Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody a opłaty za korzystanie ze środowiska

Pytanie: Pracuję w spółce, która od kwietnia 2010 roku dzierżawiła od osoby fizycznej fermę drobiu, objetą pozwoleniem zintegrowanym. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska przed podpisaniem umowy spółka wystąpiła o przejęcie praw i obowiązków wynikających z tego pozwolenia. Po otrzymaniu stosownej decyzji o przeniesieniu, spółka podpisała umowę dzierżawy. Jednak oprócz pozwolenia zintegrowanego ferma posiada równiez pozwolenie wodoprawne na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej oraz eksploatację urzadzeń zainstalowanych w stacji wodociagowej z 2000 roku. Opłaty za korzystanie ze środowiska w tym okresie równiez za pobór wody (chyba błędnie) płaciła spółka. W kwietniu 2011 roku spółka zakupiła całą nieruchomośc obejmującą oprócz kurników równiez studnię gł.

Niestety w trakcie kontroli z miejscowego WIOŚ usłyszelismy informację, że spółka powinna wnosic podwyzszone (500%)opłaty za pobór wód, ponieważ nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na tenze pobór, gdyz nie zachodzi zastosowanie w tym przypadku art.134 ust. 1 ale ust. 2 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym stosuje sie przepisy art. 190 ustawy Prawo ochrony środowiska. Czy mają rację? [E.W.]

Odpowiedź: Opłaty za korzystanie ze środowiska zobowiązany jest ponosić podmiot faktycznie korzystający ze środowiska (art. 284 POŚ), a więc ten którego działalność powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, albo pobór wody podziemnej albo powierzchniowej. Nie jest ważne przy tym, kto jest właścicielem urządzeń i instalacji i kto posiada pozwolenie. Tak więc spółka za cały okres eksploatacji fermy czyli od kwietnia 2010 r. powinna wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym za pobór wody, jeżeli to spółka korzystała ze studni.

Natomiast wg art. 292 POŚ:

W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze  środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za:
1)  wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów;
2)  pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Z pytania wynika, że spółka na eksploatację fermy drobiu posiada pozwolenie zintegrowane (PZI), które zgodnie z rozporządzeniem [2] wymagane jest dla instalacji IPPC m.in. dla instalacji do chowu lub hodowli drobiu przy ilości stanowisk powyżej 40 000 szt.

Prawidłowo, bo przed podpisaniem umowy dzierżawy, spółka uzyskała na mocy art. 190 POŚ decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z PZI. Tak więc korzystanie ze środowiska objęte PZI nie podlega opłacie podwyższonej. Z pytania jednak nie wynika, czy w PZI określone są warunki poboru wody ze studni na zasadach Prawa wodnego (a więc na zasadach pozwolenia wodnoprawnego), czy jest tylko informacja o wykorzystywanej ilości wody przez instalację IPPC (a więc nie na zasadach pozwolenia wodnoprawnego),

– bo wg art. 202 ust. 6 POŚ:

6. W pozwoleniu zintegrowanym ustala się także, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, warunki poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego.

– natomiast wg  art. 211 ust. 2 pkt c  POŚ:

2. Pozwolenie zintegrowane powinno także określać, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego: (…)
3c) ilość wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6

Jeżeli więc pobór wody ma w PZI określone warunki na zasadach pozwolenia wodnoprawnego, to stare pozwolenie wodoprawne na pobór wód podziemnych z 2000 r. wygasło z mocy prawa (nie jest wymagana decyzja o wygaśnięciu pozwolenia) na podstawie art. 193 ust. 2 i 3 POŚ:

2. Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2–4, oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wód wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie zintegrowane przed tym terminem.
3. Organ właściwy do wydania pozwolenia stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1.

Natomiast w przypadku, gdy pobór wody ze studni nie jest wyłącznie na potrzeby instalacji IPPC, bo np. jest też na potrzeby socjalno-bytowe na fermie, albo odsprzedawana woda jest w części innym podmiotom, to na pobór wody ze studni potrzebne jest „sektorowe” pozwolenie wodnoprawne. Takie pozwolenie wodnoprawne zostało wydane w 2000 r. i nadal jest w obrocie prawnym (jest ważne), jeżeli nie upłynął termin jego obowiązywania albo z innych powodów nie została wydana decyzja o jego wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu (art. 135, 136, 138 PW). Uważam, że w takim przypadku spółka z mocy prawa przejęła prawa i obowiązki  wynikające z tego pozwolenia z chwilą rozpoczęcia dzierżawy w kwietniu 2010 r., gdyż pozwolenie wodnoprawne na pobór wody nie dotyczy eksploatacji instalacji, tak jak w przypadku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków, dlatego do poboru wody nie ma zastosowania art. 190 POŚ, gdyż:

– wg art. 9 ust. 1 pkt 25 PW:

Art. 9. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…)
25) zakładach – rozumie się przez to podmioty korzystające z wód w ramach korzystania szczególnego, wykonujące urządzenia wodne lub wykonujące inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego

– i w art. 134 PW:

Art. 134. 1. Następca prawny zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli pozwolenie wodnoprawne dotyczy eksploatacji instalacji, przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia następuje na zasadach określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska.
3. Do przejęcia praw i obowiązków, wynikających z pozwolenia na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

– natomiast wg art. 181 ust. 2 i 3 POŚ jasno jest określone, że art. 190 POŚ (o przeniesieniu praw i obowiązków z pozwolenia) dotyczy wyłącznie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi (oraz ścieków do obcej kanalizacji – art. 134 ust. 3 PW):

2. Warunki i tryb wydawania, wygasania, cofania i ograniczania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz właściwość organów określają przepisy ustawy – Prawo wodne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Do pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie  ścieków do wód lub do ziemi stosuje się odpowiednio art. 187, 188 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 190, 191, 193 ust. 2 i art. 198.

Jeżeli tak wygląda sprawa dotycząca pozwolenia na pobór wód ze studni, to moim zdaniem nie ma podstaw do opłaty podwyższonej.

Uwaga. Od 2002 r. nie jest już wymagane pozwolenie wodoprawne na eksploatację urządzeń wodnych (m.in. studni).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 181, 182, 190, 193, 273, 284
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (IPPC) – Dz. U. Nr 122/2002 r., poz. 1055
[3] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – Dz. U. Nr 239/2005 r., poz. 2019, ze zm. – art. 122, 134, 135, 136, 138

Tematy powiązane

Przenoszenie decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska
Wygasają pozwolenia wodnoprawne

Joanna Wilczyńska (20.11.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody a opłaty za korzystanie ze środowiska”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:28, 03.09.2014:

    Od 5.09.2014 r. obowiązuje nowa lista instalacji IPPC wymagających pozwolenia zintegrowanego, zgodna z dyrektywą IED, określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. z 2014 r. poz. 1169


Skomentuj...