Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady dla osób fizycznych

Pytanie: Gdy chcemy przekazać odpad osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami (lista odpadów w załączniku rozporządzenia M. Śr.z 19 grudnia 2008 r.) to czy konieczne jest spisanie umowy i dokumentacja tego czynu oraz czy musi nam udowodnić co zrobił z odpadem (rozporządzenie określa możliwości postępowania)? [K.J.]

Odpowiedź: W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej niebędącej przedsiębiorcą nie ma prawnego obowiązku, aby spisywać z nią umowę i aby udowadniała, co zrobiła z odpadem. Wolno jej jednak przekazać wyłącznie rodzaje (kody) odpadów wymienione w rozporządzeniu [3] i tylko na jej własne potrzeby w celu odzysku dopuszczonego w tym rozporządzeniu. Taka osoba fizyczna nie musi mieć zezwolenia na transport tych odpadów ani zezwolenia na ich odzysk. Reguluje to art. 33 ust. 1-3 UO:

Art. 33. 1. Posiadacz odpadów może przekazać określone rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby.

1a. Transport odpadów, o których mowa w ust. 1, przez osoby fizyczne
i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami do miejsca wykorzystania tych odpadów nie wymaga zezwolenia na transport odpadów.

2. Prowadzenie działalności w zakresie wykorzystania odpadów na własne potrzeby przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, niebędące przedsiębiorcami, nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia [3], listę rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalne metody ich odzysku, kierując się właściwościami odpadów oraz możliwościami bezpiecznego ich wykorzystania.

Jednak wg art. 25 ust. 3 UO odpowiedzialność za postępowanie z odpadem przekazanym osobie fizycznej niebędącej przedsiębiorcą na jej własne potrzeby spoczywa dalej na przekazującym odpad (np. gdyby taki odpad znalazł się w lesie), gdy taka osoba fizyczna nie ma zezwolenia na odzysk odpadów.

Przy przekazaniu takich odpadów nie trzeba wystawiać karty przekazania odpadu (KPO), bo osoba fizyczna nie musi prowadzić ewidencji takich odpadów, gdyż wg art. 36 ust. 3 i 8a UO:

3. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby.

8a. Dopuszczalne jest niesporządzanie karty przekazania odpadu, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Jeżeli nie jest wystawiana KPO, to w karcie ewidencji odpadu (KEO) zamiast wpisywać nr karty przekazania odpadu (KPO) należy wpisać „Przekazane os. fiz.” – zgodnie z objaśnieniem nr 16 załącznika nr 1 do rozporządzenia ze wzorami ewidencji odpadów [4]:

W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 UO należy wpisać „Przekazane os. fiz.”

Ponadto w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach przekazywanym marszałkowi województwa, do 15 marca następnego roku, wg wzoru z załącznika nr 1 do rozporządzenia [5], należy dodatkowo wypełnić tabelę C w dziale 5: „Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby” podając w ostatniej kolumnie lp. z załącznika do rozporządzenia [3] – Dz. U. Nr 235/2008 r., poz. 1614.

Uwaga. Wg art. 36 ust. 2 UO nie jest wymagane założenie karty ewidencji odpadu przez wytwórcę odpadu komunalnego, a więc odpadu komunalnego wytwórca też nie wykazuje w zbiorczym zestawieniu.

Uwaga. Jeżeli osobie fizycznej niebędącej przedsiębiorcą przekazywane są “19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe” w celu stosowania określonego w art. 43 ust. 1 UO, to KEO należy prowadzić wg wzoru z załącznika nr 2 do rozporządzenia [4], a w zbiorczym zestawieniu należy również podać dane wg wzoru z załącznika nr 2 do rozporządzenia [5], a postępowanie z odpadem powinno spełniać wymagania art. 43 i rozporządzenia dotyczącego komunalnych osadów ściekowych [6].

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. Nr 75/2006 r., poz. 527 + zmiany (Dz. U. Nr 235/2008 r., poz. 1614)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1673
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych – Dz. U. Nr 137/2010 r., poz. 924

Tematy powiązane

Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów
Komunalne osady ściekowe

Joanna Wilczyńska (22.04.2012)
Pytania i odpowiedzi | 7 komentarzy »
Tagi: , , , , , , ,


komentarzy 7

“Odpady dla osób fizycznych”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:08, 13.05.2012:

  Stanowisko MŚ z 10.05.2012 r. dotyczące sposobu wypełniania zbiorczych zestawień danych o odpadach

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:11, 24.01.2016:

  Od 24.01.2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. z 2016 r. poz. 93

 3. 3 Kasia napisał(a) 15:44, 15.03.2016:

  Witam,
  Czy po nowych przepisach ustawy o odpadach z 2013r. nadal osoba fiz. nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na transport odebranych odpadów?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:57, 15.03.2016:

  Kasia, wygląda na to, że wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie ma już takiego zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na transport odpadów, a już z pewnością od 24.01.2016 r., gdy transportuje odpady w celu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. z 2016 r. poz. 93

 5. 5 Kasia napisał(a) 07:57, 16.03.2016:

  Dziękuję za odpowiedź. W opinii prawnej (link poniżej)

  http://apcz.pl/czasopisma/index.php/PPOS/article/viewFile/PPOS.2014.018/4387

  na str. 126 czytamy:
  „Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, kwestię transportu odpadów uregulowały w odmienny sposób.
  Przede wszystkim, docelowo w ogóle nie będą funkcjonowały zezwolenia na transport odpadów… Co do zasady zatem, zgodnie z art. 50 ust. 2 i ust. 3 u.o., działalność w zakresie transportu odpadów będzie mógł prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru. Co do
  zasady, gdyż jak to miało miejsce w stanie prawnym sprzed 23 stycznia 2013 roku, reglamentacji, czyli wpisowi do rejestru
  zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 i 4 u.o., nie będą podlegały osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, a także transportujący
  wytworzone przez siebie odpady”.

  Co ma Pani na mysli pisząc „a już z pewnością od 24.01.2016 r.” mogłabym prosić o rozwinięcie tej mysli?

 6. 6 Paulina napisał(a) 07:29, 23.09.2016:

  A co z kwestią opodatkowania, tutaj mowa jest o przekazaniu odpadu, przez przekazanie rozumiem oddanie bezpłatne a chyba jasne jest dla każdego kto prowadzi własną działalność, że za darmo tego nie odda. W ustawie mowa o przekazaniu a gdy to sprzedamy, nie ma mowy o przekazaniu tylko o sprzedaży…??? I jak to rozumieć?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:35, 23.09.2016:

  Paulina, ustawa o odpadach (stara ani obecnie obowiązująca) nie narzuca opłaty za przekazane odpady i kto ma ją ponosić (przekazujący czy przejmujący odpady), nie zabrania przekazać odpady darmo i nie reguluje zagadnień dotyczących podatków związanych z przekazaniem odpadów


Skomentuj...