Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sumowanie masy odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest wyłącznie wtedy, gdy odpady wytwarzane są w związku z eksploatacją instalacji i to w rocznej ilości powyżej 1 tony niebezpiecznych lub powyżej 5000 ton innych niż niebezpieczne.

Uważam, że powyższe ilości dotyczą danej instalacji, gdyż pozwolenie wydaje się dla jednej instalacji, a tylko wg art. 181 ust. 1a POŚ:

1a. Organ ochrony środowiska, na wniosek prowadzącego instalację, może objąć jednym pozwoleniem instalacje położone na obszarze swojej właściwości.

Mając powyższe na uwadze, sumowanie odpadów powinno dotyczyć danej instalacji, przy czym nie sumuje się oddzielnie każdego rodzaju (kodu) odpadu, ale należy sumować masę wszystkich rodzajów (kodów) przewidzianych do wytworzenia odpadów niebezpiecznych.
Tak samo w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. Jeżeli wytwarzane są odpady uwodnione, to należy sumować ich masę rzeczywistą w czasie wytworzenia czyli masę odpadów mokrych (a nie suchą masę odpadów).

Jeżeli w związku z powyższym wpadnie się w obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku eksploatacją danej instalacji, to wtedy uwzględnia się już w takim pozwoleniu wszystkie odpady wytwarzane w danym miejscu, a więc niebezpieczne i inne niż niebezpieczne z tej instalacji, a więc również te z tej instalacji niepowodujące przekroczenia powyższych progów (1 Mg i 5000 Mg), a także te wytwarzane w zakładzie w innych instalacjach oraz poza instalacjami, co reguluje art. 17 ust. 2 i 3 UO:

2. Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

3. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu.

Ustawa jednak nie precyzuje, co należy rozumieć przez „miejsce”, co w niektórych przypadkach stwarza problemy interpretacyjne.

Uwaga. Wg art. 17 ust. 4 UO wytarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji IPPC niezależnie od rodzaju i ilości odpadów reguluje się tylko w pozwoleniu zintegrowanym.

Uwaga. W sumowaniu odpadów nie należy uwzględniać odpadów wymienionych w art. 17 ust. 5 UO:

5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do odpadów komunalnych, odpadów z wypadków, odpadów powstałych w wyniku klęsk żywiołowych oraz odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, a także do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami oraz do właścicieli pojazdów przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Uwaga. Projekt (z 30.03.2012 r.) nowej ustawy o odpadach (UO2) przenosi z UO do POŚ wymagania formalno-prawne dla wytwarzanych odpadów, ale z pozwolenia nie wyłącza już odpadów komunalnych, za to wyłącza z pozwolenia odpady wytworzone w wyniku przetwarzania odpadów i w pozwoleniu nie będzie się już uwzględniać odpadów wytworzonych w danym miejscu poza instalacją, co widać w dodanym art. 180a POŚ:

„Art.180a. 1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane na wytwarzanie
odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych;
2) o masie powyżej 5 000 Mg rocznie  – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane w zakresie wytwarzania odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów oraz odpadów powstających w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Definicja “instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Czy dla spawalni potrzebuję posiadać pozwolenie na emisję do powietrza i na wytwarzanie odpadów?

Joanna Wilczyńska (25.04.2012)
Temat dnia | 2 komentarze »
Tagi: ,


komentarze 2

“Sumowanie masy odpadów”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:31, 28.03.2013:

  Niestety! Z projektowanego art. 180a POŚ został skreślony ust. 2 o brzmieniu:
  „2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane w zakresie wytwarzania odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów oraz odpadów powstających w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej.”!
  Tym samym w niektórych przypadkach wymagane będą 2 decyzje na wytarzane odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów:
  1) zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  2) pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:01, 30.01.2014:

  Od 23.01.2013 r. obowiązuje art. 180a POŚ:
  „Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
  1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
  2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.”
  W pozwoleniu tym (wydanym już tylko na podstawie POŚ) uwzględnia się odpady wytwarzane tylko w związku z eksploatacją danej instalacji, w której powyższe progi zostały przekroczone.


Skomentuj...