Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Mniejsze kary za ewidencję odpadów i zbiorcze zestawienie

Od 20.07.2011 r. zmianie ulegają kary za brak albo nieprawidłową ewidencję odpadów oraz zbiorcze zestawienie danych odpadach.
Ustawa czyszcząca [1] wprowadza do ustawy o odpadach [2] następujące zmiany:

1) po art. 76a dodaje się art. 76b w brzmieniu:

Art. 76b. Kto, będąc obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w art. 36 ust. 1, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go niezgodnie ze stanem rzeczywistym
podlega karze grzywny.

2) w art. 79c:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Jeżeli posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 37 ust. 3, nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych
podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

4. W przypadku nieprzekazania zbiorczego zestawienia danych w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie art. 79d ust. 3a posiadacz odpadów
podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł.

5. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 3 i 4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 10 000 zł.

3) w art. 79d po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

3a. W decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 79c ust. 3 i 4, marszałek województwa określa termin przekazania zbiorczego zestawienia danych, nie krótszy niż 14 dni.

Uważam, że według nowych przepisów kara nie powinna być wymierzana w przypadku zbiorczego zestawienia:

  • złożonego po terminie, gdy marszałek województwa nie wydał wcześniej decyzji o wymierzeniu kary;
  • złożonego w terminie, ale poprawianego po terminie.

Uwaga dopisana później: Całkiem odmienne jest stanowisko MŚ z 1.08.2011 r. do kar obowiązujących od 20.07.2011 r.

Uwaga. Art. 79c ust. 3 UO w okresie od 12.03.2010 r. do 19.07.2011 r. ma brzmienie:

Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady, będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodności, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym
podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 138/2011 r., poz. 809
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 36, 37, 76b, 79c, 79d

Tematy powiązane

Nowe kary za brak zbiorczego zestawienia danych o odpadach
Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów

Joanna Wilczyńska (05.07.2011)
Nowości | 2 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 2

“Mniejsze kary za ewidencję odpadów i zbiorcze zestawienie”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:52, 03.08.2011:

    Wg interpretacji MŚ z 1.08.2011 r. kara za niezłożenie zbiorczego zestawienia za rok 2009 i 2010 wymierzana w postępowaniu wszczętym przed 20.07.2011 r. lub po tym terminie powinna być wg nowych zasad czyli wg przepisów obowiązujących w chwili orzekania. MŚ uważa też, że kara powinna być również za złożone zbiorcze zestawienie, ale po terminie.

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:23, 14.03.2018:

    Wg art. 237aa UO2 za rok 2017 i 2018 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. poz. 1674


Skomentuj...