Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady komunalne selektywne

Pytanie: Czy po przejęciu obowiązku odbioru odpadów komunalnych przez gminy z terenów niezamieszkałych zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina zobowiązana będzie również do odbierania od tych podmiotów (np. dużych firm, szkół) odpadów selektywnie zebranych?
Czy będą mogli to wykonywać we własnym zakresie?
Czy wlicza się te dane w koszt odbioru odpadów z pojemników na odpady zmieszane?
Kto będzie zobowiązany do dostarczenia tym podmiotom pojemników do selektywnej zbiórki – gmina czy we własnym zakresie? [A.J.]

Odpowiedź: Gmina przejmując obowiązek odbierania odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych, musi, tak samo jak w przypadku odbierania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych, odbierać oprócz zmieszanych także określone w regulaminie i uchwale selektywnie zebrane na terenie nieruchomości odpady komunalne.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wg art. 4 UCZIP powinien m.in. określać, w jakim zakresie na terenie nieruchomości należy prowadzić selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

Natomiast w uchwale na podstawie art. 6r ust. 3 UCZIP może być doprecyzowane, które odpady są odbierane z terenu nieruchomości, a które przez punkty selektywnego zbierania:

3. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jeżeli gmina zdecydowała, że będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, to właściciel takiej nieruchomości zobowiązany jest do:

– selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie swojej nieruchomości zgodnie z regulaminem i ww. uchwałą,

– przekazywania odpadów komunalnych odbierającemu odpady wpisanemu do gminnego rejestru i posiadającemu umowę z gminą (albo zlecenie gminy w przypadku spółki z udziałem gminy) na odbieranie określonych rodzajów odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu nieruchomości,

– wnoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej jako iloczyn zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości ilości pojemników i uchwalonej przez radę gminy wysokości stawki za pojemnik,

gdyż wg art. 5 UCZIP:

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych … w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

W stawce za odbierany pojemnik z odpadami komunalnymi powinno być uwzględnione odbieranie odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych, gdyż wg art. 6r ust. 2 UCZIP opłata nie dotyczy wyłącznie odpadów zmieszanych:

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Ponadto gmina może określić dodatkowe usługi za dodatkową opłatą wg art. 6r ust. 4 UCZIP:

4. Rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

Tak więc po przejęciu przez gminy obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych, gmina zobowiązana będzie do odbierania od tych podmiotów (np. firm, szkół) oprócz zmieszanych również odpadów selektywnie zebranych. Takie też stanowisko jest w odpowiedziach na pytania do eksperta zamieszczonych na stronach MŚ 3.07.2012 r.:

Rada gminy w regulaminie powinna określić, które odpady mają być zbierane selektywnie, jak również które będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, a które poprzez punkty selektywnego zbierania.

… odbiór będzie dotyczył wszystkich odpadów (a więc także odpadów selektywnych) odbieranych od właścicieli nieruchomości.

To gmina organizuje system gospodarowania odpadami m.in. w uchwale podejmowanej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy określa szczegółowy sposób i zakres świadczonych usług – elementem tej uchwały może być określenie, które odpady są odbierane z terenu nieruchomości, a które przez punkty selektywnego zbierania.

Jeżeli  właściciel nieruchomości nie będzie selektywnie zbierał odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości zgodnie z regulaminem, to zapłaci za wszystkie odpady komunalne wyższą stawkę, a ponadto grozi mu kara grzywny, gdyż:

– wg art. 6k ust. 3 UCZIP:

3. Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

– wg art. 9f UCZIP:

W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

– wg art. 10 ust. 2 i 2a UCZIP:

2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1
– podlega karze grzywny.

2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.

Odpady komunalne (zmieszane i selektywne) może „odbierać” od właścicieli nieruchomości wyłącznie podmiot wpisany do gminnego rejestru (z tym że do końca 2012 r. wystarczy zezwolenie na „odbieranie” odpadów komunalnych), w przeciwnym razie grozi mu kara z art. 9x UCZIP:

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:
1) odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 – podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru

Z przepisów moim zdaniem nie wynika jednoznacznie, czy i które selektywnie zebrane odpady komunalne właściciel nieruchomości może przekazać podmiotowi, który nie jest „odbierającym” wpisanym do gminnego rejestru na podstawie art. 9b ust. 2 UCZIP. Uważam jednak, że przede wszystkim te rodzaje odpadów, które wg ustaleń regulaminu nie będą „odbierane” od właścicieli nieruchomości bezpośrednio z terenu nieruchomości przez „odbierających”, właściciel może przekazać do gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w ramach opłaty na rzecz gminy) lub przekazać innym podmiotom, które prowadzą zbieranie (np. zbieranie baterii przenośnych w szkole) lub przetwarzanie odpadów (np. huta szkła, papiernia) na podstawie zezwolenia (jeżeli jest wymagane) z art. 26 lub 28 UO. Będzie to pewnie praktykowane szczególnie w przypadku selektywnych odpadów, które można korzystnie sprzedać jako surowce wtórne.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, tak samo jak właściciele nieruchomości zamieszkałych, sami muszą zadbać o pojemniki, gdyż wg art. 5 UCZIP:

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

Gmina może w tym wspomóc właścicieli nieruchomości. Takie też stanowisko jest w odpowiedziach na pytania do eksperta zamieszczonych na stronach MŚ 3.07.2012 r.:

Nie ma przeszkód, by w SIWZ do przetargu organizowanego przez gminę na odbiór lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów, o których mowa w art. 6 d ust. 1 ustawy (a następnie w umowie z wykonawcą) zawrzeć warunek zapewnienia przez przedsiębiorcę właścicielom nieruchomości pojemników do zbiórki odpadów, za który to pojemnik przedsiębiorca pobierałby dodatkową opłatę. Przy czym z uwagi na odpłatny charakter – sugerujemy wykorzystanie przez przedsiębiorcę z instytucji najmu pojemników.

