Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Do opłat za 2013 stawki na 2013

Pytanie: Mam pytanie odnośnie opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2013, czy należy stosować stawki na rok 2014 ? czy te stawki będzie trzeba zastosować dopiero do sprawozdania za 2014 rok? [B.]

Odpowiedź: Od 2013 r. obowiązują roczne (a nie jak dotychczas półroczne) opłaty za korzystanie ze środowiska. Pozostała jednak ogólna zasada art. 285 ust. 1 POŚ:

Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

Tak więc do wyliczenia opłat za korzystanie ze środowiska:

– które miało miejsce w 2013 r., a więc do opłat za 2013 r. stosuje się stawki określone na rok 2013 w obwieszczeniu [2],

– które będzie miało miejsce w 2014 r., a więc do opłat za 2014 r. stosować będzie trzeba stawki określone na rok 2014 w obwieszczeniu [3].

Stawki te dotyczą następujących rodzajów korzystania ze środowiska:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • pobór wód
 • składowanie odpadów.

Od 2013 r. obowiązuje zmieniony art. 289 ust. 1 POŚ, który zwalnia z obowiązku wniesienia na rachunek danego urzędu marszałkowskiego rocznej opłaty nieprzekraczającej za dany rodzaj korzystania ze środowiska 800 zł.
Nie zwalnia to jednak z obowiązku przekazania marszałkowi województwa wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat (tzw. wykaz opłatowy). Wykazów tych nie trzeba już przekazywać do WIOŚ i wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zrobi to marszałek województwa.

Opłaty roczne i wykazy opłatowe za 2013 r. przekazać trzeba do 31 marca 2014 r.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska są wg art. 291 ust. 1 POŚ podwyższane co roku w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Wg komunikatu Prezesa GUS [6] wskaźnik ten w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9 %). Tak więc stawki opłat za korzystanie ze środowiska ogłaszane na 2015 r. wzrosną o 0,9 % w stosunku do stawek [3] na 2014 r.

Oprócz stawek określanych na dany rok kalendarzowy w odpowiednim obwieszczeniu, nadal należy stosować rozporządzenie z 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska [4], ale oprócz określonych w nim stawek. Tak więc z rozporządzenia [4] obowiązują nadal:

– określone w § 3 ust. 4-7 współczynniki różnicujące, przez które należy mnożyć obowiązujące na dany rok jednostkowe stawki opłat za BZT5 i ChZT-Cr dla poszczególnych rodzajów ścieków;

– przepisy § 5, według których  jednostkowe stawki opłaty za wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne (z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej) wprowadzane do wód lub do ziemi, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni:

– dotyczą całego roku kalendarzowego,

– dla powierzchni położonych w miastach o gęstości zaludnienia nieprzekraczającej 1300 osób/km2 oraz położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób/km2, z wyłączeniem powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, należy stosować jak określone dla odpowiednich typów powierzchni,

– określone są dla powierzchni, którą ustala się na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

– przepisy § 7, według którego wysokość stawki opłaty za wprowadzanie ścieków do jezior ustala się jako iloczyn liczby 2 i odpowiedniej jednostkowej stawki opłaty dla danego rodzaju ścieków;

– określone w § 9 ust. 5, 6 i 10 współczynniki różnicujące dla poboru wody w zależności od sposobu jej uzdatniania oraz – dla wody powierzchniowej – w zależności od rejonu kraju, a ponadto określone w ust. 7-9 zasady przy różnych uzdatnianiach pobieranej wody;

– odnośniki przy stawkach i nagłówkach tabel oraz ich objaśnienia oraz uwagi w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[2] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 – M. P. z 2012 r. poz. 766
[3] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 – M. P. z 2013 r. poz. 729
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816, jest projekt nowego rozporządzenia
[6] Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. – M. P. z 2014 r. poz. 94

Tematy powiązane

Opłaty za 2013 r.
Wykazy opłatowe za 2013 r.

Joanna Wilczyńska (09.02.2014)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: ,


Jeden komentarz

“Do opłat za 2013 stawki na 2013”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:54, 22.01.2017:

  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.


Skomentuj...