Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Darmowe uprawnienia do emisji na okres 2013-2020 – projekt

Ministerstwo Środowiska przedstawiło do konsultacji społecznych projekt wykazu instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2013-2020 wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji. czytaj więcej »

31.08.2011

Kogeneracja – nowe rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji czytaj więcej »

26.08.2011

Otręby – produkt uboczny

Pytanie: Firma, której głównym profilem działalności jest produkcja mąki, wytwarza również otręby. Dotychczas traktowane były jako odpad, jednak problem z odbiorem tego pełnowartościowego produktu ubocznego przez producentów pasz (zezwolenie na odzysk odpadów) skłonił firmę do chęci zmiany kwalifikacji. Póki co zmian w UO nie ma, ale czy firma mogłaby się obronić tym, że zgodnie z zapisami KRS, jej PKD to „15, 61, Z – wytwarzanie produktów  przemiału zbóż”? czytaj więcej »

16.08.2011

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na odzysk odpadów

Pytanie. Czy występując do marszałka województwa w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie stacji demontażu (wytwarzanie i odzysk odpadów w stacji do 10 Mg na dobę) powinien być również sporządzany program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i wydana na to decyzja ? czytaj więcej »

16.08.2011

Skumulowane oddziaływanie w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Pytanie: Czy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać ocenę skumulowanego oddziaływania na jakość powietrza emisji z planowanego przedsięwzięcia oraz istniejących w sąsiedztwie zakładu/ów, nienależących do inwestora? czytaj więcej »

15.08.2011

Pozwolenie zintegrowane dla stacji demontażu pojazdów

Pytanie: Nurtuje mnie kwestia pozwolenia zintegrowanego dla stacji demontażu pojazdów. Czy jest właściwą interpretacja taka oto: Pozwolenie zintegrowane jest wymagane w przedsięwzięciach, w których gospodarka odpadami polega na odzysku lub unieszkodliwianiu, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). ? Według tego rozporządzenia przyszła stacja, która będzie obliczona na przetwarzanie do 10 ton odpadów na 24 godziny, może być uruchomiona bez pozwolenia zintegrowanego? czytaj więcej »

14.08.2011

Interpretacja MŚ dotycząca stosowania niewdrożonej na czas dyrektywy

12.12.2010 r. minął termin transpozycji do przepisów krajowych dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów [1]. Dyrektywa ta będzie wdrożona do nowej ustawy o odpadach (UO2), która obecnie jest na etapie projektu wysłanego 5.07.20011 r. na Stały Komitet Rady Ministrów.
Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska przedstawił w związku z tym swoje stanowisko dotyczące stosowania przepisów dyrektywy 2008/89/WE. czytaj więcej »

12.08.2011

Kwalifikacja kanalizacji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Pytanie: Chciałbym uzyskać jednoznaczna odpowiedź na nurtujące mnie pytanie.
Sam poszukuje od jakiegoś czasu odpowiedzi, ale do tej pory nie znalazłem.
Czy przebudowa/budowa wodociągu, gazociągu, kanalizacji, itp. zalicza się do przedsięwzięć mających wpływ na środowisko? Przeczytałem ustawę Prawo ochrony środowiska, czytam rozporządzenie rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, i jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Znalazłem jedynie w/w rozporządzeniu ogólne informacje dotyczące magistrali wodociągowych i kanalizacji. Czy gdy przebudowa kanalizacji na długości mniejszej niż 1 km nie wpływa już na środowisko? czytaj więcej »

07.08.2011