegających przepisom dotyczącym termicznego przekształcania odpadów
– Tabela B. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach i współspalarniach odpadów termicznie przekształcających odpady określone w art. 49a ust. 1 UO

Załącznik nr 2

– Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych (dotyczy wytwórcy osadów w przypadku przekazania ich do odzysku określonego w art. 43 UO, sporządza się osobno dla każdej oczyszczalni ścieków, a dane o ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych należy ująć również w działach 2 i 5 z załącznika nr 1)

Prawidłowe wypełnienie formularzy zbiorczego zestawienia danych wg wzorów określonych w rozporządzeniu [3] sprawia kłopoty, dlatego pomocne może okazać się zamieszczone na stronie MŚ w dniu 10.05.2012 r. Stanowisko dotyczące sposobu wypełniania zbiorczych zestawień danych o odpadach, wg którego:

1) w przypadku wytwarzania odpadów na terenie różnych województw w związku z usługami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 UO, zbiorcze zestawienie danych powinno zostać złożone właściwym marszałkom i uwzględniać dane dotyczące działalności prowadzonej wyłącznie na terenie tego województwa;

2) w przypadku wytwarzania odpadów na terenie kilku gmin w jednym województwie, Tabelę B Działu 1 wypełnia się osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności (z wyjątkiem usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 UO), natomiast Dział 2 stanowi łączne zestawienia rodzajów i ilości odpadów wytworzonych przez dany podmiot na terenie danego województwa (suma z całego województwa);

3) w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie kilku gmin danego województwa, sporządza się odpowiednią ilość razy Tabelę B Działu 1 i tylko jeden raz Dział 3;

4) w przypadku przekazania komunalnych osadów ściekowych do stosowania, o którym mowa w art. 43 UO, wytwórca osadów wypełnia formularz wg wzoru z załącznika nr 2, a ponadto w przypadku przekazania ich do stosowania osobom fizycznym powinien wypełnić Tabelę C Działu 5, natomiast w przypadku przekazania ich do stosowania przedsiębiorcom do celów wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 – Tabelę B Działu 5;

5) zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych określone w załączniku nr 2 należy sporządzić osobno dla każdego przypadku przekazania komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 UO;

6) w Dziale 7 należy wybrać właściwy rodzaj instalacji lub urządzenia z zamkniętej listy określonej w odnośniku 23; w przypadku innego rodzaju instalacji nie należy wypełniać rubryki dotyczącej rodzaju instalacji lub urządzenia;

7) prowadzący spalarnie lub współspalarnie odpadów podlegające przepisom dotyczącym termicznego przekształcania odpadów wypełnia Tabelę A w Dziale 10, natomiast prowadzący spalarnie lub współspalarnie odpadów termicznie przekształcające wyłącznie odpady wymienione w art. 49a UO (tj. np. niezanieczyszczone drewno) wypełnia Tabelę B w Dziale 10.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 36, 37, 43, 79c, 79d
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1673
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674
[4] Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. z 2012 r. poz. 391

Tematy powiązane

Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów
Do 15 marca zbiorcze zestawienie odpadów na nowych formularzach

Joanna Wilczyńska (24.05.2012)
Temat dnia | 3 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 3

“Zbiorcze zestawienie – wyjaśnienia MŚ”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:59, 07.03.2014:

  Wg informacji MŚ z 20.02.2014 r. ws. zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
  do zbiorczych zestawień za 2012-2014 stosuje się stare wzory, ale już nie można podawać starych kodów R14, R15 i D16

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:49, 10.03.2016:

  Wg art. 237a UO2 za rok 2015 i 2016 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:22, 14.03.2018:

  Wg art. 237aa UO2 za rok 2017 i 2018 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. poz. 1674


Skomentuj...