Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Właściwy organ ochrony środowiska – zmiana

Ustal, czy w związku z nowym rozporządzeniem [1], wydanym na podstawie art. 60 UOOŚ, nie zmienił się od 15 listopada 2010 r. organ ochrony środowiska właściwy do wydania decyzji (zezwolenia, pozwolenia, innej decyzji) oraz przyjęcia zgłoszenia i informacji, o których mowa w ustawach: POŚ, UO, PW, UHE i PGG.

Nowe regulacje nie będą miały wpływu dla podmiotów działających na terenach zamkniętych. Natomiast w pozostałych przypadkach należy przeanalizować, czy realizowane albo zrealizowane jest przedsięwzięcie kwalifikowane obecnie wg rozporządzenia [1] jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż dla takich przypadków w większości przepisów prawnych jako kompetentny organ ochrony środowiska wskazany jest marszałek województwa, a w pozostałych – starosta.

Tak więc jeżeli na terenie zakładu jest eksploatowana instalacja kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 rozporządzenia), albo sprawa dotyczy takiego przedsięwzięcia, to marszałek województwa jest organem ochrony środowiska właściwym w sprawach:

–  o których mowa w POŚ (wg art. 378 ust. 2a):

 • wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu (art. 115a ust. 1)
 • przyjęcia wyników pomiarów emisji i pomiarów ilości wody (art. 149 ust. 1)
 • nałożenia w decyzji dodatkowych pomiarów, gdy nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych (art. 150)
 • przyjęcia zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia (z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie pól elektromagnetycznych (art. 152 ust. 1)
 • wydania decyzji ustalającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia (art. 154 ust. 1)
 • wydania decyzji nakładającej na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązek prowadzenia dodatkowych pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku (art. 178)
 • wydania pozwolenia (zintegrowanego, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów) (art. 183)
 • wydania decyzji zobowiązującej prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 237)
 • wydania decyzji nakładającej na podmiot obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego, albo uiszczenia kwoty pieniężnej za szkodę (art. 362 ust. 1-3);

–  o których mowa w UO:

 • wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 19 ust. 2)
 • przyjęcia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (24 ust. 1)
 • wydania zezwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów (art. 26 ust 2)
 • wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów (art. 53 ust. 3)
 • wydania decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części (art. 54 ust. 2)
 • wydania zezwolenia na odzysk odpadów do technicznego zamknięcia składowiska odpadów lub jego rekultywacji (art. 54 ust. 5);

– wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonywanie urządzeń wodnych (wg art. 140 ust. 2 pkt 1 PW);

– wydania zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji (wg art. 34 ust. 2 UHE);

– zatwierdzenia projektu prac geologicznych dotyczących warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne (wg art. 103 ust. 3 pkt 1 lit g PGG).

Uwaga. Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację (art. 378 ust. 2b POŚ).

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. – art. 60
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 378
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 19, 24, 26, 53, 54
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. Nr 239/2005 r., poz. 2019, ze zm. – art. 140
[6] Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (UHE) – Dz. U. Nr 281/2004 r., poz. 2784, ze zm. – art. 34
[7] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (PGG) – Dz. U. Nr 228/2005 r., poz. 1947, ze zm. – art. 103

Tematy powiązane

Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Przedsięwzięcia – nowości i zmiany

Joanna Wilczyńska (15.11.2010)
Nowości | 3 komentarze »
Tagi: , , , , , ,


komentarze 3

“Właściwy organ ochrony środowiska – zmiana”
 1. 1 sia napisał(a) 11:35, 17.08.2011:

  A co jeśli przedsęwzięcie znajduje się w gr 1 i decyzję – pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje marszałek a mogę (zgodnie z Art.31 UO) połaczyć ją z elementami zezwolenia na zbieranie? Kto (marszałek?) winien wydac taką połączoną decyzję? Czy trzeba uzyskać dwie odrębne decyzje?-na wytwarzanie u Marszałka a na zbieranie odpadów u Starosty?
  Pozdrawiam

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:50, 18.08.2011:

  Wg pkt 2.1.7.3 Poradnika: „Przyjąć trzeba, że stosuje się tu właściwość rzeczową organu wydającego podstawową decyzję, która łączy się z dodatkowym zezwoleniem. Przesądza o tym analiza treści wniosku. Właściwość miejscową ustala się zgodnie z warunkami określonymi dla poszczególnych decyzji.
  Identyczna zasada obowiązuje w przypadku ustalenia organów właściwych do opiniowania decyzji. Wydanie decyzji łącznej jest możliwe tylko w wypadku tożsamości kompetencji miejscowej.”
  Z powyższego moim zdaniem wynika, że jeżeli marszałek danego województwa jest kompetentny do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów (właściwość rzeczowa podstawowej decyzji), to może wydać decyzję łączną, jeżeli miejsce wytwarzania odpadów i miejsce zbierania odpadów jest w tym województwie. Celem art. 31 jak również art. 32 UO jest bowiem zredukowanie ilości decyzji. Uważam, że podobnie powinno być w przypadku zastosowania art. 382 ust. 2 POŚ.
  Analogiczna sytuacja dotycząca właściwego organu jest też w art. 32a UO, wg którego zezwolenie na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie oraz decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powinny znaleźć się w pozwoleniu zintegrowanym w przypadku instalacji IPPC (chociaż w tym przypadku uważam, że w instalacji IPPC może być prowadzony odzysk albo unieszkodliwianie ale nie zbieranie).

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:50, 18.07.2013:

  1 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. z 2013 r. poz. 817


Skomentuj...