Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Składowiska – kryteria dla odpadów

Od 11 stycznia 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu [1].

Rozporządzenie to wydane jest jeszcze do starej ustawy o odpadach (UO).

Jednak dopiero od 2016 r. obowiązywać będzie załącznik nr 4 do rozporządzenia [1] określający „Kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”, który podaje wartości graniczne dla 3 parametrów:

  • ogólny węgiel organiczny (TOC) – 5 % suchej masy
  • strata przy prażeniu (LOI) – 8 % suchej masy
  • ciepło spalania – maksimum 6 MJ/kg suchej masy.

Według uzasadnienia do tego rozporządzenia [1] na etapie jego projektu, nie wprowadzono zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia [2], jedynie:

– przesunięto o 3 lata (z roku 2013 r. na  2016) wejście w życie powyższych kryteriów, zakładając, że zbiegnie się to z budową spalarni odpadów w kraju;

– dostosowano wymagania dotyczące uprawnień laboratoriów do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji.

Uwaga. Nowa ustawa o odpadach (UO2) będzie obowiązywać od 23.01.2013 r. (z wyjątkami), ale wg art. 250 ust. 1 UO2 przepisy wykonawcze wydane na podstawie m.in. art. 55 ust. 3 UO (a więc powyższe rozporządzenie [1]) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 118 UO2, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie UO2 tj. max do 23.01.2015 r. Z tego wynika, że załącznik nr 4 do rozporządzenia [1] nie zdąży wejść w życie, bo będzie musiało być już kolejne nowe rozporządzenie, tym razem wydane już do UO2.

Wprawdzie od 2011 r. obowiązuje art. 55 ust. 1 pkt 7a UO:

Art. 55. 1. Zakazuje się składowania odpadów:
7a) palnych selektywnie zebranych

ale przepisy nie precyzują, kiedy uznać, że odpady są palne. Dopiero określony w rozporządzeniu [1] próg dla ciepła spalania składowanych odpadów jako maksimum 6 MJ/kg jest wyznacznikiem, kiedy odpady są uznane za palne.

Uwaga. W art. 122 UO2 nie ma już dla odpadów palnych selektywnie zebranych zakazu składowania na składowisku odpadów. Pamiętać jednak należy, że zakaz taki nadal będzie funkcjonował, ale poprzez rozporządzenie, które zastąpi obecne rozporządzenie [1], jeżeli podtrzyma kryteria określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia [1].

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu – Dz. U. z 2013 r. poz. 38 – obowiązuje od 11.01.2013 r.
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu – Dz. U. Nr 186/2005 r., poz. 1553, ze zm. – obowiązuje do 10.01.2013 r.
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – obowiązuje do 22.01.2013 r.
[4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) –Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów –Dz. U. Nr 112/2001 r., poz. 1206

Tematy powiązane

Nowa ustawa o odpadach
Zmieszane odpady komunalne

Joanna Wilczyńska (11.01.2013)
Nowości | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Składowiska – kryteria dla odpadów”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:52, 19.09.2015:

    1.01.2016 r. wchodzi w życie załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach – Dz. U. z 2015 r. poz. 1277, który określa „Zakres badań oraz kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”, m.in. dopuszczalne ciepło spalania tych odpadów 6 MJ/kg suchej masy


Skomentuj...