Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nominalna moc cieplna w przepisach o ochronie środowiska

Wielkość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze spalania paliw w danym urządzeniu (kocioł, piec, agregat, silnik spalinowy, turbina gazowa, palnik …) zależy wprost od ilości spalonego paliwa, a więc od mocy wprowadzonej w paliwie do urządzenia. Dlatego też w przepisach o ochronie środowiska nominalna moc cieplna rozumiana jest często jako nominalna moc wprowadzona w paliwie do urządzenia, a nie jako nominalna moc uzyskana czyli wydajność (cieplna, elektryczna, mechaniczna) urządzenia.

Urządzenie dobiera się w zależności od zapotrzebowania na daną moc (cieplną, elektryczną, mechaniczną), a więc istotna jest jego wydajność, czyli moc na wyjściu (moc netto) a nie moc na wejściu (moc brutto) w paliwie. Dlatego też dla urządzenia moc jako wydajność (a nie moc w paliwie) podawana jest na tabliczce znamionowej urządzenia i w DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa).

Nominalna moc cieplna w paliwie (na wejściu, brutto) to iloraz nominalnej mocy na wyjściu (netto, wydajność) i sprawności urządzenia:

Qbrutto = Qnetto / ( n / 100)

lub iloczyn maksymalnego zużycia paliwa i wartości opałowej paliwa:

Qbrutto = Bmax * Wo

gdzie:

Qbrutto – nominalna moc cieplna w paliwie („brutto”), moc na wejściu [MW]

Qnetto – nominalna moc cieplna, elektryczna lub mechaniczna („netto”), wydajność [MW]

n          – sprawność (cieplna, elektryczna, mechaniczna) urządzenia [%]

Bmax   – zużycie paliwa przy nominalnym obciążeniu urządzenia [kg/s] lub [m3/s]

Wo       – wartość opałowa paliwa [MJ/kg] lub [MJ/m3]

Stosuje się jednostkę mocy: MW = MJ/s. Jednak w niektórych (starszych) przepisach dla mocy cieplnej (termalnej) w paliwie zastosowano jednostkę MWt, jednak nie jest ona jednostką legalną [1].  Jednostka MWt używana jest też przy kogeneracji do podania uzyskanej energii cieplnej (na wyjściu a nie w paliwie), aby odróżnić ją od uzyskanej mocy elektrycznej podawanej dla odróżnienia z jednostką MWe. Tak więc indeks „t” przy megawatach zwyczajowo określa moc cieplną (termalną) zarówno na wejściu (w paliwie) jak i na wyjściu z urządzenia.

Gdy w przepisach o ochronie środowiska chodzi o moc na wejściu, a nie o moc na wyjściu z urządzenia, to zawsze jest to objaśnione i chociaż określenia są różnie formułowane, to zawsze chodzi o to samo – o moc w paliwie, np.:

 • wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122/2002 r., poz. 1055) – dla instalacji energetycznych o mocy nominalnej ponad 50 MWt wymagających pozwolenia zintegrowanego:

moc nominalna jest to moc liczona z wartości opałowej paliwa na wejściu do instalacji

 • wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573, ze zm.) – dla instalacji spalających paliwa w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie niższej niż 300 MW (§ 2) oraz nie niższej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego, w tym biomasy – nie niższej niż 10 MW (§ 3):

– moc cieplna rozumiana jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu

 • wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283/2004 r., poz. 2840) – dla instalacji energetycznych o nominalnej mocy cieplnej odpowiednio do 5, 10 i 15 MW i instalacji innych niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW:

– nominalna moc cieplna instalacji jest to ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu

 • wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283/2004 r., poz. 2839) – dla instalacji energetycznych o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do odpowiednio 5, 10 i 15 MW i instalacji innych niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 0,5 do 1 MW:

– nominalna moc cieplna instalacji jest to ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu

 • wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – (Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2181, ze zm.) – standardy emisyjne dla paliw dotyczą źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1,0 MW:

– nominalna moc cieplna źródła oznacza ilość energii wprowadzonej w paliwie do źródła w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu

 • wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206/2008 r., poz. 1291) – dla instalacji spalania paliw o łącznej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 100 MW (pomiary ciągłe) i mniejszej niż 100 MW (pomiary okresowe):

– nominalna moc cieplna źródła oznacza ilość energii wprowadzonej w paliwie do źródła w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu

 • wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 136/2009 r., poz. 1120) – dla instalacji spalania z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych (E1.1) oraz instalacji spalania stosowane w zintegrowanych stalowniach, w tym instalacji do walcowania, powtórnego podgrzewania, hartowania, wytrawiania (E1.2) o nominalnej mocy cieplnej ponad 20 MW:

– nominalna moc cieplna jest to ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar – Dz. U. Nr 225/2006 r., poz. 1638 + zmiany (Dz. U. Nr 9/2010 r., poz. 61)

Tematy powiązane

Jaki jest wzór na nominalną moc cieplną źródła spalania paliw?
Standardy emisyjne – przepisy prawne
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska – BOA-I-574/02/ds Warszawa, 13.03.2002 r

Joanna Wilczyńska (23.05.2010)
Temat dnia | 4 komentarze »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarze 4

“Nominalna moc cieplna w przepisach o ochronie środowiska”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:13, 29.08.2014:

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 1101 – obowiązująca od 5.09.2014 r. – dodaje do POŚ art. 157a z definicjami dla rozdziału „Instalacje i urządzenia”, m.in.:
  „1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
  5) nominalnej mocy cieplnej – rozumie się przez to ilość energii wprowadzanej w paliwie do źródła spalania paliw w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu;”

 2. 2 Danuta napisał(a) 13:15, 17.07.2018:

  Co to jest nominalne obciążenie?

 3. 3 Marian napisał(a) 09:06, 18.10.2023:

  Pani Joanno, czy awaryjny agregat prądotwórczy jest instalacją energetyczną?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:38, 18.10.2023:

  Marian (3), agregat prądotwórczy jest instalacją energetyczną. To, że przeznaczony jest do pracy w przypadku awarii zasilania energii elektrycznej, nie zmienia tego. Silnik agregatu (tak samo silnik pompy ppoż.) wymaga przeprowadzania prób, np. co miesiąc na pół godziny i to jest jego praca w w warunkach normalnych. Jego nominalną moc cieplną (tj. w paliwie) dodaje się do innych instalacji energetycznych w zakładzie w celu określenia łącznej mocy, co warunkuje potrzebę ich zgłoszenia (art. 152 POŚ) albo pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.


Skomentuj...