Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Strony postępowania przy decyzjach odpadowych

Do ustawy o odpadach wprowadzono od 12 marca 2010 r. przepis [1], że stronami postępowania o wydanie decyzji  odpadowych są:

wnioskodawca lub władający powierzchnią ziemi, na której będzie prowadzone wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów oraz, jeżeli w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, władający powierzchnią ziemi na tym obszarze.


Przepis ten dotyczy następujących decyzji:

  • decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  • zezwolenie na odzysk, unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów
  • decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów
  • zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z wydobyciem odpadów ze składowiska odpadów
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z wydobyciem odpadów ze zwałowiska odpadów (dla którego nie było wymagane uzyskanie decyzji lokalizacyjnej lub decyzji o pozwoleniu na budowę).

Wyraźnie zaznaczono, że stronami postępowań o wydanie ww. decyzji odpadowych nie są właściciele nieruchomości sąsiadujących z instalacją lub nieruchomością, na której będzie prowadzone wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów. Stronami tych postępowań nie są też organizacje społeczne. Zwracam uwagę, że mogą oni jednak brać udział w postępowaniu z udziałem społeczeństwa, jeżeli dane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednakże powyższych przepisów nie stosuje się w postępowaniu o wydanie ww. decyzji odpadowych dla spalarni lub współspalarni odpadów oraz dla instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W takich przypadkach sąsiedzi są stronami postępowania o wydanie decyzji, a organizacje ekologiczne mogą być dopuszczone do udziału w tych postępowaniach.

W przypadku, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, to strony mogą być zawiadamiane przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Nie dotyczy to jedynie wnioskodawcy lub władającego powierzchnią ziemi, na której będzie prowadzone wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 28/2010 r., poz. 145

[2] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251, ze zm. – art. 29a

Joanna Wilczyńska (22.03.2010)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...