Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nowe przepisy dotyczące stosowania komunalnych osadów ściekowych

Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137/2010 r., poz. 924) obowiązuje od 13 sierpnia 2010 r. i zastępuje dotychczasowe (Dz. U. Nr 134/2002 r., poz. 1140, ze zm.).

Odzysk komunalnych osadów ściekowych polegający na ich stosowaniu:

 1. w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
 2. do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
 3. do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 4. do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 5. do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz

– powinien się odbywać z zachowaniem warunków określonych w art. 43 ust. 1a-7 UO, a więc m.in. w ww. rozporządzeniu.

Przepisy te dotyczą wytwórców takich osadów oraz władających nieruchomościami, na których mają być stosowane. Na wszystkie wymienione powyżej cele osady mogą być stosowane w postaci płynnej, mazistej (obecnie również w rolnictwie) lub ziemistej.

Wytwórca osadów musi ustalić dawkę osadu do zastosowania na danym gruncie oddzielnie dla każdej zbadanej objętości osadu. Komunalne osady ściekowe muszą być zmieszane z gruntem niezwłocznie po przetransportowaniu na nieruchomość gruntową, na której mają być  stosowane, tj. nie mogą być w miejscu stosowania magazynowane. Przepis ten dodano do nowego rozporządzenia, aby zaprzestano dotychczasowych praktyk długoterminowego magazynowania osadów (odpadów) w sposób niekontrolowany na polu. Skutkuje to tym, że władający nieruchomością, na której mają być stosowane osady w celach określonych w ww. pkt 2 (do rekultywacji) i pkt 3 (do dostosowania gruntów), w zezwoleniu na taki odzysk odpadów nie może mieć określonego miejsca i sposobu magazynowania odpadów. Dla pozostałych zastosowań osadów (pkt 1, 4 i 5) nie jest wymagane zezwolenie na odzysk odpadów (art. 43 ust. 5  UO).

Wcześniej, bo od 12.03.2010 r. obowiązują nowe przepisy – art. 43 ust. 1b, 2a, 4a UO:

odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie komunalnych osadów ściekowych do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (w rolnictwie), 4 (uprawa roślin do produkcji kompostu) lub 5 (uprawa roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz), spoczywa na wytwórcy tych osadów

zakazuje się nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania

właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca nieruchomością, na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe, jest obowiązana przechowywać wyniki badań i informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przez okres 5 lat.

Przypomnieć trzeba, że:

komunalne osady ściekowe – to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych (art. 3 ust. 3 pkt 2  UO)

stosowanie nieustabilizowanych lub nieprzygotowanych odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania komunalne osady ściekowe, lub wbrew obowiązkowi nieprzeprowadzanie badań komunalnych osadów ściekowych lub gruntów, na których mają być stosowane – podlega karze aresztu albo grzywny (art. 75 UO).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251, ze zm. – art. 3, 43, 75

Powiązany temat

Interpelacja nr 10664 w sprawie zmiany przepisów dotyczących stosowania osadów ściekowych w rolnictwie
Stanowisko w zakresie stosowania art. 147a Poś uzgodnione przez Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku GIOŚ, Departament Gospodarki Odpadami MŚ, Departament Instrumentów Środowiskowych MŚ, Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery MŚ, oraz Departament Prawny MŚ

Joanna Wilczyńska (19.08.2010)
Nowości | 3 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 3

“Nowe przepisy dotyczące stosowania komunalnych osadów ściekowych”
 1. 1 Justyna Zaborowska-Lenga napisał(a) 11:30, 27.09.2010:

  jak powinna wyglądać umowa pomiędzy wytwórca komunalnego osadu ściekowego a rolnikiem , mam zrobione badania gleby i osadu (ma on być wyk. rolniczo)?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:26, 05.10.2015:

  Od 12.03.2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
  Dz. U. z 2015 r. poz. 257

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:58, 18.06.2017:

  Od 20.04.2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, z późn. zm.), która to obecnie określa warunki i tryb udzielania akredytacji laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
  Natomiast w art. 147a POŚ pozostał stary przepis, że pomiar ma być przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655, z późn. zm.), w której już obecnie nie ma przepisów dotyczących akredytacji, gdyż zostały w niej uchylone.


Skomentuj...