Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy nasze odpady selektywnie zebrane są palne?

Pytanie

1) Pierwsze moje pytanie dotyczy niejasnych zapisów w art. 55 ustawy o odpadach:

zakazuje się składowania odpadów:
– palnych selektywnie zebranych (zapis obowiązuje od 2011)
– ulegających biodegradacji selektywnie zebranych (zapis obowiązuje od 2013).

Pytanie dotyczy zapisu „palnych selektywnie zebranych”. Proszę o opinię, czy ten zapis dotyczy selektywnie zebranych, wygenerowanych z odpadów komunalnych np. tworzywa sztuczne, papier, czy dotyczy wszystkich odpadów nawet przemysłowych np. o kodzie 03 03 07 Mechanicznie wydzielony odrzut z makulatury, który my przekazujemy na składowisko? Zaznaczam, że odpad spełnia kryteria przyjęcia na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne konkretnie załącznik nr 4 rozporządzenia. Jest dla niego wyznaczone miejsce magazynowania, ale ten odpad jest o wilgotności 50% i jest mieszaniną różnego rodzaju folii, zszywek, drutów, taśm klejących, czyli tego wszystkiego co może pozostać po wodnym roztworzeniu makulatury, kartonów. Jakie jest Pani stanowisko w sprawie zapisu selektywnie zebrane, czy dotyczy to naszych odpadów, czy chodzi o komunalne? [H.G.]

2) Drugie pytanie dotyczy palności odpadów. Jak stwierdzić czy nasze odpady są palne? Jakie rozporządzenie określa tę kwestię? [H.G.]

Odpowiedź

Ad 1.

Zakaz składowania odpadów określonych w art. 55 ust. 1 UO nie dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, a więc dotyczy też odpadów wytworzonych w zakładzie. Przed przekazaniem odpadu na składowisko należy przekazać zarządzającemu składowiskiem odpadów podstawową charakterystykę oraz testy zgodności. W podstawowej charakterystyce należy podać m.in. (art. 36 ust. 1c pkt 1 lit. d UO):

oświadczenie o braku odpadów wymienionych w art. 55 ust. 1 pkt 1-7b w odpadach kierowanych na składowisko odpadów

Obowiązujący od 2011 r. art. 55 ust. 1 pkt 7a zakazujący składowania odpadów palnych selektywnie zebranych dotyczy wszystkich odpadów palnych zebranych selektywnie, a nie tylko odpadów komunalnych. Przy czym nie chodzi tu o wytwarzane odpady selektywnie (każdy odpad jest bowiem wytwarzany selektywnie), lecz o odpady zebrane selektywnie na terenie zakładu albo poza nim, a przez zbieranie odpadów rozumie się (art. 3 ust. 3 pkt 23 UO):

każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania

Obecne przepisy krajowe nie precyzują, co należy rozumieć przez selektywne zbieranie, ale będzie to zdefiniowane w nowej ustawie o odpadach [4] wdrażającej dyrektywę [7].

Chociaż art. 10 UO mówi, że odpady powinny być zbierane w sposób selektywny, to wyraźny zakaz mieszania określony w art. 11 UO dotyczy niektórych rodzajów odpadów, a naruszenie tego zakazu może skutkować decyzją WIOŚ o wstrzymaniu tej działalności (art. 13 ust. 6 UO). Tak więc wytworzony odpad o kodzie (rodzaj) 03 03 07 powinien być zbierany na terenie zakładu w sposób selektywny i jeżeli nie można z niego już wysegregować odpadów nadających się do odzysku, to w całości może być przekazany do unieszkodliwiania (art. 12 UO). Jednak do unieszkodliwiania poprzez składowanie odpad może być przekazany wyłącznie wtedy, gdy:

 • jego składowanie nie jest zakazane (art. 55 ust. 1 UO),
 • spełnia kryteria dopuszczenia do składowania na składowisku danego typu określone w rozporządzeniu [2].

Jeżeli ten odpad jest odpadem palnym, to od 2011 r. nie może być przekazany na składowisko odpadów mimo tego, że spełnia kryteria określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia [2] dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Ad 2.

Aktualne ani projektowane obecnie krajowe akty prawne nie normują, jakie parametry kwalifikują odpady do palnych. Nie są też tu pomocne przepisy unijne [5], [6], [7] i [8].

Brak definicji „odpadów palnych” moim zdaniem spowoduje od 2011 r. wiele niejasności, gdyż nie będzie wiadomo, kiedy dla odpadów zebranych selektywnie będzie można uznać, że:

– w podstawowej charakterystyce niezgodne ze stanem rzeczywistym jest oświadczenie o braku odpadów wymienionych w art. 55 ust. 1 pkt 1-7b w odpadach kierowanych na składowisko odpadów (kara 1000 zł – art. 79c ust. 3 UO),

– został naruszony zakaz składowania (opłata podwyższona za każdy dzień składowania odpadu oprócz zwykłej opłaty za umieszczenie odpadu na składowisku – art. 293 ustawy – Prawo ochrony środowiska),

– składowanie, jako dalszy sposób postępowania z tym odpadem, nie może być wpisane w decyzji dotyczącej wytwarzania takiego odpadu,

– w decyzji dotyczącej unieszkodliwiania poprzez składowanie oraz w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów nie można wpisać takiego odpadu.

