Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kto wystawia kartę przekazania odpadów

Pytanie: Pracuję w firmie, która produkuję profile stalowe. Często zdarza się tak, że inna firma przywozi nam swoją blachę, z której produkujemy dla nich profile, następnie po wykonaniu usługi firma odbiera powstały produkt wraz z ze złomem czyli odpadem. Część firm wymaga, abyśmy wystawiali kartę przekazania odpadów, natomiast ostatnio jedna firma przysłała zapytanie, dlaczego to my wystawiliśmy kartę przekazania odpadów, skoro to ich złom i z ich materiału. Do kogo w takim wypadku należy obowiązek wystawienia karty przekazania odpadu? [W.D.]

Odpowiedź: Kartę przekazania odpadów (tzw. KPO) wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia [1] wystawia przekazujący odpady, bo wg art. 69 UO2:

Art. 69. 1. Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.

Tak więc należy ustalić, kto w waszym przypadku jest posiadaczem odpadów, który przekazuje odpady, bo wg art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
19) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;
32) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;

Wygląda na to, że to wasza firma jest wytwórcą odpadów (powstałego złomu), bo chociaż produkcję profili z powierzonej blachy można nazwać usługą, to jednak moim zdaniem nie jest to usługa „w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw”, w przypadku której można w umowie określić, kto jest wytwórcą odpadu powstającego w wyniku świadczenia usługi. Uważam, że nie przeszkadza to zawrzeć w umowie odpowiedni zapis, że wytworzone odpady (złom) z powierzonej blachy przekażecie darmo zleceniodawcy usługi.

Uwaga. Inaczej jest jedynie w przypadku wytworzonych odpadów komunalnych, bo wg objaśnienia 3 do wzoru KPO w załączniku nr 1 do rozporządzenia [1]:

3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadów jest obowiązany podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b UCZIP. Kartę przekazania odpadów należy wypełnić osobno dla każdej gminy, z której odpady są odbierane.

Uwaga. Przepisy ustawy o odpadach nie ingerują w to, kto komu płaci za przekazany odpad, albo czy przekazuje go darmo.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973)
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.)
[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.)
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. poz. 1923
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – Dz. U. z 2015 r, poz. 1431

Tematy powiązane

Nowy katalog odpadów oraz nowe wzory KPO i KEO

Joanna Wilczyńska (30.09.2016)
Pytania i odpowiedzi | 13 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 13

“Kto wystawia kartę przekazania odpadów”
 1. 1 Zosia napisał(a) 19:34, 04.10.2016:

  Witam,
  Skoro firma produkująca profile jest wytwórcą odpadu i wystawia KPO, to przekazując odpady klientowi (jako rzekomo jego własność) powinna sprawdzić czy ta firma ma stosowne decyzje z zakresu gospodarowania odpadami.

  Kiedyś zastanawiałam się czy byłaby możliwość nie traktowania czegoś jako odpad – rozpatrując własność klienta, ale doszłam do wniosku, że nie można rozpatrywać czy coś jest odpadem czy też nie poprzez własność.

  Na przykładzie zużytej części wymienionej np. w urządzeniu – niektórzy klienci życzą sobie ją wraz z naprawionym urządzeniem. Wtedy nie traktuje tego jako odpad tylko własność klienta i nie ewidencjonuje na karcie. Czy słusznie?

 2. 2 Jan napisał(a) 15:57, 10.10.2016:

  Moim zdaniem w przypadku świadczenia usługi naprawienia urządzenia (wymiany zużytej części należy tą część traktować jako odpad, bez względu na to czy pozostanie ona u świadczącego usługę, czy zabierze ją zleceniodawca. Posiadaczem tego odpadu będzie firma naprawiająca urządzenie, chyba, że umowa stanowi, że posiadaczem jest zamawiający usługę. Osoba niezamawiająca naprawę jako posiadacz odpadów chcąc je poddać przetworzeniu we własnym zakresie powinna posiadać zezwolenie.
  Zastanowienia wymaga czy osoba ta powinna prowadzić ewidencję odpadów, a jak tak to, żeby było biurokratyczniej to też złożyć Marszałkowi w macu zbiorcze zestawienie …….

 3. 3 Elżbieta napisał(a) 13:08, 24.01.2018:

  Mamy zawartą umowę na likwidację obiektów z Wykonawcą robót rozbiórkowych, któremu płacimy za rozbiórkę obiektów a złom który występuje na danym obiekcie należy do firmy rozbiórkowej a my za odzyskany złom wystawiamy fakturę (obciążamy Wykonawcę) zgodnie ze specyfikacja przetargową.
  Na kim w takim przypadku ciąży obowiązek sporządzenia karty przekazania odpadu, na nas czy firmie która pozyskała złom w wyniku rozbiórki obiektu.

