Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Stawki opłat i kar na rok 2013 – drzewa, krzewy, zieleń

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 – zostało ogłoszone w M. P. z 2012 r. poz. 747.

Stawki opłat na rok 2013 za usuwanie drzew w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm wynoszą od 13,16 do 328,34 zł/cm i określone są dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w załączniku nr 2 do obwieszczenia [2].

Natomiast współczynniki (od 1,00 do 12,96) różnicujące stawki za usunięcie drzew w zależności od obwodu pnia na wysokości 130 cm nadal określa rozporządzenie [3] i wynoszą:

 • 1,00 – dla obwodu do 25 cm
 • 1,51 – dla obwodu 26-50 cm
 • 2,37 – dla obwodu 51-100 cm
 • 3,70 – dla obwodu 101-200 cm
 • 5,55 – dla obwodu 201-300 cm
 • 7,77 – dla obwodu 301-500 cm
 • 10,00 – dla obwodu 501-700 cm
 • 12,96 – dla obwodu powyżej 700 cm

Stawka opłaty na rok 2013 wg obwieszczenia [2] za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami wynosi 243,22 zł/m2.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100 % wyższe (art. 85 ust. 6 [1]).

Na usunięcie drzew lub krzewów posiadacz nieruchomości musi mieć zezwolenie, w którym ustala się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych (art. 83, 84 ustawy [1]).

Zezwolenie nie jest wymagane na usuwanie drzew lub krzewów (art. 83 ust. 6 [1]) m.in.:

 • w lasach,
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
 • na plantacjach drzew i krzewów,
 • których wiek nie przekracza 10 lat (kiedyś było 5 lat).

Nie jest pobierana opłata za usunięcie drzew i (poza pkt 10) krzewów (art. 86 [1]):

1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń;
5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych;
13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wymierza administracyjną karę pieniężną za (art. 88 ust. 1):

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Karę za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za ich usunięcie (art. 89 [1]). Natomiast stawka kary w roku 2013 za zniszczenie 1 m2 terenu zieleni wg obwieszczenia [2] wynosi 55,93 zł/m2 trawników i 480,37 zł/m2 kwietników.

Ustawa [1] nie definiuje terminu „usuwanie”, a wg wykładni językowej należy przyjąć, że usunięciem drzewa lub krzewu będzie zarówno jego ścięcie lub wykarczowanie, jak również jego wykopanie z korzeniami w tym również połączone z przeniesieniem w inne miejsce i posadzenie go w tym miejscu.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wymagane jest jedynie na usuwanie ich z terenu danej nieruchomości, natomiast nie jest wymagane na przemieszczanie ich w obrębie tej nieruchomości. Dlatego też, zgodnie z orzecznictwem, przesadzenie drzew lub krzewów w ramach tej samej nieruchomości nie podlega karze, jeżeli zachowały swoją żywotność.

Uwaga. „Tereny zieleni” to „tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym” (art. 5 pkt 21 [1]).

Uwaga. Od 3.03.2011 r. przedsiębiorca, na rzecz którego ustanowiono służebność przesyłu, ma obowiązek usuwania drzew, krzewów lub gałęzi zagrażających funkcjonowaniu urządzeń związanych z przesyłem tj. urządzeń do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń. Na usuwanie takich drzew i krzewów przedsiębiorca ten musi jednak uzyskać zezwolenie, chociaż jest zwolniony z opłaty za usunięcie. Jednakże przedsiębiorca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu i ewentualne odszkodowanie za usunięcie drzew lub krzewów ustalone w umowie o tę służebność (art. 39a [4], art. 83 i 86 [1]).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. Nr 151/2009 r., poz. 1220, ze zm. – art. 83-90
[2] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 – M. P. z 2012 r. poz. 747
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. Nr 228/2004 r., poz. 2306
[4] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach – Dz. U. Nr 12/2011 r., poz. 59, ze zm.

Tematy powiązane

Stawki opłat i kar na rok 2011 – drzewa, krzewy, zieleń
Przesadzenie drzewa
Nasadzenia w zamian za wycinkę

Joanna Wilczyńska (17.10.2012)
Nowości | 6 komentarzy »
Tagi: , , , , , ,


komentarzy 6

“Stawki opłat i kar na rok 2013 – drzewa, krzewy, zieleń”
 1. 1 konrad napisał(a) 16:16, 06.02.2013:

  proszę o podanie jak należy naliczać stawki opłat za nielegalną wycinkę drzew sosny. podstawa prawna i przykład

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:56, 06.02.2013:

  Wg art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ustawy o ochronie przyrody kara za wycinkę sosny bez zezwolenia w 2013 r. np. o grubości 100 cm (na wysokości 1,3 m) wynosi:
  3 x 2,37 x 35,78 zł/cm x 100 cm = 25439,58 zł

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:10, 07.07.2013:

  Projekt: koniec z wysokimi karami za usuwanie drzew

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:27, 30.07.2015:

  Nowe zasady opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wprowadzone są od 28.08.2015 r. do ustawy o ochronie przyrody przez ustawę – Dz. U. z 2015 r. poz. 1045

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:59, 02.01.2017:

  Od 2017 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zezwoleń, opłat i kar w zakresie usuwania drzew i krzewów wprowadzone przez ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach – Dz. U. poz. 2249

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:10, 02.06.2017:

  17.06.2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074), która wprowadza zmiany m.in. w zakresie opłat i zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów


Skomentuj...