Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Przesadzenie drzewa

Na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymagane jest zezwolenie.

W zezwoleniu ustala się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych (art. 83, 84 UOP).

Ustawa o ochronie przyrody [1] określa przypadki, gdy nie jest wymagane zezwolenie, oraz przypadki, gdy opłaty się nie ustala.

W związku z tym, że ustawa [1] nie definiuje pojęcia „usuwanie”, to należy to rozumieć wg wykładni językowej. Przez usunięcie drzewa lub krzewu rozumie się więc jego:
– ścięcie,
– wykarczowanie,
– wykopanie z korzeniami i posadzenie w innym miejscu.

Przy czym przez posadzenie w innym miejscu należy rozumieć posadzenie na innej nieruchomości. Tak więc przemieszczenie/przesadzenie drzewa lub krzewu w ramach danej nieruchomości nie jest ich „usunięciem”, a więc nie wymaga zezwolenie na usunięcie. Takie też stanowisko wyraża Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi na interpelację nr 3214:

zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów dotyczy jedynie usuwania ich z terenu nieruchomości, natomiast nie dotyczy przemieszczania ich w obrębie tej nieruchomości.

Dlatego też przesadzenie drzew lub krzewów w ramach tej samej nieruchomości nie wymaga zezwolenia, ale podlega karze, jeżeli zostały zniszczone, gdyż wg art. 88 UOP:

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną
za:
1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków
chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Uwaga. Wg art. 89 ust. 1 UOP administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1, ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Uwaga. Analogiczna wykładnia dla „usuwania” i „przemieszczania” jest w przypadku mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż. Od 1.05.2012 r. zmieniły się przepisy UOW oraz UO i obecnie:

– usuwane masy ziemne lub skalne, czyli wywiezione z wyrobiska górniczego, są odpadami i podlegają przepisom UOW i UO;

– przemieszczane masy ziemne lub skalne w obrębie wyrobiska górniczego, które następnie zostaną umieszczone z powrotem na miejsce wydobytej kopaliny, nie podlegają przepisom UOW i UO, jeżeli koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż udzielona na podstawie Prawa geologicznego i górniczego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określa warunki i sposób ich zagospodarowania.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. Nr 151/2009 r., poz. 1220, ze zm. – art. 83-90
[2] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 – M.P. Nr 95/2011 r., poz. 963
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. Nr 228/2004 r., poz. 2306
[4] Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (UOW) – Dz. U. Nr 138/2008 r., poz. 865, ze zm. – art. 2 ust. 1 pkt 4
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 2 ust. 2 pkt 1a

Tematy powiązane

Stawki opłat i kar na rok 2012 – drzewa, krzewy, zieleń
Stawki opłat i kar na rok 2011 – drzewa, krzewy, zieleń
Interpelacja nr 3214 – sprawie obowiązującego wieku drzew i krzewów zwolnionych z uzyskania zezwoleń na ich usunięcie oraz wysokości kar pieniężnych naliczanych za ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia
IV SA/Wa 865/04 – Wyrok WSA w Warszawie

Joanna Wilczyńska (26.05.2012)
Temat dnia | 4 komentarze »
Tagi: , , , , , , ,


komentarze 4

“Przesadzenie drzewa”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:07, 18.07.2013:

  Projekt: koniec z wysokimi karami za usuwanie drzew

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:28, 30.07.2015:

  Nowe zasady opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wprowadzone są od 28.08.2015 r. do ustawy o ochronie przyrody przez ustawę – Dz. U. z 2015 r. poz. 1045

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:22, 03.09.2016:

  Od 29.08.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1354), w którym są określone:
  1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia (na wysokości 130 cm) oraz od tempa przyrostu pnia na grubość (szybko, umiarkowanie, wolno, bardzo wolno rosnące);
  2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:00, 02.01.2017:

  Powyższe stawki i współczynniki lokalizacji już nie obowiązują, bo od 2017 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zezwoleń, opłat i kar w zakresie usuwania drzew i krzewów wprowadzone przez ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach – Dz. U. poz. 2249


Skomentuj...