Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Raport OŚ dla elektrowni wodnej

Pytanie: Czy modernizacja elektrowni wodnej, polegająca na wymianie turbin i niewielkim zwiększeniu jej przełyku i mocy może wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko? [G.M.]

Odpowiedź: Tak. Rozbudowa/przebudowa elektrowni wodnej może wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ).

 

Nowe „elektrownie wodne” (bez określania  wartości progowych) wymienione są w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia [2] jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast wg § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia [2]:

2. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: (…)
2) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1 (…)

Z powyższego wynika, że rozbudowa/przebudowa elektrowni wodnej wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU), którą należy dołączyć do wniosku o wydanie (art. 72 ust. 1 pkt 1 i  6 oraz ust. 3 UOOŚ):

– pozwolenia na budowę,

– pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę/przebudowę urządzenia wodnego, którym jest elektrownia wodna.

Ponadto, wg art. 72 ust. 1a UOOŚ:

1a. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie art. 71 PB.

Wprawdzie art. 29 ust. 1 i 2 PB określa, kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane w przypadku budowy lub wykonywania robót budowlanych, jednak trzeba pamiętać, że wg art. 29 ust. 3 PB nie dotyczy to przypadków przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) tj. gdy sporządza się ROŚ:

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 UOOŚ.

Do wniosku o DOŚU należy dołączyć KIP (karta informacyjna przedsięwzięcia), na podstawie której organ wyda postanowienie, czy wymagane jest przeprowadzenie OOŚ, czy nie. Jeżeli będzie wymagane przeprowadzenie OOŚ, to należy dostarczyć ROŚ. Jeżeli nie będzie wymagane przeprowadzenie OOŚ, to DOŚU zostanie wydana bez ROŚ.

Uwaga. Przy kwalifikacji przedsięwzięć można skorzystać z: „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów”, Tomasz Wilżak, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2011.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. – art. 59, 61, 72
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (PB) – Dz. U. Nr 243/2010 r., poz. 1623, ze zm. – art. 20, 29, 35, 38, 71

Tematy powiązane

Przedsięwzięcia – nowości i zmiany

Joanna Wilczyńska (24.05.2012)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , , ,Skomentuj...