Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłata środowiskowa za spalone paliwo w pojazdach

Pytanie: Podczas poprawiania swojego kalkulatora (plik .xls) do sumowania spalonych paliw w pojazdach, nagle naszło mnie pytanie. Czy pojazdy które nie należą do naszej firmy, ale jeżdżą u nas i tankują nasze paliwo powinny być rozliczane (za emisję, wprowadzone gazy i pyły do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych) w naszej firmie czy też przez właściciela pojazdów? Dodam że właściciel obciąża nas fakturą za usługi, które wykonują pojazdy w naszej firmie. Jak by nie patrzeć, opłata i tak winna być. [P.S.]

Odpowiedź: Opłatę za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza zobowiązany jest wnieść podmiot korzystający ze środowiska a więc ten, kto faktycznie wprowadza gazy lub pyły do powietrza.
W przypadku eksploatacji instalacji będzie to „prowadzący instalację”, a w przypadku eksploatacji urządzenia będzie to „użytkownik urządzenia”.  W obu przypadkach wg definicji z art. 3 pkt 31 i 42 a POŚ władają oni instalacją albo urządzeniem na podstawie określonego tytułu prawnego (może to być np. własność albo umowa najmu) w celu eksploatacji instalacji albo urządzenia.

Słusznie w pytaniu zauważono, że za emisję ze spalonego paliwa w silnikach pojazdów wymagana jest opłata za korzystanie ze środowiska.

Opłatę za emisję ze spalania paliw w pojazdach poruszających się w terenie użytkownik pojazdów jako korzystający ze środowiska wnosi wg zasad określonych w art. 277 ust. 2 POŚ dla emisji z eksploatacji „urządzeń”:

2. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

gdyż wg definicji z art. 3 pkt 42 POŚ:

urządzenie – to niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu

Opłatę powinien wnieść na konto urzędu marszałkowskiego ten, kto jest użytkownikiem pojazdu czyli korzystającym ze środowiska. Nie jest przy tym ważne, czyj jest pojazd: na wyposażeniu firmy, prywatny pracownika, z leasingu, innej firmy … Jeżeli trudno jest ustalić, kto jest korzystającym ze środowiska, to przyjęło się, że jest nim ten, kto płaci za paliwo.

Np. jeżeli pracownik jedzie na delegację służbową swoim samochodem i firma płaci mu za paliwo, to wtedy firma wnosi opłatę za korzystanie ze środowiska za emisję z tego paliwa. Podobnie jest z pojazdami obcych podmiotów gospodarczych wykorzystywanych na potrzeby danej firmy, do których dana firma kupuje paliwo.

Jeżeli jednak firma płaci pracownikowi ryczałt za wykorzystanie prywatnego auta do celów służbowych, to w takim przypadku przyjęło się, że firma nie wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska (bo brak jest faktury z ilością paliwa). Podobnie jest z pojazdami obcych podmiotów gospodarczych wykorzystywanych na potrzeby danej firmy, do których dana firma nie kupuje paliwa, lecz płaci za wykonaną kompleksową usługę transportową, a nie tylko za wykorzystanie pojazdu.

Moim zdaniem przepisy powinny być w tym temacie bardziej doprecyzowane …

Uwaga. Opłaty za emisję substancji do powietrza nie wnosi się, gdy na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł (próg nie jest zmieniony od przeszło 8 lat!)
w danym półroczu (art. 289 ust. 1 POŚ).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[3] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 – M.P. Nr 94/2011 r., poz. 958
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816

Tematy powiązane

“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Emisja ze spalania paliw w samochodach
Opłata za emisję z maszyn

Joanna Wilczyńska (21.10.2012)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Opłata środowiskowa za spalone paliwo w pojazdach”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:29, 22.01.2017:

    Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
    Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
    W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.


Skomentuj...