 4. 4 Monika napisał(a) 08:41, 16.05.2018:

  a co w sytuacji kiedy firma A sprzedaje odpad metalowy firmie złomowej B, oczywiście wystawia KPO, a moja firma C chce odkupić ten odpad od firmy B. firma B wystawia kolejną KPO dla mnie ale dla moich klientów ten odpad jest już pełnowartościowym produktem, ponieważ służy do innych celów. Ja sobie ten odpad przesegreguje i odsprzedam firmie D ale już nie jako odpad. Co mam zrobić z KPO i czy w ogóle firma B ma prawo mi ją wystawić jeśli nie mam pozwolenia na obrót złomem?

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:14, 16.05.2018:

  Monika, musisz mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów; w KEO wpisujesz odpady przyjęte i odpady przetworzone we własnym zakresie i jeżeli kończy się tu żywot złomu jako odpadu, to w KEO nie wpisujesz odpadów przekazanych dalej, a więc przekazujesz dalej złom (jako pełnowartościowy produkt) już bez KPO

 6. 6 Ryszard napisał(a) 10:29, 06.07.2018:

  Witam,
  Próbuję wyjaśnić sytuację – Firma A powierza materiał (stal) firmie B, która świadczy usługę obróbki stali. Firma C odbiera złom od firmy B. Kto powinien wystawić KPO? Kto komu wystawia FV? Z góry dziękuje za odpowiedź,

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:47, 07.07.2018:

  Ryszard, fakturę wystawia ten, komu się płaci. Tak więc w przypadku odpadów może to być różnie. Za dobrej jakości złom pewnie zapłaci odbierający (C), a więc fakturę wystawia przekazujący ten odpad.
  Złom powstaje w wyniku prowadzonej obróbki stali przez firmę B, a więc to ona jest wytwórcą tego odpadu i to ona powinna prowadzić KEO (kartę ewidencji odpadu) i przy przekazywaniu tego odpadu firmie C powinna wystawić KPO (kartę przekazania odpadu).

 8. 8 Adam napisał(a) 11:09, 22.07.2018:

  Pytanie:

  Kupuje stare podklady kolejowe.Exportuje je zagranie unii europejskiej.
  Od kogo mam oczymac pozwolenia.

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:30, 22.07.2018:

  Adam (8), na wywóz odpadów z kraju trzeba uzyskać zezwolenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
  W niektórych przypadkach wystarczy zgłoszenie do GIOŚ.
  Reguluje to ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

 10. 10 Marcin napisał(a) 09:43, 13.09.2018:

  Witam serdecznie chciałbym się dowiedzieć jak skupuje od prywatnych ludzi i firm wiazki samochodowe na recykling kabli z którego miedz sprzedaje na zlom czy musze wystawiać kartę odpadu działalności gospodarczej jedno osobowa

 11. 11 Edyta napisał(a) 11:52, 04.10.2019:

  Dzień dobry, mam szybkie pytanie czy firma serwisowa, po wykonaniu w mojej firmie usługi ma obowiązek przestawić mi kartę przekazania odpadów? Czy mam prawo wiedzieć co oni zrobili z odpadem? np. po wymianie lamp.

 12. 12 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:45, 14.10.2019:

  Edyta (11), serwisant nie musi się tłumaczyć, co zrobi z odpadami.
  Musi jednak przekazać zlecającemu usługę informacje o wytworzonych rodzajach i ilościach odpadów i czy będą wywiezione za granicę, jeżeli zlecający jest obowiązany złożyć sprawozdanie tzw. PRTR, gdyż wg art. 236b ust. 1a POŚ:
  1a. W przypadku zlecania przez prowadzącego instalację, o którym mowa w ust. 1, usług związanych z eksploatacją instalacji innemu podmiotowi, w tym w zakresie świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu instalacji, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, usługobiorca usługodawca przekazuje prowadzącemu instalację niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia sprawozdania.”
  Z tym że wg mnie w ustawie zamiast „usługobiorca” powinno być „usługodawca”.

 13. 13 Ewa napisał(a) 17:15, 13.01.2020:

  Witam, jetem przedsiębiorcą świadczącym usługi z zakresu transportu odpadów, ale jednocześnie chcę odbierać odpady od firm wykonujących usługi budowlane- budowanie budynków, remonty.
  Firma budowlana płaci mi za odebrane odpady a ja rozliczam się z firmą która odpady przyjęła. – Czy muszę w BDO mieć wpis jako sprzedawca odpadów ?
  – czy obieg KPO wystarczy na 1 karcie czy muszę wypełniać nową kartę gdzie ja będę posiadaczem odpadów?


Skomentuj...