Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Pytanie: Bardzo proszę o pomoc w interpretacji art 41 ust 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. czy w świetle tego artykułu priorytetem co do rozpatrzenia przez właściwy organ (czyli marszałka województwa) będzie to samo miejsce prowadzenia zbierania i przetwarzania odpadów czy należy uwzględnić również kwalifikację przedsięwzięć (czyli rozpatrując oddzielnie zbieranie i przetwarzanie kwalifikowałyby się one do starosty – to w przypadku prowadzenie ich w tym samym miejscu powinny zostać skierowane do starosty czy do marszałka?). [M.U.]

Odpowiedź: Właściwość rzeczową i miejscową organu dla zbierania i przetwarzania (odzysku, unieszkodliwiania) określa art. 41 ust. 2-4 UO2:

2. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.

3. Organem właściwym jest:

1) marszałek województwa:
a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu UOOŚ,
b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
c) dla RIPOK (regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych);

2) starosta – w pozostałych przypadkach.

4. Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest RDOŚ (regionalny dyrektor ochrony środowiska).

W związku z tym, że zbieranie odpadów nigdy nie kwalifikuje się do przedsięwzięć będących we właściwości marszałka województwa tj. zaliczanych na podstawie rozporządzenia [4] do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, to właściwym organem do wydania zezwolenia na samo zbieranie odpadów jest:

 • RDOŚ – gdy miejsce zbierania znajduje się na terenie zamkniętym (wg art. 3 pkt 40 POŚ – jest to teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób określony w Prawie geodezyjnym i kartograficznym),
 • starosta – w pozostałych przypadkach.

Natomiast w przypadku przetwarzania odpadów właściwym organem do wydania zezwolenia na samo przetwarzanie odpadów jest:

 • RDOŚ – gdy miejsce przetwarzania znajduje się na terenie zamkniętym,
 • marszałek województwa – w przypadkach określonych w art. 41 ust. 3 pkt 1 UO2,
 • starosta – w pozostałych przypadkach.

Obecnie, w przypadku zbierania i przetwarzania, zamiast odrębnych zezwoleń można uzyskać na podstawie art. 41 ust. 5 UO2 jedną decyzję administracyjną (jedna opłata skarbowa) o nazwie „zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów”:

5. Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów
i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Tak więc dla danego podmiotu jedno zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów może wydać w wypadku tożsamości kompetencji miejscowej:

RDOŚ, a więc tylko w przypadku prowadzenia zbierania i przetwarzania w tym samym województwie na jednym terenie zamkniętym (lub na kilku terenach zamkniętych);

starosta, a więc tylko w przypadku prowadzenia zbierania i przetwarzania odpadów w tym samym powiecie i pod warunkiem, że przetwarzanie kwalifikowane jest też do starosty.

Natomiast w przypadku, gdy przetwarzanie odpadów kwalifikuje się do marszałka województwa, to na podstawie art. 41 ust. 6 UO2 dla danego podmiotu jedno zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów może wydać:

marszałek województwa – ale tylko w przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przez ten sam podmiot zbierania odpadów i przetwarzania odpadów (taka sytuacja będzie, gdy zbierane będą inne rodzaje odpadów niż przetwarzane w tym miejscu, albo gdy nie wszystkie przywożone odpady są w tym miejscu przetwarzane, bo wówczas mówimy o „zbieraniu”).

Trzeba zwrócić uwagę, że przywoływany powyżej art. 41 ust. 6 UO2 brzmi:

6. W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa w ust. 3, organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa.

Przepis ten jednak moim zdaniem jest nieprawidłowy, gdyż powinien przywoływać jedynie ust. 3 pkt 1. Został on w tym brzmieniu wprowadzony do art. 41 jako poprawka przedstawiona o godz. 14.11 na posiedzeniu podkomisji. Intencją tego przepisu jest (co wynika niestety tylko z nagrania), aby można było uzyskać jedną decyzję łączną (na zbieranie i przetwarzanie w tym samym miejscu) w przypadku, gdyby właściwe były dwa różne organy dla odrębnych decyzji.

Ponadto jako że nie jest w przepisach zdefiniowane „miejsce”, to moim zdaniem jako „miejsce” można rozumieć „zakład” (wg art. 3 pkt 48 POŚ). W innym przypadku należałoby to uzgodnić z urzędnikiem wydającym decyzję.

Uwaga. Inaczej jest w przypadku zbierania odpadów zakaźnych, dla których można w drodze wyjątku od zakazu ich zbierania uzyskać zezwolenie na zbieranie max na rok wydane przez marszałka województwa (lub RDOŚ dla terenu zamkniętego) na podstawie art. 23 UO2.

