Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Skumulowane oddziaływanie w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Pytanie: Czy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać ocenę skumulowanego oddziaływania na jakość powietrza emisji z planowanego przedsięwzięcia oraz istniejących w sąsiedztwie zakładu/ów, nienależących do inwestora? [J.]

Odpowiedź: Dla planowanych przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU) należy sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ), jeżeli przedsięwzięcie klasyfikowane jest na podstawie rozporządzenia o przedsięwzięciach [1] jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. ROŚ jest wymagany też dla przedsięwzięć zaliczonych na podstawie rozporządzenia [1] do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli organ właściwy do wydania DOŚU w postanowieniu stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wg art. 66 UOOŚ:

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać (m.in.):
8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji

Z powyższego wynika, że ROŚ powinien zawierać opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza obejmujący m.in. kumulowanie się oddziaływania emisji z przedsięwzięcia i emisji z innych źródeł znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie. Ponadto ROŚ powinien zawierać opis metod prognozowania tych znaczących oddziaływań.

Przepisy UOOŚ nie narzucają jednak żadnej metody, jaką należy zastosować do określenia stanu jakości powietrza, tak samo jak nie narzucają metod prognozowania w zakresie innych oddziaływań  (hałas, ścieki, odpady …) planowanego przedsięwzięcia.
W tym celu stosuje się inne odpowiednie przepisy prawne regulujące dane zagadnienie.

Dobrze jest w ROŚ uwzględniać przy tej ocenie te przepisy, które będą brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji (pozwoleń, zezwoleń) na eksploatację instalacji. Uniknie się wtedy dla zrealizowanego na podstawie DOŚU przedsięwzięcia sytuacji, gdy nie można uzyskać pozwolenia zintegrowanego albo decyzji „sektorowych”, ze względu na niespełnienie odpowiednich przepisów prawnych.

Ogólne przepisy z zakresu ochrony środowiska reguluje ustawa „matka” – Prawo ochrony środowiska [3]. Wg art. 12 POŚ:

1. Podmioty korzystające ze  środowiska oraz organy administracji są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw.

2. Jeżeli na podstawie ustawy wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki referencyjnej, jest dopuszczalne stosowanie innej metodyki, pod warunkiem:
1) że umożliwia ona uzyskanie dokładniejszych wyników, a uzasadnieniem jej zastosowania są zjawiska meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i procesy chemiczne, jakim podlegają substancje lub energie – w przypadku metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji lub energii w środowisku;
2) udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych wyników – w przypadku pozostałych metodyk.

W przypadku emisji substancji do powietrza należy więc stosować referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wartości odniesienia [4], albo można stosować inną metodykę, ale musi spełniać ww. warunki art. 12 ust. 2 pkt 1 POŚ.

W przypadku stosowania metodyki referencyjnej, skumulowane oddziaływanie na jakość powietrza emisji z planowanego przedsięwzięcia oraz emisji z istniejących w sąsiedztwie zakładów nienależących do inwestora określa się poprzez uwzględnienie w obliczeniach rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu tła substancji i tła opadu substancji pyłowej zgodnie z pozycją 1.1 załącznika nr 3 do rozporządzenia [4]:

Tło substancji, dla których są określone dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia uśrednionej dla roku.
Tło opadu substancji pyłowej uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia opadu substancji pyłowej.
Tła nie uwzględnia się przy obliczeniach poziomów substancji w powietrzu dla zakładów, z których substancje są wprowadzane do powietrza wyłącznie emitorami wysokości nie mniejszej niż 100 m.

Przepisy prawne nie zobowiązują sąsiadów do podawania nam danych dotyczących emitorów i emisji obecnych i planowanych na ich terenach. Dlatego też w przypadku, gdy planujemy jakieś przedsięwzięcie, uwzględniamy oprócz wpływu emisji z naszego planowanego przedsięwzięcia również wpływ emisji z terenów sąsiadów (i dalszych) na jakość powietrza poprzez przyjęcie tła jako „obce” stężenie substancji  [µg/m3] i „obcy” opad substancji pyłowej [g/(m2x rok)].

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. – art. 66,
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 12
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87

Tematy powiązane

Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Przedsięwzięcia – nowości i zmiany

Joanna Wilczyńska (15.08.2011)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 4

“Skumulowane oddziaływanie w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”
 1. 1 Janusz napisał(a) 17:20, 22.08.2011:

  Uwaga do odpowiedzi w sprawie oceny skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwięcia.
  Jeżeli przepisy prawa nie zobowiązują sąsiadów, również w tym czasie planujących inwestycje, do podawania nam danych o planowanych emitorach i emisjach na ich terenach, to w jaki sposób dokonać takiej oceny?
  Podawane przez WIOŚ tło zanieczyszczeń w powietrzu charakteryzuje stan jakości powietrza powodowany przez zakłady, ale
  istniejące.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:26, 22.08.2011:

  Wg art. 66 UOOŚ, w raporcie należy podać opis przewidywanych znaczących skumulowanych oddziaływań, a więc niekoniecznie musi to być wykazane obliczeniowo, jeżeli nie ma odpowiednich danych, a wiadomo o istniejących albo planowanych emisjach sąsiedzkich.
  Natomiast przyjęcie w obliczeniach (wg metodyki referencyjnej) tła w wysokości 10 % Da i Dp dla substancji nieobjętych dopuszczalnymi poziomami moim zdaniem też jest dyskusyjne, dlatego obliczenia można odpowiednio skomentować (opisać), jeżeli wiadomo o większej uciążliwości istniejącej lub projektowanej sąsiadów.

 3. 3 Magda napisał(a) 21:24, 03.04.2015:

  Czy w przypadku istniejącego przedsięwzięcia w którym emisja do powietrza nie ulega zmiane można założyć, że rozprzestrzenianie można policzyć tylko dla substancji nie uwzględnionych w tle zanieczyszczeń? W tle zawarta jest już istniejąca emisja części związków, dodanie kolejny raz tej samej emisji powodowałoby zawyżenie wyników,według mnie.

 4. 4 Zofia napisał(a) 08:44, 19.01.2018:

  Przyjmowanie do obliczeń samego tła w oparciu o pismo z WIOŚ pomija przecież wartości stężeń godzinowych (dotyczy wartości średniorocznych). Wg mnie nie jest tożsame przyjęcie tła z przeprowadzeniem analizy oddziaływań skumulowanych.


Skomentuj...