Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Do końca lutego raport do KOBiZE

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) prowadzi m.in. Krajową bazę o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Krajowa baza). Zgodnie z art. 7 ust. 1 USZE:

Podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1—5, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Potocznie raport ten nazywany jest różnie: raport KOBiZE, raport do KOBiZE, sprawozdanie KOBiZE … W tym roku raporty do KOBiZE składane są dopiero drugi raz, gdyż wg USZE:

Art. 59. Pierwszy raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1, podmiot korzystający ze środowiska sporządza za rok 2010 i wprowadza do Krajowej bazy w terminie do końca lutego 2011 r.

Raport do KOBiZE musi zawierać informacje dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-5 USZE, a więc informacje o:

1) wielkościach emisji substancji wprowadzanych do powietrza (na podstawie prowadzonych pomiarów lub na podstawie informacji o wielkości produkcji, zużyciu paliw lub surowców i odpowiadających tym wielkościom wskaźników emisji);

2) wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;

3) środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;

4) wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku realizacji przedsięwzięć oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;

5) planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć.

Wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy określa rozporządzenie [2]. Raport wprowadza się do Krajowej bazy poprzez Internet za pośrednictwem elektronicznego konta i dlatego należy najpierw założyć konto w Krajowej bazie, oddzielnie dla każdego zakładu (każdej lokalizacji). W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony w zakładce „Rejestracja” na stronie http://www.krajowabaza.kobize.pl. Wypełniony formularz trzeba przesłać drogą elektroniczną do KOBiZE, a następnie ten sam formularz wydrukować, podpisać i wysłać wraz z wymaganymi załącznikami (KRS, REGON …) do KOBiZE.

Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2011 rok wyjaśnia, że w tym roku nadal ograniczono rejestrację podmiotów do prowadzących instalacje, którzy na terenie zakładu eksploatują co najmniej jedną instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Natomiast podmioty, które na terenie swoich zakładów eksploatują wyłącznie instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub posiadające jedynie środki transportu, maszyny robocze (dla potrzeb KOBiZE nazwane “małe” podmioty) mogą przekazywać raporty w uproszczony sposób, bez konieczności zakładania konta w Krajowej bazie, wypełniając formularz dla “małych” podmiotów w formacie Excel pobrany ze strony internetowej z zakładki Raportowanie, który po wypełnieniu należy przesłać na adres mailowy raport@krajowabaza.kobize.pl.

Uwaga. Przy rejestracji i wprowadzaniu raportu należy korzystać z instrukcji i poradników zamieszczonych na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki.

Uwaga. Dopiero pierwszy raz na podstawie danych z raportu do KOBiZE za 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska powinien przedłożyć do końca lutego 2014 r. marszałkowi województwa wykaz „opłatowy” za cały 2013 r. uwzględniający informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za 2013 rok (art. 286 ust. 2-4 POŚ).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 6, 7, 59
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. Nr 3/2011 r., poz. 4
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 286

Tematy powiązane

Definicja “instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Definicje “zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (11.02.2012)
Temat dnia | 7 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 7

“Do końca lutego raport do KOBiZE”
 1. 1 Maciek napisał(a) 08:39, 18.04.2012:

  Witam,
  czy w związku z informacjami z dnia 3.04.2011, które pojawiły się na stronie Krajowej bazy, należy utworzyć konta dla WSZYSTKICH zakładów podmiotu?
  Nie ma już uproszczonej wersji dla „małych podmiotów”.

 2. 2 Maciek napisał(a) 08:40, 18.04.2012:

  Oczywiście miało być z 3.04.2012r.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:27, 09.02.2013:

  Raport do KOBiZE za 2012 r. do końca lutego 2013 r. powinny złożyć wszystkie podmioty eksploatujące “instalację”, a więc posiadające “zakład”.
  Na stronie KOBiZE nie ma już formularza dla “małych” podmiotów w formacie Excel.

 4. 4 Krzysztof napisał(a) 14:35, 03.02.2014:

  Wydaje mi się, że zakłady, które mają obowiązek wysłania sprawozdania „ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT” do Marszałka oraz inne sprawozdania do WIOŚ powinny być zwolnione z Kobize. Jest to powielanie tej samej wiedzy. Te sprawozdania zawierają te same informacje, które wysyłamy do Kobize tylko w łatwiejszej do zrozumienia formie.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:32, 05.02.2014:

  Zmiana odpowiedzi KOBiZE na pytanie: Czy podmiot posiadający wyłącznie środki transportu powinien założyć konto w Krajowej bazie?
  „… Mając to na względzie i biorąc pod uwagę nadrzędny charakter obowiązku sformułowanego w ustawie można przyjąć, że podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu) powinny móc spełnić obowiązek sporządzenia raportu poprzez utworzenie konta w Krajowej bazie, za pośrednictwem którego raporty te będą wprowadzane do tej bazy.”
  Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2013 rok – na str. 18-19 opisuje możliwość wprowadzania raportu za 2013 r. tylko z urządzeń (w tym środków transportu) przez podmioty nieposiadające „zakładu” w rozumieniu POŚ.

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:47, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:44, 18.04.2024:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...