Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pellet z odpadów tartacznych

Pytanie: Pytanie dotyczy zakupów odpadów tartacznych z obróbki drewna np. kora, odpady drzewne, opoły, odpady z odsiewu trocin. Chcę przerabiać je na pellet drzewny. Jakie mam uzyskać zezwolenia o jakich kodach i jak nazwać proces przetwarzania, co z transportem – czy też pozwolenie. Jak ma wyglądać wniosek i do kogo się go składa. [R.D.]

Odpowiedź: Powyżej wymienione odpady tartaczne jeżeli nie są niebezpieczne to wg katalogu odpadów [2] powinny być kwalifikowane do:

– grupa:

03-Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

– podgrupa:

03 01- Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

– kod:

03 01 01 – Odpady kory i korka
03 01 05 – Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

Uważam, że proces przetwarzania tych odpadów na pellety to wg załącznika nr 5 do UO odzysk:

„R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części”.

Wg art. 26 i 28 UO niezależnie od kodów odpadów wymagane jest zezwolenie na odzysk i transport odpadów.

Art. 26-28 UO określają, co powinno być we wniosku i do jakiego organu się go składa.

Jeżeli będzie to ten sam organ, to w jednej decyzji może być zezwolenie na odzysk i na zbieranie (art. 32 UO).

Wg obecnych przepisów UO przetworzenie odpadów na pellety, to wytworzenie nowego odpadu, wg [2]:

– podgrupa:

19 12 – Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach

– kod:

19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne)

Na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, a więc też na wytwarzanie odpadu o kodzie 19 12 10, trzeba uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, gdy ilość będzie powyżej 5000 ton/rok (art. 17 UO).

Będzie można uznać pod pewnymi warunkami, że wytworzone paliwo alternatywne nie jest już odpadem, gdy zostanie uchwalona nowa ustawa o odpadach (UO2 – druk sejmowy nr 456), która w rozdziale 5 „Utrata statusu odpadów” wdraża art. 6 dyrektywy 2008/98/WE:

Rozdział 5 Utrata statusu odpadów

Art. 14. 1. Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, łącznie spełniają następujące warunki:

1) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,

2) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji, lub popyt na nie,

3) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,

4) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska

oraz wymagania określone w odpowiednich przepisach prawa Unii Europejskiej.

2. Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki, o których mowa w ust. 1, są odpadami.

Art. 15. Zakazuje się łącznego magazynowania odpadów i przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

Uwaga. Przez „wymagania określone w odpowiednich przepisach prawa Unii Europejskiej” należy rozumieć rozporządzenia UE wydane na podstawie art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE. Obecnie jest już wydane rozporządzenie [3] ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami, a podobne rozporządzenia mają być wydane jeszcze m.in. dla kruszyw, papieru, szkła, opon i tekstyliów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U.  Nr 112 r., poz. 1206
[3] Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE – Dz. U. L 94/2011 r., str. 2

Tematy powiązane

Projekt ustawy o odpadach jest w Sejmie
Paliwo alternatywne

Joanna Wilczyńska (08.07.2012)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Pellet z odpadów tartacznych”
  1. 1 MARIUSZ napisał(a) 13:49, 05.02.2021:

    Na jakim kodzie PKD zarejestrować działalnośc w zakresie produkcji pelletu z trocin?


Skomentuj...