Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłata za emisję z kotłów

Pytanie: Na terenie zakładu eksploatowane są dwa kotły węglowe o mocy znamionowej 2,69 MW każdy. Na eksploatację tych kotłów zakład posiada pozwolenie w zakresie emisji pyłów i gazów do atmosfery. Proszę o informację w jaki sposób należy rozliczać emisję z tych kotłów w formularzu dotyczącym opłat za korzystanie z środowiska (są dwie możliwości)?
1. Wprowadzenie ilości zużytego paliwa w danym roku kalendarzowym i przemnożenie przez stawkę dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej < 3 MW lub od 3 do 5 MW.
2. Lub wyliczenie poszczególnych składników zanieczyszczeń (pył, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenki węgla) przy wykorzystaniu wskaźników emisji.
Proszę o informację który z wyżej wymienionych wariantów jest poprawny dla tego przypadku ? [R.J.]

Odpowiedź: Jeżeli dla kotłów wymagane jest pozwolenie, to opłatę za 2016 r. należy wyliczyć jako iloczyn rocznej ilości poszczególnych emitowanych substancji ze spalonego węgla i stawek dla nich określonych w tabeli A załącznika nr 1 do rozporządzenia [2]. Pod tą tabelą jest uwaga, z której wynika, że stawka ryczałtowa (za ilość zużytego paliwa) z tabeli C może być wykorzystana jedynie w przypadku emisji

z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

co potwierdza też tytuł tabeli C:

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

W formularzu dotyczącym opłat za korzystanie z środowiska wg rozporządzenia [3] należy więc w zakresie rodzaju „Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza” wypełnić tabelę A.

Uwaga. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 POŚ, których roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, ale wykaz opłatowy należy przekazać (art. 289 POŚ). Jest projekt ustawy zmieniającej w POŚ m.in. przepis dotyczący wykazów następująco:

W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 274, z późn. zm.)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U.  poz. 881)

Tematy powiązane

Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska
Zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska

Joanna Wilczyńska (14.11.2016)
Temat dnia | 1 Komentarz »
Tagi:


Jeden komentarz

“Opłata za emisję z kotłów”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:06, 21.01.2017:

    Od 1.01.2017 r. art. 289 ust. 1 POŚ brzmi:
    Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.
    W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.


Skomentuj...