Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy butelki zwrotne można przekazać jako odpad szklany?

Pytanie: Mam pytanie z zakresu odpadów. Posiadamy około 5 tys. szklanych butelek 0,33 l (zwrotne ) po wodzie mineralnej. Czy butelki zwrotne można przekazać jako odpad szklany? Jeśli tak, to pod jakim kodem? (W.M.)

Odpowiedź: Butelki zwrotne można przekazać jako odpad szklany. Butelki są opakowaniem, a więc wg katalogu odpadów [1] należy je kwalifikować do odpadów o kodzie „15 01 07 – Opakowania ze szkła”.

Butelki zwrotne – to opakowania wielokrotnego użytku, ale tylko do czasu, aż staną się odpadem, bo wg art. 3 ust. 3 pkt 1 UOPAK:

przez odpady opakowaniowe rozumie wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach

Natomiast według art. 3 ust. 1 UO:

odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do UO, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany

Butelki zwrotne wg załącznika nr 1 do UO będą więc odpadem, gdy:

  • zostaną uszkodzone – „Q6 Przedmioty … nienadające się do użytku”
  • nie będzie odbiorcy butelek zwrotnych – „Q14 … przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania”
  • posiadacz butelek zamierza się ich pozbyć – „Q16 Wszelkie … przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach”

Moim zdaniem zbędne butelki po wodzie mineralnej można zakwalifikować jako odpad komunalny, gdyż wg art. 3 ust. 3 pkt 4 UO:

przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych

Butelki szklane jako odpady komunalne też kwalifikuje się do kodu 15 01 07, zgodnie z § 4 ust. 6 katalogu odpadów [1]:

odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01

Wytwórca odpadów komunalnych nie musi mieć na ich wytwarzanie żadnej decyzji, ani nie musi składać informacji (art. 17 ust. 5 UO), nie musi prowadzić ich ewidencji za pomocą karty ewidencji i karty przekazania (art. 36 ust. 2 UO), a więc nie musi też ujmować ich w rocznym zbiorczym zestawieniu przekazywanym marszałkowi województwa (art. 37 ust. 1 UO).

Jednak odpady, także komunalne:

  • można przekazać tylko temu, kto ma odpowiednie zezwolenie na prowadzenie gospodarowania takimi odpadami, jeżeli jest wymagane (art. 25 ust. 2 UO);
  • można, z pewnymi wyjątkami, magazynować maksymalnie do 3 lat na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny (art. 63 UO).

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001 r., poz. 1206

[2] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UOPAK) – Dz. U. Nr 63/2001 r., poz. 638, ze zm. – art. 3.3.1

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251, ze zm. – art. 3, 17, 25, 63, 36, 37, załącznik nr 1

Joanna Wilczyńska (19.08.2010)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , ,



Skomentuj...