Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Plan obniżenia emisji LZO

Pytanie: Czy po wykazaniu spełnienia warunku planu obniżenia emisji określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych, odstępstwo od standardów emisyjnych winno dotyczyć wszystkich instalacji położonych na terenie zakładu, z których następuje emisja bez względu czy w tzw. sposób zorganizowany czy też niezorganizowany? Opcja określania w pozwoleniu standardów dla emisji tzw. „zorganizowanej” i określania odstępstwa od  standardów w przypadku emisji tzw. niezorganizowanej nie wchodzi w grę? [X.X.]

Odpowiedź: Jeżeli na terenie zakładu jest kilka instalacji, w których prowadzony jest dany proces określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych [1] powodujący emisję lotnych związków organicznych (LZO), to tylko dla potrzeb ustalenia, czy wszystkie te instalacje podlegają przepisom w sprawie standardów LZO i dlatego też wymagają pozwolenia, należy sumować zużycie LZO z wszystkich instalacji w zakładzie prowadzących dany proces.

Gdy zużycie LZO łącznie przekracza próg zużycia w Mg/rok określony dla danego procesu w załączniku nr 8 do rozporządzenia [1], to każda instalacja w tym zakładzie z takim procesem bez względu czy emisja jest w tzw. sposób zorganizowany czy też niezorganizowany w rozumieniu przepisów rozporządzenia [1], podlega przepisom w sprawie standardów LZO określonym w tym rozporządzeniu.

Jeżeli instalacja podlega przepisom w sprawie standardów LZO, to zawsze wymaga pozwolenia. Przesądza o tym rozporządzenie [2], wg którego:

§ 1. 1. Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w przypadku instalacji określonych w załączniku do rozporządzenia.

2. Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w ust. 1 instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej;

2) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu;

3) instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

3. Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w ust. 1 lub 2 rodzajów instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

Natomiast załącznik do rozporządzenia [2] wymienia m.in. instalacje1):

8. Instalacje do powlekania7)do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok8) w ciągu roku.

gdzie:

1) Parametry tego samego rodzaju (…, zużycie powłok, …), charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się

7) Powlekanie jest to proces, w którym następuje nałożenie powłoki na powierzchnię materiału lub produktu

8) Powłoka oznacza każdy preparat, łącznie z wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi lub preparatami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne niezbędnymi do jego właściwego zastosowania, który nakłada się na powierzchnię w celu nadania jej efektu dekoracyjnego, ochronnego lub innego efektu funkcjonalnego

Z powyższego wynika, że w przypadku instalacji, do których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych LZO, zawsze wymagane jest pozwolenie na emisję na podstawie rozporządzenia [2]:

– § 1 ust. 1 i ust. 8 załącznika – dla instalacji do powlekania,

– § 1 ust. 2 – dla instalacji, w których prowadzony jest inny niż powlekanie proces ze zużyciem LZO.

Jednak nie widzę powodu, aby wszystkie instalacje z LZO w zakładzie, do których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych LZO, musiały być razem analizowane pod kątem spełnienia standardów. Każda instalacja moim zdaniem może być analizowana osobno.

Dla instalacji nieprzekraczającej standardów LZO dopuszczalną emisją w pozwoleniu powinny być określone dla sumy LZO (a nie dla pojedynczych substancji) standardy oraz Mg/rok dla całej instalacji.

Natomiast jeżeli dana instalacja nie dotrzymuje standardów LZO, to tylko dla niej (a nie dla wszystkich instalacji w zakładzie) sprawdza się warunek z załącznika nr 9 do rozporządzenia [1] i jeżeli jest spełniony, to tylko dla tej instalacji w pozwoleniu określa się dopuszczalne emisje osobno dla każdej substancji (a nie dla sumy LZO) w kg/h dla każdego źródła i miejsca wprowadzania (miejsce nie zawsze będzie emitorem) oraz w Mg/rok dla całej instalacji.

Uważam, że nie wchodzi w rachubę opcja w pozwoleniu dla instalacji, do której stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych LZO, określania standardów dla emisji tzw. „zorganizowanej” i określania odstępstwa od  standardów w przypadku emisji tzw. „niezorganizowanej” („niezorganizowana” w rozumieniu rozporządzenia [1]).

Uwaga. Emisja „niezorganizowana” w rozumieniu przepisów w sprawie standardów emisyjnych LZO w niektórych przypadkach jest emisją zorganizowaną (poprzez emitor) w rozumieniu przepisów dotyczących metodyki obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558 – § 37, 38, załącznik nr 9 – obowiązuje od 25.05.2011 r.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881

Tematy powiązane

Standardy emisyjne – nowe rozporządzenie
Czy w 2011 r. nadal można stosować plan obniżenia emisji LZO?
Emisja zorganizowana czy niezorganizowana

Joanna Wilczyńska (23.10.2011)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...