Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję CO2

Pytanie: Mam pytanie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska. Chodzi o spalanie biogazu oraz emisję CO2. Do tej pory płaciliśmy za tlenki azotu. Nie płaciliśmy za CO2. W Ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. nr 130) wymieniono gazy cieplarniane a jednym z nich jest CO2. W cenniku do opłat za korzystanie ze środowiska została przedstawiona stawka za CO2. Z tego co mi wiadomo w wyniku spalania jednym z produktów końcowych jest CO2. Stąd moje pytanie.
1. Czy oczyszczalnie ścieków wykazują lub powinny wykazywać  ilość emitowanego CO2.
2. Na jakiej podstawie lub w jaki sposób ustalić  ilość emitowanego CO2 na oczyszczalni ścieków? [K.R.]

Odpowiedź: Tak, wymagana jest opłata za korzystanie ze środowiska za emisję dwutlenku węgla (CO2) ze spalania biogazu oraz za inne substancje powstające w wyniku spalania biogazu, dla których określone są jednostkowe stawki w obwieszczeniu [1], a nie tylko za tlenki azotu. Przy obliczaniu opłaty należy korzystać nadal, poza stawkami, z rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska [2], tj. w zakresie odnośników i ich objaśnień oraz uwag.

Wymóg opłatowy wynika z art. 273-292 POŚ, a więc należy określić wielkości emisji substancji do powietrza w danym półroczu. Niestety wskaźniki emisji są powszechnym problemem (nie tylko dla procesu spalania biogazu) i nie są obecnie określane w przepisach prawnych. Na podstawie art. 7 ust. 4 USZE może być wydane rozporządzenie określające sposoby ustalania wielkości emisji dla poszczególnych rodzajów instalacji, ale jeszcze takiego rozporządzenia nie ma. Nie posiadam takich wskaźników, ale co do rodzaju substancji to podejrzewam, że z procesu spalania biogazu emitowane będą m.in. tlenki azotu, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, tlenek węgla, pył. Wielkość emisji CO2 ze spalania biogazu możliwa jest do określenia obliczeniowo, jeżeli znana jest ilość spalonego biogazu i jego skład. Ustalenie wielkości emisji CO2 i innych substancji możliwe jest na podstawie wykonanych pomiarów emisji dla danego procesu lub na podstawie literaturowych wskaźników emisji.

Uwaga. Podmiot korzystający ze środowiska nie ponosi opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy:

– prowadzi działania ratownicze (art. 2 ust. 2 pkt 2 POŚ);

– jest osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą i nie musi posiadać pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza (art. 284 ust. 2 POŚ);

– naliczona kwota na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł za półroczną łączną emisję do powietrza, wtedy jednak wykaz opłatowy należy złożyć (art. 289 ust. 1, art. 286 POŚ);

– posiada instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, której przyznano uprawnienia do emisji i gdy wniósł na rachunek bankowy NFOŚiGW opłatę w wysokości równej iloczynowi liczby uprawnień do emisji przyznanych na pierwszy rok i obowiązującej w roku poprzednim jednostkowej stawki opłaty za wprowadzanie CO2 do powietrza, to wówczas nie ponosi w tym roku okresu rozliczeniowego opłat na konto urzędu marszałkowskiego za wprowadzanie do powietrza dwutlenku węgla, na którego emisję uzyskał uprawnienia do emisji (art. 27 (UHE2).

Poza tym nie ma żadnych zwolnień z obowiązku naliczenia półrocznych opłat za emisję substancji do powietrza i złożenia wykazów opłatowych do marszałka województwa i WIOŚ, a więc opłaty dotyczą też oczyszczalni.

Uwaga. Za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów należy wnieść opłatę podwyższoną o 500 % w przypadku braku wymaganego pozwolenia (art. 292 POŚ). Nie dotyczy to jednak emisji CO2, gdyż dla substancji tej nie określa się dopuszczalnej emisji w pozwoleniu, bo nie jest normowana w powietrzu – nie są dla niej określone dopuszczalne poziomy ani wartości odniesienia w powietrzu .

Podstawa prawna:

[1] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – M.P. Nr 74/2010 r., poz. 945
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 2, 3, 273, 284, 286, 289, 292
[4] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 7
[5] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2) – Dz. U. Nr 122/2011 r., poz. 695 – art. 27
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881

Tematy powiązane:

Opłata za ścieki komunalne będące ściekami bytowymi

Joanna Wilczyńska (03.07.2011)
Pytania i odpowiedzi | 10 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 10

“Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję CO2”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:35, 22.01.2017:

  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

 2. 2 Joanna napisał(a) 13:47, 24.10.2018:

  Dzień dobry,
  Z góry przepraszam, że zadaję pytanie nie do końca związane z wątkiem, ale nie znalazłam niczego odpowiedniejszego w Pani artykułach.
  Proszę o Pani opinię, czy drukarnia, która posiada instalację do druku fleksograficznego, działającą bez pozwolenia, składającą się z dwóch elementów: 1. maszyny drukarskiej 2. palników maszyny drukarskiej (spalanie butanu), powinna naliczać opłatę podwyższoną za emisję CO2 z tychże palników czy nie.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:10, 24.10.2018:

  Joanna (2), moim zdaniem nie jest wymagana opłata podwyższona dla CO2 w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza z tej instalacji, gdyż CO2 nie jest substancją normowaną (nie ma dopuszczalnego poziomu ani wartości odniesienia)

 4. 4 Joanna napisał(a) 08:00, 25.10.2018:

  Bardzo Pani dziękuję i pozdrawiam.

