Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiana zgłoszenia instalacji spawania

Pytanie: Moje pytanie dot. emisji z procesu spawania. Posiadamy dwa stanowiska spawalnicze (emisja zorganizowana). W I półroczu tego roku zwiększyło się zużycie drutu spawalniczego z powodu zmiany metody spawania (zakupiono nową spawarkę, nadal są dwa stanowiska), a zużycie elektrod zmalało. Jakie kroki należy podjąć w przypadku stwierdzenia przekroczenia parametrów emisji z procesu spawania w stosunku do wartości podanych w zgłoszeniu instalacji? [K.M.]

Odpowiedź: Jeżeli w zakładzie są dwa stanowiska spawalnicze, to instalacja do spawania na podstawie rozporządzenia [2] nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, gdyż nie przekracza 3 stanowisk spawalniczych.
Natomiast na podstawie rozporządzenia [3] instalacja taka wymaga zgłoszenia (staroście, marszałkowi województwa albo RDOŚ – art. 378 POŚ) z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ale tylko w przypadku zastosowania ogólnej wentylacji mechanicznej pomieszczenia albo odciągów (mechanicznych albo grawitacyjnych) stanowiskowych.

Zgodnie z art. 152 ust. 2 POŚ:

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
8) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE (Uwaga: obecnie ten punkt nie jest wymagany, gdyż brak jest rozporządzenia do art. 221 ust. 1a POŚ).

Natomiast w przypadku zmiany danych podanych w zgłoszeniu należy, wg art. 152 ust. 6 i 7 POŚ, w ciągu 14 dni zgłosić informacje o zmianie danych, o których mowa w powyżej wymienionym art. 152 ust. 2 POŚ, ale tylko w zakresie pkt 2–6. W sytuacji opisanej w pytaniu prawdopodobnie należy więc uaktualnić w zgłoszeniu informacje wymagane w pkt 3 i 5:

  • rodzaj i zakres prowadzonej działalności (uaktualnić ilości zużywanych elektrod i drutu),
  • wielkość i rodzaj emisji (uaktualnić przewidywane emisje).

Uwaga. Podlega karze grzywny ten, kto będąc obowiązany na podstawie art. 152 POŚ do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją (art. 342 ust. 1 POŚ).

Uwaga. Emisja substancji do powietrza z procesu spawania musi być uwzględniona w opłatach za korzystanie ze środowiska nawet wtedy, gdy nie wymaga pozwolenia (art. 273 POŚ). Inaczej jest jedynie w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, gdyż wg art. 284 ust. 2 POŚ:

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji …

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 152, 273, 284, 342, 378
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880

Tematy powiązane:

Czy dla spawalni potrzebuję posiadać pozwolenie na emisję do powietrza i na wytwarzanie odpadów?
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Joanna Wilczyńska (12.07.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , ,


Jeden komentarz

“Zmiana zgłoszenia instalacji spawania”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:52, 17.03.2012:

    Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (jest już uchwalona przez Sejmu, ale jeszcze musi być rozpatrzona przez Senat) usuwa wszystkie przepisy zobowiązujące, aby w zgłoszeniu instalacji i we wniosku o pozwolenie podać “wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE”


Skomentuj...