Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wymagane dane w zgłoszeniu instalacji

Pytanie: Jak w zgłoszeniu instalacji do magazynowania i przeladunku oleju napędowego ( zakladowa stacja do tankowania własnych maszyn) zlozona ze zbiornika naziemnego dwupłaszczowego i dystrybutora, określić wykaz źródeł emisji , środków technicznych, mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o ktorym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządania emisjami gazów cieplarnianych? [M.M.]

Odpowiedź: Obecnie nie trzeba podawać tych danych, gdyż wg art. 152 ust. 1, 2 i 2a POŚ:

1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska (…).

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
8) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE.

2a. Do informacji przekazywanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 221 ust. 1a.

Natomiast przepisy, jakie mają być wydane na podstawie delegacji ustawowej
art. 221 ust. 1a POŚ, to obligatoryjne rozporządzenie:

1a. Kierując się potrzebą ujednolicenia i kompletności informacji przekazywanych na potrzeby Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, o którym mowa w USZE, minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza obejmującego wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE.

Do tej pory jeszcze nie ukazało się to rozporządzenie. Dlatego uważam, że do czasu wejścia w życie tego rozporządzenia w zgłoszeniu nie trzeba podawać informacji wymaganych w art. 152 ust. 2 pkt 8 POŚ, gdyż brak jest wzoru formularza do podania tych informacji, który ma określić to rozporządzenie.

Należy jednak pamiętać, że gdy rozporządzenie to ukaże się, to będzie trzeba informacje te na formularzu wg wzoru z tego rozporządzenia przekazać w ciągu 30 dni od dnia jego wejścia w życie, bo wg art. 58 USZE:

1. Prowadzący instalacje eksploatowane na podstawie ważnego pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 221 ust. 1a POŚ, mają obowiązek przekazania organowi właściwemu do wydania pozwolenia lub organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacji obejmującej wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zostać przekazana
na formularzu, którego wzór jest określony w przepisach wydanych
na podstawie art. 221 ust. 1a POŚ.

Uwaga. Innego zdania są niektórzy urzędnicy przyjmujący zgłoszenie instalacji.

Uwaga. Gdyby w powyższej delegacji ustawowej art. 221 ust. 1a POŚ do wydania rozporządzenia z wzorem formularza zamiast „określi” było „może określić”, wówczas wydanie takiego rozporządzenia byłoby fakultatywne a nie obowiązkowe. Wówczas też, mimo braku rozporządzenia, należałoby podawać w zgłoszeniu informacje wymagane w art. 152 ust. 2 pkt 8 POŚ.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 152, 221
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 7, 58

Tematy powiązane

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Czy wymagane jest zgłoszenie zbiornika paliw organowi ochrony środowiska?
Czy za przeładunek oleju napędowego wnosi się opłaty do UM?

Joanna Wilczyńska (07.10.2011)
Pytania i odpowiedzi | 13 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 13

“Wymagane dane w zgłoszeniu instalacji”
 1. 1 Artur napisał(a) 07:41, 10.10.2011:

  Magazynowanie olejów napędowych w zbiornikach naziemnych chyba nie podlega pod art. 152 POŚ. W ogóle trzeba się zastanowić nad instalacją, jako taką w ogóle.
  Zbiornik na ON jest stacjonarny ale nie jest źródłem imisji, tak jak benzyny, stąd choćby nie uwzględnia się tego przy obliczaniu stacji przeładunkowych paliw w sprawozdaniach za korzystanie ze środowiska.

  A skoro jest stacjonarny ale nie jest źródłem emisji do środowiska, to nie podlega pod definicję instalacji. Oczywiście jak wózek widłowy przedziurawi taki zbiornik, albo ktoś niepoczytalny będzie lał paliwo wszędzie wokół, to takie działanie będzie źródłem emisji…ale podczas normalnego użytkowania brak jest źródła emisji.

  Zgodzić się mogę tylko z tym, że Bezciśnieniowe zbiorniki do magazynowania paliw mogą podlegać pod zgłoszenie do UDT jeżeli temperatura zapłonu magazynowanych w nich cieczy jest niższa niż 61 stopni celsjusza.

  Mogę się mylić…a jeśli tak to muszę przygotować kilka zgłoszeń.
  Natomiast nigdy nie miałem z takimi zbiornikami kłopotów, a kontroli miałem dziesiątki i zbiorników dwupłaszczowych też mam kilkadziesiąt (po 5000l-9000 l każdy).

 2. 2 marcel napisał(a) 11:02, 10.10.2011:

  Jestem własnie po kontroli WIOŚ, która nakazała zglosić taką instalację do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego w starostwie powiatowym.