 5. 5 Radosław napisał(a) 10:32, 30.08.2019:

  Dzień dobry,
  Zwracam się z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu niżej przedstawionego przypadku:

  Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396) podmioty korzystające z środowiska są zobowiązane do ustalania wysokości należnej opłaty w własnym zakresie:

  Art. 284. 1. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

  W przypadku opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, opłatę ustala się na podstawie rocznej, rzeczywistej emisji jaka została określona w tzw. Raporcie KOBIZE:

  Art. 285. 3. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisja-mi gazów cieplarnianych i innych substancji.

  Dalej, zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070), podmiot powodujący emisję wprowadza raport zawierający dane dotyczące emisji:

  Art. 7. 1. Podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1–10, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego

  Minister ds. Środowiska, w drodze rozporządzenia, może określić rodzaje gazów cieplarnianych i innych substancji, które zostały objęte bilansowaniem emisji dla poszczególnych rodzajów instalacji:

  Art. 7.4 Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje gazów cieplarnianych i innych substancji objętych bilansowaniem emisji dla poszczególnych rodzajów instalacji oraz sposoby ustalania wielkości emisji, kierując się potrzebą zapewnienia wysokiej jakości danych o emisji, w tym zapewnienia ich wiarygodności i spójności, oraz biorąc pod uwagę rozwój w zakresie dostępnych metod i technologii służących redukcji emisji.

  Czy mając na uwadze powyższe zapisy, podmiot wprowadzający do powietrza pyły i gazy z emisji spalin (w tym CO2) z instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego a jednocześnie niebędący podmiotem posiadającym instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji i wskazaną w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 1223) jest zobowiązany do ustalania wysokości należnej opłaty za korzystanie z środowiska również w zakresie emisji CO2 ?

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:51, 30.08.2019:

  Radosław (5), opłata za korzystanie ze środowiska „za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza” w przypadku emisji CO2 była zawsze wymagana, patrz np. pierwsze rozporządzenie do POŚ ze stawkami.
  Obecnie nie jest ta opłata wymagana za CO2 tylko w przypadku, gdy podmiot rozliczył emisję CO2 w ramach systemu handlu uprawnieniami (EU ETS) w zakresie, w jakim emisja tego CO2 została rozliczona w terminie uprawnieniami do emisji (czyli została umorzona odpowiednia ilość uprawnień). Jednak podmiot objęty systemem EU ETS musi wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska za wydane mu uprawnienia, a jeżeli nie rozliczy na czas emisji CO2, to dodatkowo opłatę „zwykłą” za CO2.

 7. 7 Radosław napisał(a) 07:25, 31.08.2019:

  Dzień dobry,

  Dla mnie jest to oczywistą sprawą, jednak czy spotkała się Pani z jednoznacznym zapisem w przepisach lub ich interpretacją w tej sprawie.

  Ostatnio zdarzyło mi się napotkać opinię osoby, która uważa, że skoro nie posiada CO2 w swojej decyzji PZ i nie jest też podmiotem objętym EU ETS, to tych opłat nie musi wnosić.

  Pozdrawiam

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:33, 01.09.2019:

  Radosław (7), CO2 nie daje się do pozwolenia, bo nie jest normowany (nie ma dopuszczalnych poziomów ani wartości odniesienia), ale opłaty się wnosi, bo stawka jest od dawna, była jeszcze przed wejściem systemu EU ETS

 9. 9 Radosław napisał(a) 15:29, 06.04.2020:

  Co w przypadku, gdy instalacja jest traktowana jako OZE, np. Współspala się w niej biomasę i instalacja nie kwalifikuje się do systemu handlu uprawnieniami emisji.

  Przy współspalaniu biomasy w instalacjach, które podlegają ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji, wskaźniki emisji Co2 za emisję wynoszą 0 kg / Mg.

  Czy emisję Co2 z wspolspalania biomasy można też odjąć od emisji wyliczanej do opłat Marszałka?

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 07:34, 07.04.2020:

  Radosław (9), nie można było nigdy i nadal nie można odjąć emisji CO2 ze spalania biomasy z opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych na rachunek urzędu marszałkowskiego. Dotyczy to wszystkich instalacji, a więc i OZE i tych objętych EU ETS.
  Emisja CO2 jest ze spalania biomasy, ale tylko w ramach EU ETS przyjmuje się, że jest zero emisyjna.
  W obecnych wzorach wykazów opłatowych, które określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 2443), podaje się emisję CO2 ze spalania biomasy w instalacji objętej EU ETS podaje się w załączniku nr 2 tabela A kolumna 8. Wg objaśnienia do tej kolumny:
  „5) Należy podać wielkość emisji stanowiącej różnicę między łączną wielkością emisji w ekwiwalencie CO2 i wielkością emisji rozliczonej, powiększoną o wielkość emisji CO2
  ze spalania biomasy, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska w raporcie na temat wielkości emisji, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r.
  o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w stosunku do spalonej biomasy przyjął współczynnik emisyjny wynoszący zero.”


Skomentuj...