Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kogeneracja – nowe rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracjiDz. U. Nr 176/2011 r., poz. 1052, wchodzi w życie 10.09.2011 r., zastępuje poprzednie rozporządzenie (Dz. U. Nr 185/2007 r., poz. 1314) i określa:

1) sposób obliczania:
a) średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji,
b) ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
c) ilości ciepła użytkowego w kogeneracji,
d) oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego,
2) sposoby wykorzystania ciepła użytkowego w kogeneracji przyjmowanego do obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji,
3) referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, oddzielnie dla energii elektrycznej i ciepła,
4) wymagania dotyczące pomiarów ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania,
5) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego w jednostkach kogeneracji,
6) wielkość i sposób obliczania udziałów ilości energii elektrycznej wynikających z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji,
7) maksymalną wysokość i sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych:
a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji,
b) poniesionej opłaty zastępczej.
Uwaga. Rozporządzenie dotyczy:
  • przedsiębiorstw energetycznych,
  • odbiorców końcowych będących członkiem giełdy towarowej (w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej),
  • towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie (w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych na giełdzie towarowej).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – Dz. U. Nr 89/2006 r., poz. 625, ze zm. – art. 9a ust. 8 i 10, art. 9l

Joanna Wilczyńska (26.08.2011)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...