Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Skład chemiczny odpadów we wnioskach

We wniosku należy podać m.in. właściwości fizyczne, chemiczne, biochemiczne i biologiczne odpadów, ale dotyczy to wyłącznie wniosku o zezwolenie na składowanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów (art. 40 ust. 2 UO).

W innych przypadkach podanie tych danych moim zdaniem nie jest wymagane na podstawie UO, chociaż organy wydające decyzje albo przyjmujące informacje dotyczące odpadów często wymagają obligatoryjnego podania takich danych dla wszystkich rodzajów (kodów) odpadów (np. 15 01 03 – Opakowania z drewna).

Takie stanowisko podane jest też w Poradniku dla administracji: „Gospodarka odpadami – wydawanie decyzji administracyjnych”:

Podanie podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów
w przedkładanym organowi wniosku nie jest konieczne, organ ma natomiast prawo wezwać do takiego uzupełnienia, gdy zawarte we wniosku informacje nie są wystarczające dla ustalenia zagrożeń dla środowiska.

Uważam, że podawanie składu i właściwości nie powinno być wymagane, gdy rodzaj odpadu (kod) określony na podstawie katalogu odpadów [2] jednoznacznie mówi o charakterze odpadu (np. 16 06 01* – Baterie i akumulatory ołowiowe). Natomiast wezwanie do uzupełnienia opisu odpadu będzie uzasadnione, gdy rodzaj (kod) niewiele mówi poza określeniem źródła powstania odpadu poprzez wskazanie jedynie grupy i podrupy (np. 19 02 11* – Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne), a wskazany sposób gospodarowania odpadem może być uzależniony od jego składu czy właściwości, np. wg art. 55 UO odpady ciekłe nie mogą być składowane.

Tak więc wyłącznie wtedy, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń dla środowiska, w tym dla ludzi, jakie dany odpad może powodować, właściwy organ może wezwać do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadu na podstawie:

– art. 13 ust. 4a UO – wniosek o wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami

– art. 20 ust. 1 pkt 1 UO – wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (PGON)

– art. 21b ust. 1 pkt 1 UO – wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami (PGO)

– art. 24 ust. 4 pkt 1 UO – informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

– art. 27 ust. 1 pkt 1 UO – wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów

– art. 28 ust. 4 pkt 1 UO – wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów.

Natomiast wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien m.in. zawierać (art. 18 ust. 1 pkt 1 UO):

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości

Gdyby ustawodawca chciał, aby podać dla każdego odpadu podstawowy skład chemiczny i właściwości, tak jak tego wymagają urzędnicy, to przepis ten moim zdaniem powinien brzmieć: „wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z podaniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości”. Z literalnego brzmienia obecnego przepisu wynika, że skład i właściwości odpadów należy uwzględnić ustalając rodzaje (kody) odpadów, a nie podawać je wniosku. Jednak taka wykładnia wydaje się wątpliwa, gdyż w przypadku pozwolenia nie ma w UO przepisu dającego organowi uprawnienia do wezwania o podanie podstawowego składu i właściwości odpadu.

Uwaga. Poza przepisami UO, organ może na podstawie art. 50 k.p.a. wezwać do złożenia niezbędnych dla danej sprawy wyjaśnień, które jednak nie powinny być uciążliwe.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206

Tematy powiązane

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Dwie decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami
Zezwolenie na transport odpadów
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na odzysk odpadów

Joanna Wilczyńska (21.04.2012)
Temat dnia | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Skład chemiczny odpadów we wnioskach”
  1. 1 Ant napisał(a) 15:09, 27.11.2014:

    cyt: „Jednak taka wykładnia wydaje się wątpliwa, gdyż w przypadku pozwolenia nie ma w UO przepisu dającego organowi uprawnienia do wezwania o podanie podstawowego składu i właściwości odpadu…”

    Nasza firma musiała dokładnie podać pełny skład chemiczny odpadu i właściwości – podstawowe informacje na temat każdego odpadu (około 15 linijek tekstu :) ) okazały się niewystarczające…


Skomentuj...