Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

„Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

W wielu przepisach z zakresu ochrony środowiska jest mowa o „tytule prawnym”, m.in. do:

 • zespołu stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, instalacji, terenu, zakładu (POŚ)
 • instalacji (UCZIP)
 • terenu (UO)
 • lokalu, korzystania z nieruchomości (UWŚ)
 • terenu (UW)
 • instalacji (UHE)
 • sprzętu (USEE)
 • obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (UOW).

Jednak tylko w POŚ (art. 3 pkt 41) podano definicję, że przez tytuł prawny rozumie się:

prawo własności
użytkowanie wieczyste
trwały zarząd
ograniczone prawo rzeczowe
stosunek zobowiązaniowy

Natomiast uregulowanie powyższych pojęć jest w Kodeksie cywilnym [9]:

 • prawo własności – to nabycie rzeczy w drodze umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (art. 155-170
 • ograniczone prawo rzeczowe – to: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka (art. 244-335)
 • stosunek zobowiązaniowy – wynika z umowy, najczęściej najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia (art. 659-724)

oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [10]:

 • użytkowanie wieczyste – stanowi prawno-rzeczową formę długotrwałego korzystania z gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków (art. 27-36)
 • trwały zarząd – forma władania nieruchomością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przez państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (art. 43-50)

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3 pkt 6, 41 i 48, art. 138 ust. 1, art. 144 ust. 2, art. 174 ust. 2, art. 184 ust. 2 pkt 3, art. 250 ust. 2 pkt 3
[2] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. Nr 236/2005 r., poz. 2008, ze zm. – art. 8 ust. 4
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251, ze zm. – art. 63 ust. 1
[4] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UWŚ) – Dz. U. Nr 123/2006 r., poz. 858, ze zm. – art. 2 pkt 3a, art. 6.4
[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (UW) – Dz. U. Nr 100/2001 r., poz.1085, ze zm. – art. 26 ust. 1, 4 i 6
[6] Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (UHE) – Dz. U. Nr 281/2004 r., poz. 2784, ze zm. – art. 30 ust. 1, ust. 3 pkt 4, art. 35 ust. 1 pkt 2, art. 38 pkt 2
[7] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE) – Dz. U. Nr 180/2005 r., poz. 1495, ze zm. – art. 3 ust. 1 pkt 10a
[8] Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (UOW) – Dz. U. Nr 138/2008 r., poz. 865, ze zm. – art. 15 ust. 1 pkt 4
[9] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz. U. Nr 16/1964 r., poz. 93, ze zm.
[10] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. 102/2010 r., poz. 651, ze zm.

Temat powiązany

Definicja “instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Definicje “zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Interpelacja nr 20234 do Ministra Środowiska w sprawie przepisów regulujących zasady wydawania pozwoleń związanych z emisją gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego

Joanna Wilczyńska (04.09.2010)
Temat dnia | 1 Komentarz »
Tagi:


Jeden komentarz

“„Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska”
 1. 1 xmatex napisał(a) 14:35, 22.01.2013:

  Bardzo fajna i przydatna informacja. Wszystko w jednym miejscu. Dziękuję.


Skomentuj...