Uwaga. Można też uzyskać tzw. decyzję łączną na podstawie art. 45 ust. 4-8 UO2 – w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów mogą być uwzględnione odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z tym że wg art. 45 ust. 7 UO2:

7. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397

Tematy powiązane

Zmiana starych zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie

Joanna Wilczyńska (23.04.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 25 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 25

“Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów”
 1. 1 Lidia napisał(a) 14:46, 14.08.2013:

  A jak należy postąpić w następującej sytuacji:
  – strona wystąpiła do Marszałka o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania
  – w tym samym czasie toczyło się postępowanie u Starosty na wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
  – obie decyzje zostały wydane
  – SKO stwierdziło nieważność decyzji Starosty jako wydanej z naruszeniem art. 41 ust. 6 wskazującej jako właściwego Marszałka
  – strona chce wystąpić o pozwolenie na zbieranie w tym samym miejscu co przetwarzanie, ma w tej chwili pozwolenie Marszałka na wytwarzanie z przetwarzaniem
  – kto powinien wydać w/w zezwolenie na zbieranie ?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:07, 14.08.2013:

  Uważam, że art. 41 ust. 6 UO2 ma zastosowanie wyłącznie do decyzji łącznej nazwanej w UO2 „zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów”, a więc nie ma zastosowania w przypadku odrębnego zezwolenia na zbieranie odpadów, które powinien wydać starosta.
  Moim zdaniem SKO nie ma racji w tym przypadku.

 3. 3 Lidia napisał(a) 15:25, 14.08.2013:

  Ja też przychylam się do Pani poglądu.
  Przecież Starosta prowadząc postępowanie w/s wydania zezwolenia na zbieranie nie mógł wiedzieć, że w jego trakcie Strona wystąpi do Marszałka o pozwolenie na wytwarzanie z przetwarzaniem. Małopolski Inspektor Ochrony Środowiska zaskarżył jednak wydaną decyzję Starosty twierdząc, że w dniu 7 lutego br. wszczęto postępowanie przed Marszałkiem i to on stał się właściwy na podstawie art. 41 ust. 6 u.o. do wydania łącznej decyzji. Z tych powodów SKO stwierdziło nieważność decyzji Starosty jako wydanej z naruszeniem przepisów o właściwości, a Starosta przekazał sprawę do załatwienia Marszałkowi woj. Rozważam, czy powinnam zwrócić sprawę Staroście jako że do wydania samego zezwol. na zbieranie jest właściwy, czy też zmienić „naszą” decyzję na wytwarzanie z przetwarzaniem. Serdecznie dziękuję za wszelkie wskazówki !

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:26, 14.08.2013:

  Uważam, że podmiot może złożyć skargę do sądu administracyjnego (WSA) na decyzję SKO unieważniającą decyzję starosty dotyczącą zezwolenia na zbieranie odpadów.
  Wg art. 41 ust. 5 UO2 wynika jednoznacznie, że działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może (ALE NIE MUSI!!!) być, na wniosek (A NIE Z URZĘDU!!!) posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
  Ponadto należy mieć na uwadze, że pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które uwzględnia zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydaje wg art. 45 ust. 7 UO2 (a nie wg art. 41 ust. 6 UO2) organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 5. 5 Lidia napisał(a) 19:39, 14.08.2013:

  Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Problem jest taki, że strona nie zaskarży już dec. SKO do WSA, bo nie wyczerpała drogi odwoławczej. Od decyzji SKO służył bowiem wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy i Strona nie skorzystała z tej możliwości. Nie mam pojęcia czemu

 6. 6 Lidia napisał(a) 20:11, 14.08.2013:

  Czyli w zasadzie skoro w moim przypadku nie ma już możliwości zaskarżenia decyzji SKO do WSA, to Starosta powinien wydać odrębne zezwolenie na zbieranie ?

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:15, 15.08.2013:

  Uważam, że zbieranie odpadów nie kwalifikuje się w żadnym przypadku do art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a, b i c UO2, dlatego odrębne zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 2 UO2 powinien wydać starosta (jeżeli zbieranie nie będzie miało miejsca na terenie zamkniętym).
  W związku z tym uważam, że powinna być „przywrócona” decyzja starosty unieważniona przez SKO. Tak więc SKO z urzędu albo na wniosek podmiotu powinno moim zdaniem unieważnić swoją decyzję na podstawie art. 156 par. 1 pkt 7 i art. 157 k.p.a., gdyż została ona wydana bez prawidłowej podstawy prawnej.

 8. 8 Lidia napisał(a) 10:59, 15.08.2013:

  Pani Joanno, ja niestety nie znam uzasadnienia wprowadzenia przepisu art. 41 ust. 6 „nowej” ustawy, z uzasadnienia do projektu ustawy nie wynika bowiem nic an ten temat.
  Proszę zatem o potwierdzenie, czy ja dobrze rozumiem Pani stanowisko w sprawie: art. 41 ust. 6 ma zastosowanie TYLKO wtedy, gdy łącznie zaistnieją 3 poniższe warunki:
  1) strona złoży wniosek o 1 zezwolenie zwane – „zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie”, a nie dwa odrębne wnioski do różnych organów,
  2) właściwe byłyby do wydania oddzielnych zezwoleń 2 różne organy, tj. Starosta do zbierania, Marszałek do przetwarzania,
  3) obie działalności odbywają się w tym samym miejscu.

