Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Od 3 lutego obowiązują nowe wartości odniesienia

Dzisiaj zostało ogłoszone rozporządzenie o wartościach odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Normuje ono, jakie stężenie substancji w powietrzu nie może być przekraczane przez zakłady je emitujące. Poza tym podaje ono metodykę referencyjną (wymaganą) modelowania stężeń substancji w powietrzu. Nowe rozporządzenie wprowadza niewiele zmian w stosunku do poprzedniego (obowiązującego do 19.08.2009 r.). Nie będę ich omawiać, ale zwracam uwagę na przepis przejściowy:

§ 6

1. Do postępowań w sprawie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń zintegrowanych wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

2. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenie zintegrowane wydane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, są wydane na okres od dnia wskazanego we wniosku o wydanie pozwolenia.

Rozporządzenie obowiązuje od dzisiaj (3.02.2010 r.), a więc od dzisiaj wymagane jest pozwolenie na emisję substancji w nim normowanych. Szczęście mają więc ci, którzy złożyli już wniosek o pozwolenie i tylko czekali na to rozporządzenie. Teraz będą mogli uzyskać pozwolenie od dnia wskazanego we wniosku (§ 6 ust. 2). Może być jednak problem z uzyskaniem „daty wstecznej”, ponieważ dla eksploatowanych instalacji wnioskuje się zwykle o pozwolenie na 10 lat, bez podawania „od kiedy”. Nie wiadomo bowiem, jak długo postępowanie administracyjne (wydanie pozwolenia) będzie trwało. Jedynie dla nowych czy zmienianych instalacji we wniosku podaje się datę „od kiedy”. Jeżeli pozwolenie będzie wydane na okres już po terminie 3.02.2010 r., to należy naliczyć opłatę  podwyższoną o 500 % za emisję substancji w czasie bez wymaganego pozwolenia, tj. od 3 lutego (art. 292 POŚ).

Inaczej jest ze zgłoszeniami instalacji emitujących gazy lub pyły do powietrza, wymienione w nowym rozporządzeniu. Można je złożyć do 3 sierpnia 2010 r. – zgodnie z art. 152 ust. 5 POŚ:

5. Instalację, o której mowa w ust. 1, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Natomiast w przypadku instalacji już zgłoszonych, zmiana danych (dodanie substancji, dla których określone są wartości odniesienia) wymagana jest w ciągu 14 dni, czyli do 17 lutego 2010 r. (art. 152 ust. 6 i 7 POŚ).

Uwaga: Substancje takie jak: benzen, SO2, NO2, NOx, ołów, pył PM10 i CO mają określone dopuszczalne poziomy w powietrzu w innym obowiązującym rozporządzeniu (Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281). Dla nich więc, mimo braku wartości odniesienia od 20.08.2009, mogły być wydawane pozwolenia i składane zgłoszenia. Pozwolenia mogły być również wydawane dla instalacji podlegających standardom emisyjnym (Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2181, ze zm.).

Uwaga: Należy pamiętać, że inne przepisy (POŚ) regulują to, kiedy wymagane jest pozwolenie, zgłoszenie lub żadne z nich.

Nowe rozporządzenie: „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu” – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87.

Powiązany temat:

Wartości odniesienia – zaostrzone średnioroczne dla SO2

Joanna Wilczyńska (03.02.2010)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...