Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłata za emisję z agregatu

Pytanie: Użytkujemy maszyny takie jak: przenośne agregaty prądotwórcze, zagęszczarki wibracyjne, motopompy, kosiarki napędzane silnikami spalinowymi o mocy od 3 do 22 KM, wpłacamy do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania w silnikach spalinowych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14.10.2008 (DU 2008 nr196.1217 z późniejszymi zmianami), (kwalifikujemy je jako silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach …..). Zakupiliśmy w dniu 31.12.2011 nowy przenośny agregat prądotwórczy ( rok produkcji 2011) i przygotowując obecnie zestawienie opłat za I półrocze za gazy lub pyły w prowadzone do powietrza przez ten agregat nie możemy go zakwalifikować do żadnej z grup ponieważ nie posiadamy dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań etapu I, II lub IIIA (wg lat produkcji nie możemy kwalifikować). Po rozmowach z dostawcą agregatu i producenta agregatu nikt na tą chwilę nic nie wie o takim dokumencie ( dotyczy dużych producentów Honda, Mitsubishi). Planujemy zakup następnych agregatów.
Czy za takie agregaty należy płacić opłaty o których mowa powyżej a jeśli tak to jaką przyjąć jednostkową stawkę opłaty do obliczeń ? [D.M.]

Odpowiedź: Za emisję substancji do powietrza nie ponosi się opłat tylko „w razie prowadzenia działań ratowniczych” (art. 2 ust. 2 pkt 2 POŚ).

Opłata za emisję substancji do powietrza nie dotyczy też osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą ale tylko wtedy, gdy nie musi mieć pozwolenia na emisję do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego (art. 284 ust. 2 POŚ).

W innych przypadkach za emisję substancji do powietrza zawsze należy opłatę naliczyć, ale nie wnosi się jej, gdy na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł (próg nie jest zmieniony od przeszło 8 lat!) w danym półroczu (art. 289 ust. 1 POŚ).

Tak więc za emisję ze spalania paliwa w nowym agregacie prądotwórczym, wskazanym w pytaniu, należy naliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska.

W przypadku korzystania ze stawki tzw. zryczałtowanej (zł/Mg) odniesionej do masy spalonego paliwa uważam, że dla agregatu prądotwórczego wyprodukowanego w 2011 r. można zastosować z tabeli „Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych” obwieszczenia [3]:

– stawkę określoną w lp. 26 dla urządzeń wyprodukowanych w latach 2004-2008, gdy dla silnika o zapłonie iskrowym jest albo nie ma dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań etapu II lub gdy dla silnika o zapłonie samoczynnym nie ma dokumentu potwierdzającego spełnienie etapu IIIA;

– stawkę określoną w lp. 27 dla „Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA”, gdy dla silnika o zapłonie samoczynnym jest dokument potwierdzający spełnienie wymagań etapu IIIA.

Przy czym wg objaśnienia odnośnika 8 do takiej tabeli w rozporządzeniu [2]:

8) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I, etapu II lub etapu IIIA jest wyciąg ze świadectwa homologacji, kopia certyfikatu homologacji typu silnika lub odpowiadający im dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację silnika w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. Nr 220, poz. 2180), rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. Nr 202, poz. 1681), Regulaminie 96 EKG ONZ lub dyrektywie 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zwracam uwagę na to, że wg obecnie obowiązującego rozporządzenia [4] wdrażającego dyrektywę 97/68/WE, do obrotu na terenie Unii Europejskiej mogą być wprowadzane nowe silniki zamontowane albo niezamontowane w niedrogowych maszynach ruchomych, jeżeli spełniają wymagania określone w rozporządzeniu [4] i uzyskały certyfikat homologacji typu.

Wygląda na to, że wg rozporządzenia [4], wprowadzony do obrotu w 2011 r. agregat prądotwórczy powinien mieć silnik spalinowy spełniający wymagania etapu II, jeżeli jest o zapłonie iskrowym, lub wymagania etapu IIIA, jeżeli jest o zapłonie samoczynnym.
Ponadto silnik taki oprócz nazwy i adresu producenta lub znaku towarowego i oznaczenia typu silnika oraz numeru identyfikacyjnego egzemplarza silnika powinien mieć także oznakowanie zawierające numer certyfikatu homologacji typu, który w przypadku udzielenia w Polsce powinien wg dyrektywy 97/68/WE zaczynać się „e 20 * …”.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 273-297a
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[3] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 – M.P. Nr 94/2011 r., poz. 958
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki – Dz. U. Nr 202/2005 r., poz. 1681 + zmiany (Dz. U. Nr 69/2011 r., poz. 366)

Tematy powiązane

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
Wielkie zmiany POŚ
Opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r.

Joanna Wilczyńska (17.06.2012)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Opłata za emisję z agregatu”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:30, 22.01.2017:

    Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
    Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
    W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.


Skomentuj...