Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy traci ważność pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z odpadami z usług?

Pytanie

Pracuję w firmie inwestycyjno-remontowej, większość remontów i inwestycji wykonujemy na terenie jednego zakładu, jednak zdarzają się nam inwestycje poza tym terenem. Posiadamy pozwolenie na wytwarzanie odpadów ważne do 2013 roku. Odpady, które wytwarzamy, powstają nie tylko podczas remontów, ale także na warsztatach czy w biurze.

Czy zmiany w ustawie o odpadach dotyczą naszej firmy?
Czy pozwolenie traci ważność i należy wystąpić o decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami?
Co z odpadami niewytwarzanymi podczas inwestycji? [J.P.]

Odpowiedź

1) Tak. Dotyczą firmy inwestycyjno-remontowej zmiany w ustawie o odpadach [1] wprowadzone od 12.03.2010 r. przez ustawę zmieniającą [2] a zobowiązujące do uzyskania nowej decyzji: (art. 17 ust. 1a UO):

Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw …, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami

Jeżeli ww. działalność była prowadzona przed tą zmianą, to wg art. 9 ust. 1 ustawy [2] jest czas do końca 2010 r. na uzyskanie jednej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami (wszystkimi: niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne) na cały obszar (może być cały kraj) swojej działalności usługowej prowadzonej w sposób niestacjonarny („u klienta”).
Decyzję taką wydaje marszałek województwa właściwy ze względu na adres zamieszkania albo siedzibę wytwórcy odpadów (dla terenów zamkniętych decyzję wydaje RDOŚ).
W programie gospodarowania odpadami trzeba m.in. określić wszystkie rodzaje odpadów przewidywanych do wytworzenia w wyniku usług wraz z odpadami wytwarzanymi na zapleczu budowy w miejscu świadczenia usług (a więc może to być cały katalog odpadów) bez podawania ilości, a także sposoby magazynowania odpadów (bez podawania miejsc ich magazynowania).

2) Wg art. 9 ust. 2 ustawy [2] dotychczasowe decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do końca 2010 r. albo do dnia uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami powstałymi w związku ze świadczeniem usług. Według wyjaśnień Ministerstwa Środowiska: „dotychczasowe decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi pozostają w mocy w zakresie, którego nie dotyczy nowa decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami.”
Przepis ten jednak nie mówi o utracie ważności pozwoleń na wytwarzanie odpadów, gdyż w pozwoleniu nie powinny się znaleźć odpady powstałe w czasie usług „u klienta”, tj. odpady wytworzone poza instalacją i poza miejscem lokalizacji instalacji (poza zakładem), gdyż wg art. 17 ust. 2 i 3 UO:

2. Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

3. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu.

Jeżeli w pozwoleniu jednak są odpady spoza zakładu, to jest ono źle wydane. Przed 12.03.2010 r. dla odpadów wytwarzanych poza zakładem należało w każdym powiecie prowadzonej działalności usługowej uregulować stan formalno-prawny, a więc w zależności od rodzaju i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia należało (art. 17 ust. 1 i 2 UO):

  • uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi – na wytwarzanie powyżej 100 kg/rok,
  • przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:
    • odpady niebezpieczne do 100 kg/rok,
    • odpady inne niż niebezpieczne powyżej 5 Mg/rok.

3) Na odpady wytwarzane w zakładzie (niewytwarzane podczas inwestycji) należy uregulować stan formalno-prawny odpowiednio na dotychczasowych zasadach, tj. przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania nimi, uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane.

Uwaga. Projekt [3] założeń nowej ustawy o odpadach przewiduje likwidację obecnych wymagań dotyczących:

  • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
  • decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  • decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami (wytarzanych „u klienta” w wyniku świadczenia usług).

Na wytwarzanie odpadów wymagane jedynie będą (na dotychczasowych zasadach) pozwolenia i pozwolenia zintegrowane.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17
[2] Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 28/2010 r., poz. 145 – art. 1, 9
[3] Rządowy projekt założeń (z 8.07.2010 r.) projektu ustawy o odpadach

Tematy powiązane

Interpretacje Ministerstwa Środowiska do ustawy o odpadach
Czy w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami mogą być odpady wytwarzane poza usługami?
Program gospodarki odpadami – teraz tylko jedna decyzja

Joanna Wilczyńska (06.11.2010)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...