Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Co należy dołączać do wniosku o pozwolenie na budowę?

Nie ma podstawy prawnej, która  nakładałaby na inwestora obowiązek dołączenia zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów do wniosku o pozwolenie na budowę. Takie jest stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Przyjrzyjmy się zatem czego od inwestora wymaga ustawa. Poniżej przytaczam część art. 33 Prawa budowlanego:

2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880).

2a. (…)

3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:

1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub

2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,

należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

Z powyższego (ust. 2 pkt 5) wynika więc, że jedynie w przypadku budowy wielkopowierzchniowego obiektu handlowego wymagane jest dołączenie zezwolenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do wniosku o pozwolenie na budowę. Poza tym nie są wymagane żadne inne zezwolenia.

Zwracam uwagę, że do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć pozwolenia wymagane innymi przepisami (niż w Prawie budowlanym). Na przykład należy dołączyć pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego.

Do wniosku o pozwolenie na budowę, moim zdaniem, nie trzeba dołączać pozwolenia:

 • wodnoprawnego na pobór wód
 • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • na wytwarzanie odpadów
 • zintegrowanego.

Wymienione wyżej decyzje (pozwolenia) określają zakres i warunki korzystania ze środowiska. Nie są więc one wymagane przed budową lecz dopiero na eksploatację. Bez nich (art. 76 ustawy – Prawo ochrony środowiska) obiekt budowlany lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania. Można zatem rozpocząć budowę, a powyższe pozwolenia (związane z korzystaniem ze środowiska) wystarczy uzyskać przed samym przystąpieniem do eksploatacji.

Joanna Wilczyńska (01.02.2010)
W prasie i nie tylko | 2 komentarze »
Tagi: , , , , , , , , , , ,


komentarze 2

“Co należy dołączać do wniosku o pozwolenie na budowę?”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:16, 24.05.2012:

  Od 31.05.2012 r. do wniosku o pozwolenie na budowę w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy również dołączyć:
  a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy o drogach publicznych,
  b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy o drogach publicznych

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:22, 24.05.2012:

  Od 1.07.2012 r. do wniosku o pozwolenie na budowę w przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tych obiektów wynosi nie mniej niż 50 kW i zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo
  – należy dodatkowo dołączyć:
  a) odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo
  b) audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywności energetycznej, wskazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu


Skomentuj...