Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Szczególne korzystanie z wód

Pytanie: Proszę o rozjaśnienie tematu dotyczącego pozwoleń wodnoprawnych. Czy wszystkie przedsiębiorstwa muszą mieć pozwolenie wodnoprawne? Jesteśmy firmą, która korzysta z użyczonych budynków i co miesiąc płaci użyczającemu (czyli administratorowi budynku) opłatę za wodę i ścieki zgodnie z fakturą, którą nam wystawia pod koniec każdego miesiąca (faktury zarówno za wodę jak ścieki wystawiane są proporcjonalnie do użyczonej powierzchni, z której korzystamy). Czy korzystanie z wody i wprowadzanie ścieków przez firmę zawsze jest szczególnym korzystaniem z wód? [A.K.]

Odpowiedź: Opisane w pytaniu korzystanie z dostarczonej wody wodociągowej i wprowadzanie ścieków do obcej kanalizacji nie jest szczególnym korzystaniem z wód, gdyż wg art. 37 PW:

Art. 37. Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:
1) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3) przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
4) piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
5) korzystanie z wód do celów energetycznych;
6) korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
7) wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a tak-że wycinanie roślin z wód lub brzegu;
8) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Natomiast art. 122 PW określa przypadki, gdy jest wymagane pozwolenia wodnoprawne, m.in.:

Art. 122. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1) szczególne korzystanie z wód;

10) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.

Tak więc w opisanym przypadku ze względu na wodę i ścieki nie jest wymagane pozwolenie wodnoprane na szczególne korzystanie z wód.

Jeżeli jednak ścieki te są przemysłowe i zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu [2], to wówczas na ich wprowadzanie do obcej kanalizacji wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Uwaga. Pozwolenie wodnoprawne powinien posiadać ten, kto bezpośrednio pobiera wodę powierzchniową lub podziemną, a nie ten, kto od niego odkupuje.

Uwaga. Pozwolenie wodnoprawne powinien posiadać ten, kto bezpośrednio wprowadza ścieki do wód lub do ziemi, a nie ten, kto wprowadza ścieki do obcej kanalizacji, chyba że są to ścieki przemysłowe z substancjami z rozporządzenia [2]

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – Dz. U. Nr 233/2005 r., poz. 1988, ze zm.

Tematy powiązane

Kiedy pozwolenie wodnoprawne
Woda z własnej studni

Joanna Wilczyńska (01.06.2014)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , ,


Jeden komentarz

“Szczególne korzystanie z wód”
  1. 1 Posejdon napisał(a) 11:52, 02.06.2014:

    Eh, to są mankamenty naszego systemu prawnego. Rozumiem, że litera prawa w brzemieniu musi być zachowana, ale przy okazji mógłby być opracowywany prosty w użyciu poradnik. Wtedy przedsiębiorcy nie mieli by takich problemów.


Skomentuj...