Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy wymagane jest zgłoszenie zbiornika paliw organowi ochrony środowiska?

Pytanie: W naszym zakładzie mamy zbiornik naziemny, przenośny, dwupłaszczowy o pojemności 5000 litrów na olej napędowy. Wykorzystywany jest na własne potrzeby do tankowania samochodów firmowych. Czy zbiornik ten wymaga zgłoszenia do Starostwa (ochrona środowiska), jako instalacja nie wymagająca pozwolenia? [M.B.]

Odpowiedź:

Tak. Jeżeli zbiornik magazynowy ON wyposażony jest w odpowietrzenie (emitor), przewód zalewowy (przesył paliwa i przeładunek paliwa z cysterny do zbiornika), dystrybutor (przesył paliwa i przeładunek paliwa ze zbiornika do baku samochodu), to w przypadku lokalizacji w jednym miejscu w zakładzie (mimo tego, że potencjalnie jest możliwość jego przestawiania) spełnia definicję „instalacji” określoną w art. 3 pkt 6 POŚ. W takim też przypadku instalacja taka, jako „instalacja do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych”, wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów do powietrza organowi ochrony środowiska, którym jest starosta, marszałek województwa albo RDOŚ (patrz art. 378 ust. 1, 2 i 2a POŚ).

Uzasadnienie:

Instalacje, które ze względu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza od 2011 r. nie wymagają pozwolenia, określa rozporządzenie [2]. Są wśród nich wymienione m.in.:

Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.

Instalacje niewymagające pozwolenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają jednak zgłoszenia organowi ochrony środowiska, z wyjątkiem instalacji określonych w § 2 ust. 4 rozporządzenia [3]:

1)     instalacji energetycznych – o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;

2)     instalacji innych niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;

3)     instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności do 30 Mg na godzinę;

4)     instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – w ilości do 50 Mg;

5)     instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach [4] wydanych na podstawie art. 60 ustawy [5];

6)     instalacji stosowanych w gastronomii – przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;

7)     instalacji do oczyszczania ścieków;

8)     zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej;

9)     dygestoriów – wykorzystywanych do celów laboratoryjnych;

10)   garaży;

11)  instalacji innych niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,

b) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

Uwaga. Parametry tego samego rodzaju, o których mowa w wyżej wymienionych pkt 1-6, charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.

Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych nie są z nazwy wymienione w ww. pkt 1-10.

Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych nie podlegają standardom emisyjnym [6], ale wprowadzane z nich substancje do powietrza są objęte poziomami dopuszczalnymi [7] (np. benzen z benzyny) lub wartościami odniesienia w powietrzu [8] (np. węglowodory alifatyczne z gazu propan-butan (LPG), węglowodory alifatyczne i aromatyczne z benzyny, oleju napędowego, opałowego lub innego paliwa płynnego), dlatego instalacje te nie spełniają ww. pkt 11 lit. b.

Z tego wynika, że instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych nie wymagają pozwolenia ze względu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, ale wymagają zgłoszenia, jeżeli nie są objęte wyjątkiem określonym w ww. pkt 11 lit. a. Czyli instalacje te nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia jedynie wtedy, gdy emisja gazów wprowadzanych z instalacji do powietrza (na zewnątrz pomieszczeń) jest:

– w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych (czyli bez emitorów) lub

– za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej.

Uwaga. Definicja “instalacji” określona jest w art. 3 pkt 6 POŚ, a definicja „powietrza” – w art. 3 pkt 26 POŚ.

Uwaga. Wentylacji (grawitacyjnej, mechanicznej) pomieszczeń nie należy mylić z odprowadzaniem substancji z procesu (np. odprowadzanie oparów ze zbiornika magazynowego paliw lub odprowadzanie spalin z kotła to nie jest wentylacja).

Uwaga. Paliwa płynne nie są zdefiniowane w POŚ ani w rozporządzeniu [2] wydanym na podstawie art. 220 ust. 2 POŚ, dlatego należy rozumieć je w tych przepisach w znaczeniu ogólnym, a więc paliwa płynne to nie są wyłącznie paliwa ciekłe, bo „pojęcia płynu nie należy utożsamiać tylko z cieczą, gdyż płynami są nie tylko ciecze, ale także wszystkie gazy, a nawet takie mieszaniny różnych faz fizycznych jak piana, emulsja, zawiesina i pasta”.

