Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy za brak raportu do KOBiZE są jakieś sankcje?

Pytanie: Wiem, że trzeba zrobić raport do końca lutego 2011 do KOBiZE. Ponieważ jest to tak krótki termin, bo przecież do końca stycznia trzeba zrobić opłaty środowiskowe, potem do 14 lutego są sprawozdania ze stacji demontażu pojazdów, do 15 marca są zbiorcze zestawienia o odpadach i sporo jeszcze innych sprawozdań. Istnieje więc panika, że z braku czasu nie zdąży się z wysłaniem raportu do KOBiZE. Czy z tego tytułu grożą jakieś sankcje karne? [B.J.]

Odpowiedź:

Przy tej okazji przypominam (uwaga: poprawiłam podaną wcześniej mylną informację), że prowadzący stację demontażu przekazuje do NFOŚiGW i marszałka województwa roczne sprawozdanie za 2010 r. tak jak dotychczas do 15 lutego 2011 r., a dopiero od przyszłego roku na sprawozdania te będzie czas do 15 marca, co wynika ze zmiany art. 30 ust. 2 URP przez ustawę [2] oraz z przepisu przejściowego w art. 15 ust. 2 ustawy [2]:

Do wydawania i sporządzania zaświadczeń, o których mowa w art. 29 URP, oraz sporządzania i składania sprawozdań, o których mowa w art. 30 ust. 1 URP, za 2010 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto według informacji na stronie NFOŚiGW:

Powyższe oznacza, że do 15 lutego 2011 r. sprawozdania składane są według dotychczas obowiązującego wzoru sprawozdania, określonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z dnia 14 października 2005 r.)

Natomiast, jeżeli chodzi o obowiązek wprowadzenia do końca lutego (począwszy od 2011 r.) każdego roku raportu do prowadzonej przez KOBiZE Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, to wynika on z art. 7 ust. 1 i art. 59 USZE. Ustawa ta nie zawiera przepisów karnych, a więc nie ma też żadnych kar z ustawy [3] dla podmiotu korzystającego ze środowiska w zakresie wprowadzania substancji do powietrza ze względu na niezłożenie tego raportu, złożenie raportu z opóźnieniem albo za nierzetelne dane w raporcie. Wprawdzie art. 8 USZE przewiduje weryfikację przez KOBiZE i WIOŚ danych przekazanych w raportach, ale ma to skutkować jedynie poprawą przez KOBiZE wprowadzonych danych w raportach.

Uwaga. USZE nie przewiduje informowania o tym podmiotu wprowadzającego raport, ani możliwości odwołania się podmiotu od takich poprawek wprowadzonych przez KOBiZE, co w przyszłości może mieć istotne znaczenie dla wysokości opłat.

Pierwotnie ustawa [3] wprowadziła do POŚ obowiązek naliczania opłat za emisję do powietrza na podstawie raportów z art. 7 USZE, ale zostało to przesunięte na 2013 r. Począwszy więc od raportu za 2013 r. składanego do końca lutego 2014 r. wszelkie nieprawidłowości dotyczące raportu do KOBiZE przełożą się na opłaty za korzystanie ze środowiska i ewentualne odsetki od zaległych opłat

Trzeba mieć jednak na uwadze to, że brak kar w USZE dotyczących raportu nie oznacza zupełnej bezkarności, tak samo jak i w przypadku innych przepisów o ochronie środowiska, dla których nie określono konkretnych kar.
Bowiem WIOŚ w ramach swoich uprawnień może przeprowadzić inspekcję i na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy [5]  w zarządzeniu pokontrolnym (uwaga: poprawiłam poprzednią treść po zwróceniu mi uwagi, że WIOŚ może egzekwować a nie zobowiązywać do obowiązków) może wyznaczyć termin, w którym kontrolowany podmiot ma obowiązek poinformowania WIOŚ o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych naruszeń np. o wprowadzeniu raportu do bazy prowadzonej przez KOBiZE. Niezłożenie do WIOŚ informacji w wyznaczonym terminie o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych podlega wg art. 31a ustawy [5] karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Uwaga. Wg art. 1 ustawy [5]:

Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska.

Z pewnością w tej regulacji chodzi o różne „przepisy o ochronie środowiska”, tylko nie jest zdefiniowane nigdzie, które to są akty prawne.

