Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady z awarii

Wymagania formalno-prawne dla wytwarzanych odpadów zależą od tego, czy są to:
– odpady komunalne, niebezpieczne czy inne;
– odpady powstałe w związku z eksploatacją instalacji IPPC albo innej instalacji czy poza;
– odpady powstałe w wyniku świadczenia niektórych usług u klienta;
– odpady z wypadku;
– odpady powstałe w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej.

Wg art. 1 ust. 2 UO, przepisy UO nie naruszają postanowień POŚ dotyczących definicji, a więc do przepisów regulowanych w UO należy stosować definicje m.in. z art. 3 pkt 23 i 24 POŚ:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
23) poważnej awarii – rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem;
24) poważnej awarii przemysłowej – rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie;

Nie każde więc nieszczęśliwe zdarzenie będzie poważną awarią w rozumieniu tych przepisów, a jedynie takie powodujące zagrożenie, które powstało w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu związanego z niebezpieczną substancją.

Odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej obecnie wg art. 17 ust. 5 UO nie uwzględnia się w:
– pozwoleniu na wytwarzanie odpadów,
– pozwoleniu zintegrowanym dla instalacji IPPC,
– decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
– decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami,
– informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Natomiast na wytwórcę takich odpadów zostały nałożone obowiązki w art. 17a UO:

1. Wytwórca odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej jest obowiązany do przedłożenia staroście właściwemu ze względu na miejsce powstania odpadów z tych awarii informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
bez względu na ich ilość, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia awarii.

2. Informacja ta powinna zawierać:
1) wyszczególnienie ilości i rodzaju odpadów powstałych w wyniku awarii;
2) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów powstałych
w wyniku awarii;
3) opis dalszego sposobu gospodarowania tymi odpadami.

Uwaga. Po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach (UO2) odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej nadal nie będzie się uwzględniać w pozwoleniach dla instalacji (będzie to regulował dodany do POŚ art. 180a), ale nie będzie już wymogu składania staroście informacji o takich odpadach (projekt z 30.03.2012 r.).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Definicje “zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Sumowanie masy odpadów
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Dwie decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na odzysk odpadów

Joanna Wilczyńska (03.05.2012)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...