Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nowe rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10

7 maja 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 [1], a poprzednie z 2007 r. traci ważność.

Poniżej cytuję zmiany w stosunku do starego rozporządzenia (Dz. U. Nr 228/2007 r., poz. 1685), dla odpadów wymienionych w części III „Odpady zawierające duże ilości substancji organicznej, z wyłączeniem osadów ściekowych”, opisane w uzasadnieniu do nowego rozporządzenia na etapie jego projektu (z 1.12.2010 r.):

Dla odpadów o kodach: 02 01 03 – Odpadowa masa roślinna i ex 02 01 99 – Osady z oczyszczania stawów służących do hodowli i chowu ryb (Lp. 1), zmieniono przepis mówiący o tym, że: „odpady przykrywa się lub miesza z glebą” na bardziej precyzyjny, o następującym brzmieniu: „odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią”.

Dla odpadów o kodach: 02 01 03 – Odpadowa masa roślinna (Lp. 1) i 02 01 07 (Lp. 4) – Odpady z gospodarki leśnej, które na podstawie obecnie obowiązujących przepisów należy poddać rozdrobnieniu przed zastosowaniem, dopuszczono alternatywny sposób przetworzenia, polegający na poddaniu przyspieszonemu rozkładowi części stałych przy zastosowaniu bakterii, grzybów i mikroorganizmów pod warunkiem, że działanie to nie będzie powodowało zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz zagrożenia dla środowiska.

W przypadku wykorzystania odpadów o kodzie 02 01 03 – Odpadowa masa roślinna, złagodzono warunek dotyczący najwyższego poziomu wód podziemnych, dopuszczając możliwość stosowania ww. odpadów przy najwyższym poziomie wód podziemnych znajdującym się głębiej niż 1 m (było 1,5 m).

Dla odpadów o kodach: 02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej oraz ex 03 03 01 – Odpady z kory (Lp. 4), usunięto warunek dotyczący zawartości metali ciężkich. Usunięcie tego warunku spowoduje, iż podmioty dokonujące odzysku przedmiotowych odpadów w procesie odzysku R10, nie będą musiały przeprowadzać badań odpadów i gruntów, na których odpady mają być zastosowane, na zawartość metali ciężkich.

W odniesieniu do odpadu o kodzie ex 19 05 03 – Materiał po procesie kompostowania (Lp. 6), oprócz możliwości wykorzystania na terenach zdegradowanych, pasach zieleni wzdłuż dróg i autostrad itp., dopuszczono możliwość wykorzystania tych odpadów, na plantacjach roślin energetycznych lub do nawożenia upraw przemysłowych i gruntów pod zalesianie, a także doprecyzowano przepis: „reprezentatywną próbkę gruntu do badań uzyskuje się przez zmieszanie 25 próbek pobranych w punktach regularnie rozmieszczonych na powierzchni nieprzekraczającej 5 ha, o jednorodnej budowie i jednakowym użytkowaniu”, określając, iż próbki należy pobrać w punktach o jednorodnej budowie profilu glebowego. Dla ww. odpadu przeformułowano również przepis mówiący o dopuszczalnych wartościach parametrów takich jak np. wielkość cząstek czy zawartość metali ciężkich.

Zmniejszono wymagania w przypadku stosowania odpadów o kodach: ex 19 06 05 – Ciecze z beztlenowego rozkładu gnojowicy, odpadów roślinnych lub roślin oraz ex 19 06 06 – Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu gnojowicy, odpadów roślinnych i zwierzęcych (Lp. 7). Zgodnie z obowiązującymi przepisami powyżej wymienione odpady mogą być stosowane, jeżeli m.in. spełnione są wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych określone w UO. Wprowadzona zmiana wyłącza z powyższego wymogu, obowiązek badania gleby na zawartość metali ciężkich przed zastosowaniem ww. odpadów, a dla odpadów powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojowicy, odpadów roślinnych lub roślin, pochodzących z rolnictwa, dodatkowo wyłącza obowiązek dotyczący określania dawek. W przypadku odpadów powstałych w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojowicy, odpadów roślinnych lub roślin, pochodzących z rolnictwa (bez dodatków innych odpadów roślinnych, np. z terenów miejskich lub odpadów spożywczych) dawki odpadów należy ustalać zgodnie z dobrą praktyką w nawożeniu i stosować według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 80, poz. 479).

Do listy odpadów, które można wykorzystać w procesie odzysku R10, dopisano odpady o kodach: ex 07 05 14 – Wyekstrahowana kora kasztanowca, śruta z nasion kasztanowca oraz wyekstrahowane liście naparstnicy (Lp. 5) i ex 19 09 01 – Osady z czyszczenia stawów infiltracyjnych wytwarzane na ujęciu wody (Lp. 8), charakteryzujące się dużą zawartością substancji organicznej oraz ważnych dla rolnictwa składników mineralnych, których zastosowanie na powierzchni ziemi, przy zachowaniu wskazanych w rozporządzeniu warunków, jest bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Ponadto wprowadzono objaśnienie (…) oznaczenia w postaci poprzedzenia kodu odpadu literami „ex”, następującej treści: „Poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, iż kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie trzeciej Załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)”. Pochodzący z łaciny „ex” oznacza „z”, co w przypadku poprzedzenia nim kodu odpadu zgodnego z kodem zawartym w rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów oznacza, że z zakresu danego kodu odpadu należy w tym przypadku uwzględnić wyłącznie rodzaj odpadu określony w opisie.

Uwaga. Należy pamiętać, że na prowadzenie odzysku odpadów wymagane jest zezwolenie (art. 26 UO). Jedynie nie jest wymagane zezwolenie na odzysk odpadów przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (art. 33 ust. 2 UO) w zakresie wykorzystania na własne potrzeby odpadów określonych w rozporządzeniu [3].

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 – Dz. U. Nr 86/2011 r., poz. 476
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 13, 26, 33
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. Nr 75/2006 r., poz. 527 + zmiany (Dz. U. Nr 235/2008 r., poz. 1614)

Tematy powiązane

Kiedy pomiary musi wykonać laboratorium akredytowane
Co powinien zawierać wniosek o decyzję dotyczącą odzysku odpadów?

Joanna Wilczyńska (27.04.2011)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , ,Skomentuj...