 3. 3 wlo napisał(a) 21:25, 10.10.2011:

  Tu nie ma co dyskutować proszę państwa!
  Zgodnie z pkt 16 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, pozwolenia nie wymagają instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych. Biorąc pod uwagę przepis § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.
  w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, gdzie nie są wymienione instalacje do […] magazynowania paliw płynnych, jako zwolnione z obowiązku zgłoszenia… wymagają zgłoszenia. Dyskusja czy duże bazy albo stacje paliw albo zakładowe zbiorniki 2-metrowe nie ma sensu. Przepis jest jasny – WSZYSTKIE ;-)

 4. 4 wlo napisał(a) 21:31, 10.10.2011:

  A co do wykazu, który należy załaczać do zgłoszenia czy do wniosku o pozwolenie. To powszechne, ze urzędnicy żadają… I przykre jednocześnie, ze powołują się na rozporządzenie w sprawie wzoru raportu rocznego ;-)
  Tu należy podawać co to za urzędnicy są…
  Ja mogę wskazać, w pełni świadom odpowiedzialności, Śląski Urząd Marszałkowski i delegaturę w Częstochowie ;-) Niedawno miałem poważne spięcie w tej kwestii – dotyczyło wniosku o pozwolenie zintegrowane.

 5. 5 Artur napisał(a) 07:30, 11.10.2011:

  Zbiornik musi być instalacją, by podlegał pod rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

  Więc od pierwszego swego komentarza mam wciąż tylko jedno pytanie: Czy zbiornik magazynowy na ON jest instalacją?

  Temperatura zapłonu ON wynosi powyżej 56 stopni C, więc wrzucenie zapałki, czy papierosa nie spowoduje zapłonu, bo emisja par oleju napędowego w czasie eksploatacji zbiornika jest minimalna…

  Teraz czy trzeba zgłaszać…parowanie paliw uwzględnia się przy opłatach za przeładunek benzyn, nie za przeładunek ON, bo przyjmuje się że parowanie ON nie występuje.

  Choć pomimo, że emisja z ON jest pomijalna to jednak występuje (latem)…czyli faktycznie zgłosić się powinno…eh…czeka pisanina:-)

 6. 6 wlo napisał(a) 11:03, 11.10.2011:

  Zbiornik oleju napędowego jak najbardziej jest instalacją.
  Ustawa nie mówi o wielkości emisji… W tym kontejście wątpię, żeby Ci się udało udowodnić, że eksploatacja zbiornika oleju napędowego nie powoduje emisji ;-)

 7. 7 Bran Mak Morn napisał(a) 14:12, 07.11.2011:

  Witam
  rozporządzenie do art 221 ust 1a POŚ zostało wydane 28 .12.2010r. (dz. u. nr 3, poz. 4)
  i dotyczy raportu, o którym mowa w art.7, ust 1 USZE z dnia 17 lipca 2009 – > interpretacja Starostwa z Wlkp.

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:36, 07.11.2011:

  Uważam, że w komentarzu 7 nie jest przedstawiona prawidłowa interpretacja przepisów, gdyż:
  – na podstawie art. 7 ust. 7 USZE zostało wydane: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 3/2011 r., poz. 4);
  – na podstawie art. 221 ust. 1a POŚ – nie zostało do tej pory wydane rozporządzenie

 9. 9 Bran Mak Morn napisał(a) 12:53, 08.11.2011:

  Masz rację Joanno!
  Jednakże, Starosta dalej wymaga ode mnie uzupełnienia zgłoszenia w oparciu o art. 152 ust. 2 pkt 8. Uzupełnienie otrzyma, ponieważ głównie zależy nam, żeby instalacja została zgłoszona.

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:00, 08.11.2011:

  :)

 11. 11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:49, 17.03.2012:

  Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (jest już uchwalona przez Sejm, ale jeszcze musi być rozpatrzona przez Senat) usuwa wszystkie przepisy zobowiązujące, aby w zgłoszeniu instalacji i we wniosku o pozwolenie podać „wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE” – a więc niebawem ww. problem zniknie

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:44, 29.04.2012:

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – została ogłoszona w Dz. U. z 2012 r. poz. 460, m.in. uchyla art. 152 ust. 2 pkt 8 i ust. 2a, art. 208 ust. 2 pkt 4 i ust. 2c, art. 221 ust. 1 pkt 8 i ust. 1a POŚ oraz art. 58 USZE, wg których po ukazaniu się rozporządzenia do art. 221 ust. 1a POŚ, w przypadku zgłoszenia instalacji, wniosku o pozwolenie i w przypadku posiadanego już pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz w przypadku pozwolenia zintegrowanego, należało podać:
  wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1

 13. 13 Dawid napisał(a) 13:08, 29.08.2016:

  Ja zgłaszałem montaż zbiornika na olej napędowy, który zamawiałem w Eurodorexie, ale nie było z tym żadnych problemów.


Skomentuj...