  Zatem mając na uwadze w/w pkt 2, gdyby zarówno do zbierania, jak i przetwarzania w tym samym miejscu był właściwy Starosta, właściwość „nie przejdzie” na Marszałka?

  Jeżeli zatem Strona, jak w moim przypadku, wystąpiła o 2 oddzielne zezwolenia – 1 na zbieranie do Starosty, drugie – na wytwarzanie z przetwarzaniem do Marszałka, a postępowania toczyły się w tym samym czasie, to nie ma podstaw do przekazania sprawy do Marszałka na zasadzie art. 41 ust. 6 ?

  Ostatnia kwestia: co zrobić w sytuacji, gdy Strona posiadająca pozwolenie Marszałka na wytwarzanie z przetwarzaniem wystąpi o jego zmianę poprzez „dopisanie” ZBIERANIA ?
  Jeśli dobrze rozumiem Pani wywód, to nie jest to możliwe, bo do zbierania nigdy nie jest właściwy Marszałek ?
  Marszałek nie może zatem NIGDY wydać pozwolenia na wytwarzanie z przetwarzaniem I ZBIERANIEM, choć teoretycznie dopuszcza to art. 45 ust. 6 ?

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:04, 15.08.2013:

  Tak jak napisałam w powyższym artykule:
  ust. 6 w art. 41 UO2 został w tym brzmieniu wprowadzony jako poprawka przedstawiona o godz. 14.11 na posiedzeniu podkomisji. Intencją tego przepisu jest (co wynika niestety tylko z nagrania), aby można było uzyskać jedną decyzję łączną (na zbieranie i przetwarzanie w tym samym miejscu) wydaną przez marszałka właśnie w przypadku, gdyby właściwe były dwa różne organy dla odrębnych decyzji.

 10. 10 Lidia napisał(a) 18:27, 15.08.2013:

  Bardzo dziękuję. Udało mi się dotrzeć do tego nagrania i do poprzedniego projektowanego brzmienia art. 41 ust. 5 i 6.
  Zatem ust. 6 odnosi się wprost do ust. 5 i wymaga wniosku strony.
  Rozumiem, że mimo tego „dobrodziejstwa” strona nadal może wnioskować o 2 odrębne zezwolenia – do Starosty i Marszałka – wtedy mimo, że odbywają się w tym samym miejscu, strona uzyska 2 odrębne decyzje od 2 różnych organów

 11. 11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:28, 15.08.2013:

  Moim zdaniem art. 45 ust. 7 UO2 jednoznacznie mówi, że pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które uwzględnia zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
  Tak więc na tej podstawie Strona może wystąpić o zmianę wydanego przez marszałka województwa pozwolenia na wytwarzanie odpadów z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów tak, aby decyzja uwzględniała też zezwolenie na zbieranie.
  Natomiast mam wątpliwości w innym przypadku – czy marszałek mógłby w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględnić zezwolenie na zbieranie odpadów, gdyby nie było w takiej decyzji zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a więc nie miałby zastosowania art. 45 ust. 7 UO2.

 12. 12 Lidia napisał(a) 19:10, 15.08.2013:

  Tak, tylko skoro Marszałek wydał pozwolenie na wytwarzanie z przetwarzaniem, O CO WNIOSKOWAŁA STRONA, to czy może uzupełnić o zbieranie, skoro dla samego zbierania NIE JEST JUŻ WŁAŚCIWY ?
  Przecież nie znajdzie tu zastosowania art. 41 ust. 6, bo nie jest to wniosek o łączną decyzję na zbieranie i przetwarzanie.

 13. 13 Lidia napisał(a) 19:14, 15.08.2013:

  Czy zatem marszałek wydając decyzję, o której mowa w art. 45 ust. 6, będąc właściwym na zasadzie art. 45 ust. 7, może wydać też decyzję na zbieranie, skoro dla samego zbierania nie jest już własciwy ?

 14. 14 Lidia napisał(a) 19:16, 15.08.2013:

  Z UZASADNIENIA DO PROJEKTU USTAWY: Również w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów będzie można uwzględnić zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, o ile wytwórca odpadów we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględni odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów. Taka możliwość funkcjonuje w obecnie obowiązującej ustawie o odpadach. Wydanie takiego „rozszerzonego” pozwolenia na wytwarzanie odpadów będzie możliwe, jeżeli ten sam organ byłby jednocześnie właściwy do wydania danego zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 15. 15 Lidia napisał(a) 19:18, 15.08.2013:

  Z powyższego fragmentu uzasadnienia wynika mi, że Marszałek nie bardzo może teraz to zmienić. Jak Pani uważa ?