Mam jednak wątpliwość, czy w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy [5] tak samo chodzi o różne przepisy OŚ (w tym USZE) czy chodzi o konkretną ustawę – POŚ, gdyż w dalszej kolejności wymienione są konkretne przepisy (też moim zdaniem związane z ochroną środowiska). Od 2011 r. treść ta brzmi:

Art. 2. 1.  Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:

1)  kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu POŚ w zakresie:

a)  przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

b)  przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,

c)  przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,

d)  eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,

e)  przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

f)   przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

g)  postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których mowa w UOZON, oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,

h)  przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,

i)   przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

j)   przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3 USEE,

k)  przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 UBA

Uwaga. Od 7.03.2009 r. obowiązuje art. 12a ustawy [5] mówiący, że:

Do kontroli przez WIOŚ działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 (Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy) ustawy [6]

czyli (z pewnymi wyjątkami) wg art. 79 ust. 4 ustawy [6]:

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Z tego wynika, że od chwili otrzymania zawiadomienia o kontroli WIOŚ jest co najmniej tydzień czasu na ewentualne wprowadzenie raportu do bazy KOBiZE. Problemem może być jednak przy pierwszym raporcie długi okres (do 21 dni) rejestracji w celu założenia konta dla danego zakładu.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (URP) – Dz. U. Nr 25/2005 r., poz. 202, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 28/2010 r., poz. 145
[3] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 2, 3, 6, 7, 59, załącznik
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3
[5] Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska – Dz. U. Nr 44/2007 r., poz. 287, ze zm.
[6] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. Nr 220/2010 r., poz. 1447, ze zm.
[7] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (UOZON) – Dz. U. Nr 121/2004 r., poz. 1263, ze zm.
[8] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE) – Dz. U. Nr 180/2005 r., poz. 1495, ze zm.
[9] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) – Dz. U. Nr 79/2009 r., poz. 666

Tematy powiązane

Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?
Przepisy o ochronie środowiska – które to?
29.02.2012 – Wyjaśnienie MŚ do artykułu „Tysiące firm ma kłopot z raportami o emisji gazów”

Joanna Wilczyńska (30.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | 6 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,


komentarzy 6

“Czy za brak raportu do KOBiZE są jakieś sankcje?”
 1. 1 Jan Trzebiński napisał(a) 14:30, 05.02.2011:

  Interesująca teza skłaniająca do wniosku zawężającego uprawnienia kontrolne IOŚ. Można przy takim rozumieniu przyjmowac, że IOŚ nie powinna kontrolowac przestrzegania przepisów ustawy o odpadach i ustawy prawo wodne. Jednak tak nie jest ponieważ katalog zadań IOŚ określony w tej ustawie jest szerszy niż tylko w przepisie art 2 ust 1 pkt 1 i nie jest zamknięty poprzez ogólne odesłanie do innych ustaw.

 2. 2 Ola napisał(a) 08:46, 14.11.2012:

  Witam 2 miesiące temu podjęłam pracę w firmie zajmującej się garbowaniem skór.
  Szef do obowiązków dołożył mi ochronę środowiska z tego co się zorientowałam to w tamtym roku nie składali raportu do KOBIZE. Czy garbarnia musi składać ten raport i czy składa go wtedy tylko za ten rok tzn w lutym 2013 za rok 2012?

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:29, 09.02.2013:

  Raport do KOBiZE za 2012 r. do końca lutego 2013 r. powinny złożyć wszystkie podmioty eksploatujące “instalację”, a więc posiadające “zakład”.
  Na stronie KOBiZE nie ma już formularza dla “małych” podmiotów w formacie Excel.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:18, 16.01.2014:

  Zmiana odpowiedzi KOBiZE na pytanie: Czy podmiot posiadający wyłącznie środki transportu powinien założyć konto w Krajowej bazie?
  „… Mając to na względzie i biorąc pod uwagę nadrzędny charakter obowiązku sformułowanego w ustawie można przyjąć, że podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu) powinny móc spełnić obowiązek sporządzenia raportu poprzez utworzenie konta w Krajowej bazie, za pośrednictwem którego raporty te będą wprowadzane do tej bazy.”
  Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2013 rok – na str. 18-19 opisuje możliwość wprowadzania raportu za 2013 r. tylko z urządzeń (w tym środków transportu) przez podmioty nieposiadające „zakładu” w rozumieniu POŚ.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:14, 23.02.2014:

  KOBiZE informuje 20.02.2014 r.:
  „W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzania raportów do Krajowej bazy po dniu 28 lutego 2014 r. informujemy, że po tym terminie będzie nadal istniała techniczna możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy do KOBiZE na dotychczasowych zasadach. Ewentualne informacje udzielane Podmiotom przez firmy zajmujące się doradztwem w zakresie ochrony środowiska odnośnie zamknięcia przez KOBiZE Krajowej bazy z dniem 1 marca 2014 r. są bezpodstawne.”

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:48, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.


Skomentuj...