Tylko niektóre odpady mają słowo „palne” w nazwie rodzaju [3]. Natomiast odpady palne w znaczeniu potocznym to takie, które dobrze się palą. Z pewnością nie tylko o tych palnych jest mowa w art. 55 UO. Niektórzy kwalifikują odpady do palnych, gdy przekraczają parametry dodatkowe określone w nieobowiązującej od 21.07.2007 r. wersji załącznika nr 4 do rozporządzenia [2]:

 • ogólny węgiel organiczny (TOC) – 5 %
 • strata przy prażeniu (LOI) – 8 %
 • ciepło spalania – 6 MJ/kg

Gdyby tak przyjąć, to zakaz składowania z art. 55 UO byłby wówczas zbieżny z niespełnieniem kryteriów dopuszczenia do składowania. Dotyczyłoby to jednak tylko składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, gdyż dla innych składowisk parametry dodatkowe są inne [2]. Nie ma przy tym żadnej podstawy, aby dla odpadów obojętnych oraz odpadów niebezpiecznych przyjmować inne parametry kwalifikacji do palnych odpadów.

Powyższe parametry zostały przeniesione do załącznika nr 4a rozporządzenia [2], który ma obowiązywać dopiero od 2013 r. i będzie dotyczył odpadów oznaczonych kodem 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20.

Niestety, jeszcze nie dostałam odpowiedzi na wysłane 25.08.2010 r. pytanie do Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska dotyczące kryteriów kwalifikowania odpadów do odpadów palnych.

Bardzo proszę o komentarze w tym temacie.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243 – art. 34, 63
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu – Dz. U. Nr 186/2005 r., poz. 1553 + zmiany (Dz. U. Nr 38/2006 r., poz. 264, Dz. U. Nr 121/2007, poz. 832)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001 r., poz. 1206
[4] Rządowy projekt założeń (z 8.07.2010 r.) projektu ustawy o odpadach
[5] Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów – Dz. U. L 182/1999 r., str. 1, ze zm.
[6] Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE – Dz. U. L 11/2003 r., str. 27, ze zm.
[7] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy – Dz. U. L 312/2008 r., str. 3
[8] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP) – Dz. U. L 353/2008 r., str. 1, ze zm.

Tematy powiązane

Zmiany i nowości w ustawie o odpadach

Joanna Wilczyńska (24.10.2010)
Nowości | 7 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 7

“Czy nasze odpady selektywnie zebrane są palne?”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:15, 12.08.2011:

  Stanowisko MŚ (z 10.08.2011 r.) dotyczące stosowania przepisów dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów – związane z niewdrożeniem tej dyrektywy w wymaganym terminie tj. do 12.12.2010 r.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:00, 12.08.2011:

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 138/2011 r., poz. 809 – od 20.07.2011 r. jest zmiana (zmniejszenie kar) przepisów dotyczących kar za niewykonanie obowiązków związanych z ewidencją odpadów i z przekazywaniem zbiorczych zestawień

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:11, 19.10.2012:

  Projekt (z 14.09.2012 r.) rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu – przewiduje przesunięcie z 1.01.2013 r. na 1.01.2016 r. wejście w życie załącznika nr 5 (załącznika nr 4a do obecnie obowiązującego rozporządzenia) dotyczącego zakazu składowania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 m.in. o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:55, 19.09.2015:

  1.01.2016 r. wchodzi w życie załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach – Dz. U. z 2015 r. poz. 1277, który określa „Zakres badań oraz kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”, m.in. dopuszczalne ciepło spalania tych odpadów 6 MJ/kg suchej masy

 5. 5 Kasia napisał(a) 10:32, 29.08.2018:

  Witam,
  W nawiązaniu do wchodzących w dniu 05.09.208r. zmian w ustawie odpadach czy jest Pani w stanie pomóc w kwestii zakwalifikowania/kryteriów kwalifikowania odpadów jako palne?

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:09, 29.08.2018:

  Kasia (5), niestety, sama chciałabym się dowiedzieć, co autor rozumie przez „odpady palne” w zmianach wprowadzonych od 5.09.2018 r. przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

 7. 7 Kasia napisał(a) 11:05, 04.09.2018:

  Pani Joanno, chyba odpowiedź znaleźć już można w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń z dnia 2 sierpnia 2018r. Odpady posiadające właściwości palne to:
  – paliwa alternatywne oraz odpady przygotowane bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
  – papier,
  – tektur,
  – tekstylia,
  – odpady wielkogabarytowe, ale bez złomu,
  – tworzywa sztuczne, w tym folie, opony i inne odpady z gumy,
  – odpady wielomateriałowych złożone z wyżej wymienionych materiałów.


Skomentuj...