Uwaga. Podlega karze grzywny ten, kto będąc obowiązany na podstawie art. 152 POŚ do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją (art. 342 ust. 1 POŚ).

Uwaga. Emisja substancji do powietrza z instalacji do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych, chociaż znikoma w przypadku oleju, musi być uwzględniona w opłatach za korzystanie ze środowiska (art. 273 POŚ).

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 152, 220, 273, 378, 342
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. – art. 60
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2181, ze zm.
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87
[9] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – Dz. U. Nr 151/2002 r., poz. 1253, ze zm.

Tematy powiązane:

Definicja “instalacji” w przepisach o ochronie środowiska
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Grzywny – nowe wykroczenia karane przez WIOŚ mandatem

Joanna Wilczyńska (04.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | 7 komentarzy »
Tagi: , , , , , , ,


komentarzy 7

“Czy wymagane jest zgłoszenie zbiornika paliw organowi ochrony środowiska?”
 1. 1 R. napisał(a) 23:33, 18.01.2012:

  Witam, czy zgodzi się Pani, że w w/w przepisach dotyczących tego rodzaju instalacji powinno być także ujęte a w zgłoszeniu przeanalizowane pod kątem stawianych danej instalacji wymogów,
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z późn. zm.), pełniące dla takich instalacji rolę analogiczną jak dla niektórych innych rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych ?
  Pozdrawiam,
  R.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:40, 19.01.2012:

  Też tak kiedyś uważałam, ale teraz mam wątpliwość, czy dla zbiorników oleju na własne potrzeby należy stosować to rozporządzenie – patrz: Interpretacja URE z dnia 27.01.2009 r – Zbiorniki naziemne to nie stacje paliw

 3. 3 R. napisał(a) 00:31, 27.01.2012:

  Witam Panią, odnośnie zbiorników naziemnych omówionych we wskazanej interpretacji – zgoda, miałem na myśli ogólnie wymienione instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych – dla których w/w rozporządzenia nie wymieniła Pani w podstawach prawnych.
  Pozdrawiam !

 4. 4 Tomasz napisał(a) 07:19, 06.07.2015:

  Witam, a jak należało by zgłosić zbiornik ON który nie jest moja własnością i czy w ogóle jest to formalnie możliwe? Na moim terenie stoi zbiornik ON, który jest użytkowany na moje potrzeby ale nie jest moją własnością. Właścicielem zbiornika jest firma dostarczająca paliwo, ponieważ jest to dla niech logistycznie łatwiejsze niż codzienne przyjazdy autocysterny. Żadnej umowy na posadowienie zbiornika nie posiadamy.
  Podsumowując, użytkuję zbiornik ON do którego nie posiadam tytułu prawnego, czy powinienem go zgłosić?

  Pozdrawiam
  TS

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:24, 06.07.2015:

  W przepisach OŚ nie jest ważne, kto jest właścicielem instalacji, lecz kto jest prowadzącym instalację czyli wg art. 3 pkt 31 POŚ: „rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie”.
  Natomiast wg art. 3 pkt 41 POŚ tytuł prawny to jedno z poniższych:
  – prawo własności,
  – użytkowanie wieczyste,
  – trwały zarząd,
  – ograniczone prawo rzeczowe (np. użytkowanie, służebność, zastaw),
  – stosunek zobowiązaniowy (np. dzierżawa, leasing, użyczenie, najem).

 6. 6 rem napisał(a) 18:31, 13.12.2015:

  Brakuje tu jeszcze informacji o tym, że ww. zbiornik należy rozważyć pod kątem zgłoszenia do UDT …

 7. 7 Alicja napisał(a) 14:52, 13.10.2021:

  Witam,
  a ja mam pytanie co do wyciągarki spalin z warsztatu samochodowego, rura od wyciągarki spalin została podłączona do wentylacji grawitacyjnej , w teraz jest to już instalacja, która podlega zgłoszeniu? czy jak rurę odłączymy i od komina to nie trzeba juz tego zgłaszać ?


Skomentuj...