Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy konieczne jest nowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pytanie: Przedsiębiorstwo w 2002 roku otrzymało pozwolenie na wytwarzanie pewnych odpadów  z datą ważności listopad 2012. W 2007 roku zmieniono pozwolenie ( 2 pierwsze punkty decyzji)ze względu na wprowadzenie nowego kodu odpadu. Pozostałe punkty nie uległy zmianom. Nie ma też mowy o nowym terminie ważności pozwolenia. Czy wobec tego powinnam się starać o wydanie nowego pozwolenia na początku 2012 roku? Ponadto ile trwa uzyskiwanie nowego pozwolenia.? Z jakim wyprzedzeniem należy interesować się tym problemem aby później nie ponosić kar? [M.K.]

Odpowiedź: Tak, trzeba uzyskać nowe pozwolenie przed upływem terminu ważności obecnego pozwolenia, gdyż w pierwszej decyzji z 2002 r. pozwolenie zostało wydane na 10 lat, a więc na maksymalny określony w przepisach czas ważności. Dlatego też nie można już tego terminu przedłużać. Gdyby termin ważności pozwolenia był krótszy niż 10 lat, wówczas można wnioskować o jego przedłużenie, ale maksymalnie (łącznie) do 10 lat.

Według art. 18 ust. 2 UO:

2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powinno spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska oraz dodatkowo określać:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
2) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
3) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
4) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
5) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Przez „przepisy o ochronie środowiska” należy tu rozumieć art. 188 POŚ:

1. Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
2. Pozwolenie określa:
1)  rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom;
4) jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska:
a) wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,
b) dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
5)  źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do  środowiska substancji lub energii;
6) termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 191a;
5. Dodatkowe wymagania dotyczące pozwolenia określają (…) przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów po złożeniu wniosku powinno być wydane:
– niezwłocznie,
– w ciągu miesiąca – w przypadkach wymagających wyjaśnień,
– w ciągu 2 miesięcy – w przypadkach skomplikowanych,
gdyż zgodnie z art. 35 k.p.a.:

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z  żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Uwaga. W przypadku braku wymaganego pozwolenia na wytwarzanie odpadów są sankcje określone w POŚ:

Art. 351. 1. Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia
lub z naruszeniem jego warunków,
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.

Art. 367. 1. W razie:
1) wprowadzania przez podmiot korzystający ze  środowiska substancji lub energii do środowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków (…)
wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.

Uwaga. Trzeba też pamiętać, że za magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji
(w tym pozwolenia), wymagana jest opłata podwyższona za każdy dzień magazynowania (art. 293 ust. 2 POŚ).

Uwaga. W projekcie (z 3.10.2011 r.) nowej ustawy o odpadach (UO2) przewidziano, że wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów będzie tylko na podstawie POŚ (art. 226 UO2), a nie jak obecnie na podstawie UO i POŚ, a dotychczas wydane pozwolenia na wytwarzanie odpadów zachowają ważność na czas, na jaki zostały wydane (art. 250 ust. 3 UO2).

Podstawa prawna

[1] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251, ze zm. – art. 3, 17, 18
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 181, 184, 188, 293.2, 351, 367
[3] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) – Dz. U. Nr 98/2000 r., poz. 1071, ze zm. – art. 35

Tematy powiązane

Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Wyrok NSA II OSK 585/10 – dotyczy wskazania we wniosku „sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko”

Joanna Wilczyńska (15.10.2011)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarze 3

“Czy konieczne jest nowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów?”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:00, 29.01.2012:

  Projekt z 5.01.2012 r. nowej ustawy o odpadach (UO2) – przekazany po raz III na Stały Komitet Rady Ministrów

 2. 2 alicja napisał(a) 06:29, 17.05.2012:

  witam zwracam się z pytaniem odnośnie nowego projektu ustawy o odpadach
  na dzien dzisiejszy nie mam gospodarki ( temin wazności sie skonczył) i co teraz mam zrobic? postepowac wg obowiązujacej decyzji ( wystapic z wnioskiem o decyzje zatwierdzajaca program gospodarki oraz informacji o wytwarzanych odpadach- ktore po wejscie w zycie nowej ustawy traca moc prawną ) czy wystarczy mi tylko uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów – wg zasad nowej ustawy ? z góry dziekuje za odpowiedz :)

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:45, 17.05.2012:

  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów obecnie wymagane jest i będzie wymagane wg projektu (z 30.03.2012 r.) nowej ustawy o odpadach (UO2) jedynie wtedy, gdy w związku z eksploatacją instalacji ilość wytwarzanych odpadów wynosi powyżej
  – 1 Mg/rok – w przypadku odpadów niebezpiecznych,
  – 5 000 Mg/rok – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
  Jeżeli taki przypadek nie występuje, to niestety do czasu wejścia w życie UO2 wymagane jest posiadanie aktualnej decyzji zatwierdzającej PGON lub PGO albo wymagane jest złożenie informacji


Skomentuj...