 16. 16 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:29, 15.08.2013:

  Uważam, że Marszałek może zmienić pozwolenie z zezwoleniem na przetwarzanie dodając zezwolenie na zbieranie właśnie dzięki art. 45 ust. 7 UO2, bo gdyby go nie było, to wówczas taka łączna decyzja możliwa byłaby, gdyby wydawał ją starosta.

 17. 17 Lidia napisał(a) 19:43, 15.08.2013:

  To co Pani pisze jest jak najbardziej uzasadnione. Martwi mi jednak ten fragment uzasadnienia:

  Wydanie takiego „rozszerzonego” pozwolenia na wytwarzanie odpadów będzie możliwe, jeżeli ten sam organ byłby jednocześnie właściwy do wydania danego zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 18. 18 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:09, 15.08.2013:

  Ten cytat z uzasadnienia do projektu UO2 dotyczy wersji projektu, w którym nie było treści obecnego art. 45 ust. 7 UO2, który jest przepisem szczególnym (wyjątkiem) w stosunku do ogólnych zasad dotyczących właściwości organu.

 19. 19 Lidia napisał(a) 20:21, 15.08.2013:

  Serdecznie dziękuję za pomoc !! Teraz właśnie to znalazłam. Pani pomoc jest dla mnie nieoceniona !! Ma Pani ogromną wiedzę w zakresie przepisów „środowiskowych”. Gratuluję i zazdroszczę jednocześnie.

 20. 20 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:32, 15.08.2013:

  A może jeszcze ktoś inaczej interpretuje te zawiłości? – proszę się podzielić

 21. 21 Lidia napisał(a) 20:36, 15.08.2013:

  Właśnie, fajnie by było gdyby wywiązała się tu dyskusja na temat nowej ustawy „odpadowej”

 22. 22 Lidia napisał(a) 19:48, 17.08.2013:

  Rozważałam raz jeszcze możliwość zmiany przez Marszałka wydanego pozwolenia na wywarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania POPRZEZ DOPISANIE ZBIERANIA i wynika mi, że jednak nie bardzo jest to możliwe, a to ze względu na brzmienie przepisu art. 45 ust. 5, który stanowi, że Wytwórca odpadów, o którym mowa w ust. 4, we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
  Jasno jest bowiem wskazane w cyt. przepisie, że należy uwzględnić w/w wymagania WE WNIOSKU o wydanie pozwolenia na wywarzanie. Zatem literalna wykładnia przepisu mówi, do którego momentu strona może złożyć taki wniosek o pozwolenie o charakterze łącznym. Nie widzę tu za bardzo podstaw do wykładni rozszerzającej, tj. pozwalającej na późniejszą zmianę pozwolenia.
  Radecki w komentarzu do poprzednio obowiązującej ustawy o odpadach (istniał tam przepis analogiczny) wskazuje wyraźnie, że :
  (…) Wtedy jest zwolniony z obowiązku uzyskania dodatkowych zezwoleń, ale tylko wtedy, gdy:
  – wytwarzający odpady we wniosku o pozwolenie na wytwarzanie lub o zatwierdzenie programu uwzględnił wymagania dotyczące odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu,
  – organ wydający pozwolenie lub decyzję zatwierdzającą program uwzględnił te wymagania.

  Co Pani sądzi na ten temat ?

 23. 23 Lidia napisał(a) 19:52, 17.08.2013:

  Z uzasadnienia do projektu: Również w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów będzie można uwzględnić zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, o ile wytwórca odpadów we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględni odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów.

  Konkludując, w mojej ocenie w przedstawionym przeze mnie stanie faktycznym Marszałek nie może już zmienić wydanego przez siebie pozwolenia, a Strona winna wystąpić do Starosty o zezwolenie na samo zbieranie.

 24. 24 jolanta napisał(a) 15:38, 01.12.2014:

  Z ciekawości prześledziłam rozmowę ponieważ mam wątpliwości jak potraktować sprawę zbierania w jednym miejscu a przetwarzanie odpadów /roboty drogowe / w innym – czy jednak należy wystąpić z oddzielnymi wnioskami o wydanie zezwoleń do starosty czy też załatwić można to jedną decyzją?

 25. 25 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:30, 06.09.2015:

  Od 1.01.2016 r. będzie obowiązywać zmieniony (poprawiony) art. 41 ust. 6 UO2:
  „W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa z których co najmniej jedno należy do przedsięwzięć wymienionych w ust. 3 pkt 1, organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa.”.
  Z tym że do postępowań prowadzonych na podstawie art. 41 ust. 6 UO2 wszczętych i niezakończonych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.


Skomentuj...