Śmiało! Zadaj pytanie tu:


  • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Ukazał się projekt rozporządzenia MGMiŻŚ w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej. Nowym obowiązkiem objęta będzie m.in. planowana inwestycja w zakresie:

 

 

 

 

 

W uzasadnieniu do tego projektu wyjaśniono:

Ocenę wodnoprawną wyda dyrektor RZGW Wód Polskich (wyda MGMiŻŚ, jeżeli wnioskodawcą będą Wody Polskie), w drodze decyzji, na wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji lub działania, które będą wymienione w rozporządzeniu (art. 397 ust. 3 pkt 1 lit b, art. 426,  art. 429-434 PW2), pod warunkiem że wpłyną one korzystnie bądź obojętnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wymienionych w art. 56, 57, 59 i 61 PW2. Jeżeli wpłyną negatywnie, to taka decyzja z oceną wodnoprawną będzie możliwa do uzyskania po przedłożeniu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 PW2.

Z tego moim zdaniem wynika, że w przypadku robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, niekorzystne dla osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych będzie ujęcie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i dachów w system kanalizacji i odprowadzanie do morza, gdy będzie to obszar zasilania ujęć wód powierzchniowych lub wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Natomiast korzystne dla zasilania jednolitych części wód będzie moim zdaniem wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z takich powierzchni do ziemi poprzez spływ powierzchniowy, jeżeli warunki gruntowe na to pozwolą, bądź ujęcie ich i wprowadzenie do ziemi na tym obszarze z wykorzystaniem urządzeń do retencjonowania lub rozsączania. Takie postępowanie skompensuje bowiem wpływ inwestycji na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Nie jest dla mnie zrozumiałe stwierdzenie w uzasadnieniu i OSR do projektu ww. rozporządzenia, że wymóg oceny wodnoprawnej inwestycji i działań w zakresie zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wymieniony w projekcie “jest tożsamy z wymogiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego za utratę naturalnej retencji”. Nie jest też dla mnie zrozumiała określona w art. 269 ust. 1 pkt 1 PW2 opłata za usługi wodne za utratę naturalnej retencji. Pozwolenie (art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 4 PW2) i opłata dotyczą bowiem takich działań “na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”, a więc przepisy te wg mnie są w sprzeczności z celami środowiskowymi i są pewnego rodzaju sankcją za to, że wody opadowe i roztopowe zostaną zretencjonowane na danym obszarze.

Uwaga. Wg art. 428 PW2, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [5] w rozumieniu UOOŚ ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU) oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko – o ile taka ocena jest w przypadku danego przedsięwzięcia przeprowadzana. W postępowaniach o wydanie tych decyzji przepisy w dziale IX rozdziale 5 “Oceny wodnoprawne” (art. 425-440 PW2) stosuje się odpowiednio.

Podstawa prawna

[1] Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej
[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (PW2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. poz. 2502)
[4] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71
)

Tematy powiązane

Nowe Prawo wodne – spis treści

Joanna Wilczyńska (06-04-2019)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...