Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Ukazał się projekt rozporządzenia MGMiŻŚ w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej. Nowym obowiązkiem objęta będzie m.in. planowana inwestycja w zakresie:

W uzasadnieniu do tego projektu wyjaśniono:

Ocenę wodnoprawną wyda dyrektor RZGW Wód Polskich (wyda MGMiŻŚ, jeżeli wnioskodawcą będą Wody Polskie), w drodze decyzji, na wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji lub działania, które będą wymienione w rozporządzeniu (art. 397 ust. 3 pkt 1 lit b, art. 426,  art. 429-434 PW2), pod warunkiem że wpłyną one korzystnie bądź obojętnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wymienionych w art. 56, 57, 59 i 61 PW2. Jeżeli wpłyną negatywnie, to taka decyzja z oceną wodnoprawną będzie możliwa do uzyskania po przedłożeniu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 PW2.

Z tego moim zdaniem wynika, że w przypadku robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, niekorzystne dla osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych będzie ujęcie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i dachów w system kanalizacji i odprowadzanie do morza, gdy będzie to obszar zasilania ujęć wód powierzchniowych lub wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Natomiast korzystne dla zasilania jednolitych części wód będzie moim zdaniem wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z takich powierzchni do ziemi poprzez spływ powierzchniowy, jeżeli warunki gruntowe na to pozwolą, bądź ujęcie ich i wprowadzenie do ziemi na tym obszarze z wykorzystaniem urządzeń do retencjonowania lub rozsączania. Takie postępowanie skompensuje bowiem wpływ inwestycji na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Nie jest dla mnie zrozumiałe stwierdzenie w uzasadnieniu i OSR do projektu ww. rozporządzenia, że wymóg oceny wodnoprawnej inwestycji i działań w zakresie zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wymieniony w projekcie „jest tożsamy z wymogiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego za utratę naturalnej retencji”. Nie jest też dla mnie zrozumiała określona w art. 269 ust. 1 pkt 1 PW2 opłata za usługi wodne za utratę naturalnej retencji. Pozwolenie (art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 4 PW2) i opłata dotyczą bowiem takich działań „na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”, a więc przepisy te wg mnie są w sprzeczności z celami środowiskowymi i są pewnego rodzaju sankcją za to, że wody opadowe i roztopowe zostaną zretencjonowane na danym obszarze.

Uwaga. Wg art. 428 PW2, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [5] w rozumieniu UOOŚ ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU) oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko – o ile taka ocena jest w przypadku danego przedsięwzięcia przeprowadzana. W postępowaniach o wydanie tych decyzji przepisy w dziale IX rozdziale 5 „Oceny wodnoprawne” (art. 425-440 PW2) stosuje się odpowiednio.

Podstawa prawna

[1] Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej
[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (PW2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. poz. 2502)
[4] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71
)

Tematy powiązane

Nowe Prawo wodne – spis treści

Joanna Wilczyńska (06.04.2019)
Nowości | 2 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 2

“Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:16, 24.05.2019:

    II SA/Sz 1310/18 – Wyrok WSA w Szczecinie
    – wg WSA opłata za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest wymagana przy wprowadzaniu deszczówki do ziemi przez opaskę chłonną, ale zdaniem WSA opaska chłonna ma wpływ na zmniejszenie tej opłaty.
    A ja uważam, że w takim przypadku opłaty nie powinno być wcale, bo deszczówka nie ucieknie do morza, poprzez opaskę zostanie na tej nieruchomości – co jest zgodne z wykładnią celowościową dotyczącą osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód (JCW), a więc przepisy art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego powinny być moim zdaniem zmienione.

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:01, 13.09.2019:

    Od 28.09.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. poz. 1752)


Skomentuj...