Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Stawki opłat i kar na rok 2011 – drzewa, krzewy, zieleń

Na usunięcie drzew lub krzewów posiadacz nieruchomości musi mieć zezwolenie, w którym ustala się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych (art. 83, 84 ustawy [1]).

Stawki opłat na 2011 r. za usuwanie drzew w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm wynoszą od 12,51 do 312,22 zł/cm i określone są dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w załączniku nr 2 do obwieszczenia [2]. Natomiast współczynniki (od 1,00 do 12,96) różnicujące stawki za usunięcie drzew w zależności od obwodu pnia i rodzaju drzewa nadal określa rozporządzenie [3].

Stawka opłaty na 2011 r. wg obwieszczenia [2] za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami wynosi 231,28 zł/m2.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100 % wyższe (art. 85).

Zezwolenie nie jest wymagane na usuwanie drzew lub krzewów (art. 83 ust. 6) m.in.:

 • w lasach,
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
 • na plantacjach drzew i krzewów,
 • których wiek nie przekracza 10 lat (wcześniej było 5 lat).

Nie jest pobierana opłata za usunięcie drzew i (poza pkt 10) krzewów (art. 86):

1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;

5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;

7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;

8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;

9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

12) z grobli stawów rybnych;

13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za (art. 88):

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;

2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Karę za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za ich usunięcie (art. 89). Natomiast stawka kary w 2011 r. za zniszczenie 1 m2 terenu zieleni wg obwieszczenia [2] wynosi 53,19 zł/m2 trawników i 456,78 zł/m2 kwietników.

Ustawa [1] nie definiuje terminu „usuwanie”, a wg wykładni językowej należy przyjąć, że usunięciem drzewa lub krzewu będzie zarówno jego ścięcie lub wykarczowanie, jak również jego wykopanie z korzeniami w tym również połączone z przeniesieniem w inne miejsce i posadzenie go w tym miejscu.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wymagane jest jedynie na usuwanie ich z terenu danej nieruchomości, natomiast nie jest wymagane na przemieszczanie ich w obrębie tej nieruchomości. Dlatego też przesadzenie drzewa lub krzewów w ramach tej samej nieruchomości, jeżeli zachowały swoją żywotność, nie podlega karze.

Uwaga. „Tereny zieleni” to „tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym” (art. 5).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. Nr 151/2009 r., poz. 1220, ze zm. – art. 83-90
[2] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 – M.P. Nr 76/2010 r., poz. 954
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. Nr 228/2004 r., poz. 2306

Tematy powiązane

Interpelacja nr 17975 w sprawie nowelizacji zapisów w ustawach o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody związanej z wycinką drzew rosnących przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, prowadzoną przez wojewódzkie i powiatowe zarządy dróg, na przykładzie woj. zachodniopomorskiego
Interpelacja nr 16894 w sprawie administracyjnych kar za usunięcie drzew i krzewów
Interpelacja nr 15640 w sprawie propozycji zmian ustawy o ochronie przyrody
Interpelacja nr 15538 w sprawie ujednolicenia regulacji prawnych dotyczących wycinki drzew
Interpelacja nr 15407 w sprawie zbyt wysokich kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia
Interpelacja nr 14264 w sprawie obniżenia opłat za nielegalne wycięcie drzew lub krzewów
Interpelacja nr 13774 w sprawie zniesienia konieczności ubiegania się o uzyskiwanie zezwoleń na wycinkę drzew na terenie prywatnych posesji
Interpelacja nr 12033 w sprawie trudności z uzyskaniem zgody na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
Interpelacja nr 10468 w sprawie uregulowania problemu sadzenia drzew przy budynkach jednorodzinnych
IV SA/Wa 865/04 – Wyrok WSA w Warszawie

Joanna Wilczyńska (07.11.2010)
Nowości | 3 komentarze »
Tagi: , , , , , , ,


komentarze 3

“Stawki opłat i kar na rok 2011 – drzewa, krzewy, zieleń”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:28, 30.07.2015:

  Nowe zasady opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wprowadzone są od 28.08.2015 r. do ustawy o ochronie przyrody przez ustawę – Dz. U. z 2015 r. poz. 1045

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:03, 02.01.2017:

  Od 2017 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zezwoleń, opłat i kar w zakresie usuwania drzew i krzewów wprowadzone przez ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach – Dz. U. poz. 2249

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:10, 02.06.2017:

  17.06.2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074), która wprowadza zmiany m.in. w zakresie opłat i zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów


Skomentuj...