Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odzysk wg projektu nowej ustawy o odpadach

Pytanie: Moje pytanie dotyczy odzysku odpadów. Za ponad rok wygasa naszej firmie pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie, transport i odzysk odpadów.

Do odzysku zostały przewidziane 4 rodzaje odpadów:
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych (proces R14)
07 02 13 – odpady tworzyw sztucznych (proces R14)

W/w odpady są cięte i rozdrabniane za pomocą kruszarek i młynów. Następnie odbywa się proces regranulacji metodą wytłaczania – przebadany regranulat wykorzystywany jest jako surowiec lub dodatek w produkcji wyrobów.

oraz

07 02 99 – inne niewymienione odpady (proces R14, taśma z miękkiego PCV taśma z miękkiego PCV znalazła zastosowanie w całości do wyłożenia posadzki w halach produkcyjnych w celu ochrony wyrobów przed uszkodzeniem podczas prac montażowych)

16 01 03 – zużyte opony (wykorzystanie opon jako podkładek do wyrobów celem zapobiegania uszkodzeniom podczas ich magazynowania).

Taśma z miękkiego PCV i opony nadal spełniają rolę ochronną naszych wyrobów.

Planujemy pozostawić w/w rodzaje odpadów do odzysku. Czy będzie to możliwe w świetle projektu nowej ustawy o odpadach? Proces R14 i R15 ma być z niej usunięty. [K.M.]

Odpowiedź: Tak, nadal będzie możliwy opisany w pytaniu sposób odzysku odpadów, ale we wniosku o nową decyzję uwzględniającą odzysk odpadów trzeba będzie inaczej zaklasyfikować ten odzysk, bo wg art. 243 projektu nowej ustawy o odpadach (UO2):

Określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 do UO2.

Natomiast załącznik nr 1 do nowej ustawy (UO2) wg projektu [3] będzie zawierać niewyczerpujący wykaz procesów odzysku nieco inaczej opisanych niż w obecnej ustawie o odpadach (UO) ale zgodnie z dyrektywą [2], m.in.:

R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**)
[wg UO: R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)]

R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(***)
[wg UO:
R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych]

R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R10
[wg UO: R11 Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10]

R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji  R1–R11(****)
[wg UO: R12 Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11]

gdzie:

(**) Pozycja obejmuje w tym zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych

(***) Pozycja obejmuje w tym oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych materiałów budowlanych

(****) Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz.  R1–R11.

Z powyższego wynika, że kwalifikowany wg UO odzysk R15 (Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu) trzeba będzie kwalifikować wg UO2 do odzysku R12 – mając na uwadze objaśnienie (****) do R12.

Natomiast kwalifikowany wg UO odzysk R14 (Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części) trzeba będzie kwalifikować wg UO2 odpowiednio do odzysku R3 lub R5 – mając na uwadze to, że w opisie zamiast „regeneracja” będzie „odzysk”.

W niektórych przypadkach dalszego odzysku odpadów zamiast R14 trzeba będzie kwalifikować do odzysku R11 (np. odzysk niespełniającego norm regranulatu wytworzonego z odpadów).

Uwaga. Obecne pozwolenie zawierające zezwolenie na odzysk odpadów nie wygasa z chwilą wejścia w życie nowej ustawy, ale jest jeszcze ważne maksymalnie 2 lata, bo wg art. 253 ust. 3 projektu UO2:

3. Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 UO zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie UO2.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 26
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (dyrektywa odpadowa) – Dz. U. L 312/2008 r., str. 3, ze zm.
[3] Projekt (5.07.2011 r.) ustawy o odpadach (UO2)

Joanna Wilczyńska (04.10.2011)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: ,


komentarze 4

“Odzysk wg projektu nowej ustawy o odpadach”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:42, 12.10.2011:

  Kolejna wersja (z 3.10.2011 r.) projektu ustawy o odpadach (UO2)

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:01, 29.01.2012:

  Projekt z 5.01.2012 r. nowej ustawy o odpadach (UO2) – przekazany po raz III na Stały Komitet Rady Ministrów

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:42, 09.07.2013:

  Od 23.01.2013 r. obowiązuje już nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 4. 4 Teresa napisał(a) 18:45, 14.03.2014:

  Tu wpisz komentarz…Jeśli o mnie chodzi to do tej pory wszystko było jasne i nie było kłopotu co do czego załączyć, a teraz dziesięć razy się zastanawiam czy aby dobrze zrobiłam zestawienie. Jak my coś poprawimy, to klęska na całej lini.


Skomentuj...