Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Moment wszczęcia postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) reguluje m.in. postępowanie ogólne organów administracji publicznej w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Natomiast inne ustawy (np. POŚ, PW, UO, UOOŚ) określają szczególne wymagania co do wniosku i samej decyzji, ale też czasem wprowadzają pewne modyfikacje samej procedury określonej w k.p.a.

Zgodnie z art. 61 k.p.a:

§ 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.
§ 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej.
§ 4. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na art. 63 § 2 k.p.a., wg którego wniosek powinien czynić zadość wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Jeżeli więc wniosek nie spełnia tego warunku, to na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. wnioskujący powinien być wezwany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania, a więc postępowanie administracyjne nie zostanie wszczęte.

Jeżeli braki nie mogą być uzupełnione w wyznaczonym terminie 7 dni bez winy wnioskującego, to na podstawie art. 58 § 2 k.p.a. może on w ciągu 7 dni po ustaniu przyczyny wnieść prośbę o przywrócenie terminu (podając uzasadnienie) wraz z uzupełnieniem braków. (nowa wersja zdania – 17.04.2015 r.)

Natomiast gdy wniosek o wydanie decyzji spełnia wszystkie wymogi i został wniesiony do właściwego organu, to dzień jego doręczenia do organu jest datą wszczęcia postępowania administracyjnego we wnioskowanej sprawie.

Organ administracji winien zatem z chwilą otrzymania wniosku dokonać oceny jego kompletności i, po stwierdzeniu braków formalnych, wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia, wymieniając przy tym wszystkie brakujące elementy wniosku konieczne do rozpatrzenia sprawy. Jednak wezwanie na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. powinno służyć wyłącznie usunięciu braków formalnych wynikających ze ściśle określonych przepisów i nie może zmierzać do merytorycznej oceny przedstawionego wniosku oraz jego załączników.

Natomiast wszelkie wątpliwości merytoryczne winny być przez organ wyjaśnione w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, podczas którego organ ma możliwość:

– wezwać do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie – art. 50 k.p.a.

– przeprowadzić postępowanie dowodowe tj. zebrać i rozpatrzyć materiał dowodowy, w tym dokumenty, oświadczenia, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny – art. 75  k.p.a.

– przeprowadzić rozprawę administracyjną, gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa, a także gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin – 89 k.p.a.

Oprócz tego, w niektórych przypadkach organ administracji publicznej zobowiązany jest przepisami szczególnymi (np. UOOŚ) do zwrócenia się do innego organu o zajęcie stanowiska, które może być dokonane w postaci wyrażenia opinii (niewiążące), zgody (wiążące) lub w innej formie.

W przypadku złożenia wniosku do niewłaściwego organu wniosek zostanie przez organ przekazany do właściwego organu, a wnoszący podanie zostanie o tym fakcie zawiadomiony (art. 65 k.p.a.).

Wg art. 35 k.p.a. wnioskowana decyzja powinna być wydana:

bez zbędnej zwłoki – gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ;

– nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – gdy załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego;

nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana;

– w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania – w przypadku postępowania odwoławczego.

Przy czym przepisy szczególne mogą określać inne terminy (np. wg art. 209 ust. 2 POŚ – na wydanie pozwolenia zintegrowanego jest 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku). Trzeba też mieć na uwadze, że wg art. 35 k.p.a.:

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ustalenie daty wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji jest istotne, gdy wnioskujący chce złożyć zażalenie na opieszałość w załatwianiu sprawy, na podstawie art. 37  k.p.a.:

Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) – Dz. U. Nr 98/2000 r., poz. 1071, ze zm. – art. 35, 37, 50, 58, 61, 63, 64, 65, 75, 89

Tematy powiązane

Czy konieczne jest nowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Joanna Wilczyńska (12.02.2012)
Temat dnia | 6 komentarzy »
Tagi: , , , , , , ,


komentarzy 6

“Moment wszczęcia postępowania administracyjnego”
 1. 1 Maria napisał(a) 08:13, 03.12.2013:

  Witam!
  Pomimi,że jestem pracownikiem adm. publicznej zawsze są wątpliwości kiedy wezwać do uzupełnienia braków formalnych ,a kiedy wszcząc postępowanie adm.. Jeżeli ja mam wykonać czynność bez wydania decyzji to dlaczego mam wszcząć postępowanie?
  Pozdrawiam i proszę o bardzjej skonkretyzowaną podpowiedz.
  Pozdrawiam

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:54, 17.04.2015:

  II GSK 337/10 – Wyrok NSA – …
  uzupełnienie braków formalnych podania z uchybieniem 7 dniowego terminu nie pozwala organowi administracji publicznej na zastosowanie art. 64 § 2 k.p.a., gdyż rygor zawarty w tym przepisie odnosi się wyłącznie do nieusunięci braków pisma, a nie do ich usunięcia z uchybieniem terminu. W przypadku gdy strona usunęła brak formalny po terminie określonym w art. 64 § 2 k.p.a., lecz przed wysłaniem przez organ administracji publicznej pisma informującego o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania stosowanie powołanego przepisu nie jest dozwolone.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:56, 08.06.2017:

  Od 1.06.2017 r. są duże zmiany w k.p.a., które wprowadziła ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935).
  Czego dotyczą zmiany i jak je stosować? – informuje Ministerstwo Rozwoju.

 4. 4 Mikołaj napisał(a) 01:08, 24.01.2018:

  Czy organ ma prawo wzywać do przedłożenia aktualnych zaświadczeń, które utraciły swą ważność w następstwie wydłużenia terminu załatwienia sprawy ponad 30 dni?

 5. 5 Jola napisał(a) 11:34, 23.02.2018:

  Jeśli wpływa wniosek ale wiem że będę musiała wszcząć postępowanie to czy powinnam przedłużyć termin tego wniosku który mi wpłyną????

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:32, 17.04.2020:

  Obecne brzmienie art. 64 § 2 k.p.a.:
  § 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.


Skomentuj...