Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nowe kary za brak zbiorczego zestawienia danych o odpadach

Pytanie: Czy w nawiązaniu do zmian w zakresie kar za brak albo nieprawidłową ewidencję odpadów oraz zbiorcze zestawienie danych odpadach, złożenie po 20 lipca zaległych, za rok 2009 i 2010, zbiorczych zestawień danych o odpadach będzie skutkowało wymierzeniem kary w „starej” wysokości? [M.S.]

Odpowiedź: Nie. Ustawa zmieniająca [1] ustawę o odpadach [2] nie ma żadnych przepisów przejściowych, do których stosowałoby się kary w dotychczasowej wysokości (10000 zł).
Dlatego też od 20.07.2011 r. w chwili orzekania o karze należy stosować wyłącznie „nowe” kary i mają one zastosowanie do naruszeń zaistniałych po tej dacie. Nie można bowiem nałożyć kary za naruszenia, które miały miejsce przed tą datą, bo oznaczałoby to niedopuszczalne działanie prawa wstecz.
Takie stanowisko wyrażone jest w uzasadnieniu do ustawy [1] na etapie jej projektu (druk sejmowy nr 4012). Podobne stanowisko było też Ministerstwa Środowiska w wyjaśnieniach z 23.07.2010 r. do poprzednich zmian art. 79c ust. 3 UO obowiązujących od 12.03.2010 r. do 19.07.2011 r.
Z tego wynika, że na podstawie nowego brzmienia art. 79c ust. 3 UO kara w wysokości 500 zł będzie mogła być wymierzona przez marszałka województwa dopiero w przypadku nieprzekazania w terminie do 15 marca 2012 r. zbiorczego zestawienia danych o odpadach za rok 2011.
Tak więc moim zdaniem, złożenie po 20.07.2011 r. zaległych za rok 2009 i 2010 zbiorczych zestawień danych o odpadach nie powinno skutkować wymierzeniem kary.

W przypadku, gdy przed 20.07.2011 r. postępowanie o wymierzeniu kary nie zostało zakończone decyzją ostateczną, to uważam, że powinno być umorzone.

Uwaga dopisana później: Całkiem odmienne jest stanowisko MŚ z 1.08.2011 r. do kar obowiązujących od 20.07.2011 r.

Natomiast, gdy przed 20.07.2011 r. decyzja ostateczna o karze pieniężnej została wydana, to zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska:

W tej chwili sygnalizujemy, że ta kara w wysokości 10 tys. zł zgodnie z działem III Ordynacji podatkowej może być umorzona lub rozłożona na raty

gdyż wg art. 79d ust. 5 UO:

5. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w art. 79b i 79c, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują odpowiednio wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz marszałkowi województwa.

Wg wyjaśnień Ministerstwa Środowiska, obowiązek składania zbiorczego zestawienia danych o odpadach nie ulega przedawnieniu, ale kary można wymierzać tylko przez 3 lata, gdyż art. 79d ust. 5 UO odwołuje się do Ordynacji podatkowej, wg której:

Art. 68. § 1. Zobowiązanie (…) nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek (…).

Uwaga. W nowych przepisach zrezygnowano w art. 79c  UO z przepisu o nakładaniu przez marszałka województwa kar w przypadku, gdy zbiorcze zestawienie danych nie jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Marszałek województwa ma jednak możliwość w takim przypadku wydania decyzji zobowiązującej do korekty na podstawie art. 37 UO:

3a. Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w zbiorczych zestawieniach danych, o których mowa w ust. 3.
3b. Jeżeli z weryfikacji, o której mowa w ust. 3a, wynika, że informacje zawarte w zbiorczym zestawieniu danych są niezgodne ze stanem faktycznym marszałek województwa zobowiązuje, w drodze decyzji, do korekty sporządzonego zestawienia danych, określając termin przekazania korekty.
3c. Niedokonanie korekty zbiorczego zestawienia danych, zgodnie z decyzją, o której mowa w ust. 3b, skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 138/2011 r., poz. 809
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO)) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 36, 37, 76b, 79c, 79d
[3] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz. U. Nr 8/2005 r., poz. 60, ze zm. – dział III (art. 21-119)

Tematy powiązane

Mniejsze kary za ewidencję odpadów i zbiorcze zestawienie
Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów
Interpretacje Ministerstwa Środowiska do ustawy o odpadach

Joanna Wilczyńska (11.07.2011)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 2

“Nowe kary za brak zbiorczego zestawienia danych o odpadach”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:50, 03.08.2011:

    Wg interpretacji MŚ z 1.08.2011 r. kara za niezłożenie zbiorczego zestawienia za rok 2009 i 2010 wymierzana w postępowaniu wszczętym przed 20.07.2011 r. lub po tym terminie powinna być wg nowych zasad czyli wg przepisów obowiązujących w chwili orzekania

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:24, 14.03.2018:

    Wg art. 237aa UO2 za rok 2017 i 2018 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. poz. 1674


Skomentuj...