Uwaga. Wg art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 UCZIP:

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
4) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.

Tematy powiązane

Selektywnie zebrane odpady komunalne
Zmieszane odpady komunalne

Joanna Wilczyńska (03.10.2012)
Pytania i odpowiedzi | 6 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 6

“Odpady komunalne selektywne”
 1. 1 Katarzyna napisał(a) 10:33, 27.10.2012:

  Z informacji uzyskanych od Urzędniczki wynika , iż mają zostać zniesione obowiązki otrzymywania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami nieb oraz przedkładania informacji . Jako firma posiadamy odpady w postaci żarówek, pojawiały stare monitory, itp. biurowe. Czy wiadomo kiedy zmiany Ustawy mają wejść w życie?

 2. 2 Katarzyna napisał(a) 10:37, 27.10.2012:

  Ponadto jeśli wytwarzamy odpady opakowaniowe czy musimy je ewidencjonować, są to odpady podobne jak w gospodarstwach domowych. Urzędniczka zapierała się iż jako firma musimy prowadzić ich ewidencję. Jakie jest Wasze zdanie?

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:50, 28.10.2012:

  To nie zmiana ustawy o odpadach (UO) lecz nowa ustawa o odpadach (UO2), której projekt (z 28.05.2012 r.) utknął w Sejmie, przewiduje likwidację obecnych wymagań dotyczących:
  – informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (art. 17 ust. 1 pkt 2 UO),
  – decyzji zatwierdzających PGON (art. 17 ust. 1 pkt 1 UO),
  – decyzji zatwierdzających PGO (art. 17 ust. 1a UO).
  Wg UO2 wytwarzanie odpadów regulowane będzie jedynie w pozwoleniach na wytwarzanie odpadów i pozwoleniach zintegrowanych. Moim zdaniem nowa UO2 może zostać uchwalona najwcześniej pod koniec 2012 r., a więc najwcześniej może obowiązywać od 2013 r.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:03, 28.10.2012:

  Jeżeli odpady opakowaniowe są inne niż niebezpieczne, to moim zdaniem można je kwalifikować jako odpady komunalne nawet wtedy, gdy wytwarza je firma, gdyż spełniają definicję odpadów komunalnych określoną w art. 3 ust. 3 pkt 4 UO:
  „3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  4) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od
  innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład
  są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych
  „.
  Różne są jednak na ten temat zdania.
  Nadmieniam, że wg art. 36 ust. 2 UO „Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych”.

 5. 5 Katarzyna napisał(a) 11:21, 06.05.2013:

  Witam, Mam pytanie ws deklaracji przez firmę (posiadamy pozwolenie IPPC). Wg zapisów Związku Międzygminnego Aglomeracji Poznańskiej:
  „Deklaracja selektywnej zbiórki odpadów oznacza, że otrzymamy pojemnik przeznaczony na odpady zmieszane oraz worki (zabudowa jednorodzinna) lub pojemniki (zabudowa wielorodzinna, nieruchomości niezamieszkałe) na odpady zbierane w sposób selektywny z podziałem na następujące frakcje: tworzywa sztuczne, papier, szkło białe i kolorowe oraz odpady zielony.
  W cenie 12zł dostajemy pojemnik na odpady komunalne zmieszane ( czyli te, których nie jesteśmy w stanie wrzucić do worków odpady zbierane selektywnie) oraz worki na papier, plastik, szkło białe i kolorowe. W cenie 20zł dostarczany jest pojemnik na odpady zmieszane, do którego wrzucamy wszystkie odpady komunalne.”

  Problem w tym, że wszystkie odpady opakowaniowe, w tym komunalne mamy w podgrupie 1501, gdyż wg zapisów Katalogu odpadów, par. 2, ust6:
  „Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01.”
  Zresztą urzędy we wniosku nie przyjmują grupy 2001 w kotekście wytwarzanych odpadów w związku z funkcjonowaniem firmy (prócz rzecz jasna 200301).

  Firma segreguje odpady na papier, szkło, tworzywa, resztę stanowią odpady niesegregowane. Chciałaby zdeklarować stawkę niższą ale oddawać jedynie odpad o kodzie 200302 ponieważ dla reszty wymagana jest karta przekazania odpadu (Związek jest nie wystawi) i „rozliczenie” z Urzędem Marszałkowskiem. Jak więc kwalifikowac odpady opakowaniowe komunalne i jak udowodnić w Związku gminnym, że zbieram odpady selektywnie i obowiązuje mnie stawka niższa na odbiór odpadów komuanlnych?

 6. 6 Katarzyna napisał(a) 11:36, 06.05.2013:

  poprawka
  *Chciałaby zdeklarować stawkę niższą ale oddawać jedynie odpad o kodzie 200301


Skomentuj...