Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy siedziba firmy powinna rejestrować się w KOBiZE ze względu na posiadane pojazdy?

Pytanie: Jesteśmy oddziałem pewnej firmy i mamy instalację, która wprowadza gazy i pyły do powietrza. Mamy pozwolenie zintegrowane. Co roku ponosimy z tego tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Zarejestrowaliśmy się więc w KOBiZE. Czy nasza siedziba, która mieści się w innym województwie i odprowadza opłaty tylko za spalanie paliw w silnikach spalinowych (na nią zarejestrowane są wszystkie pojazdy) powinna też zarejestrować się w KOBiZE? [K.K]

Odpowiedź: Siedziba firmy, jako podmiot korzystający ze środowiska ze względu na wprowadzanie do powietrza substancji ze spalania paliw w silnikach spalinowych, począwszy od 2011 r. powinna do końca lutego każdego roku wprowadzić raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez KOBiZE (art. 7 ust. 1, art. 59 USZE). Taki jest wymóg ustawowy.

Natomiast mimo tego, że delegacja ustawowa (art. 7 ust. 1 USZE) do wydania rozporządzenia [2] mówi jedynie o wzorze formularza raportu oraz sposobie jego wprowadzania a nie o ograniczaniu kręgu podmiotów, to wg § 3 ust. 1 rozporządzenia [2] jest moim zdaniem zawężenie tego wymogu do „zakładu”:

Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie, odrębnie dla każdego zakładu.

Przypominam, że ustawa [1] w definicjach określa, że (art. 2 USZE):

Ilekroć w ustawie jest mowa o (…):

5) emisji — rozumie się przez to wprowadzane w wyniku działalności człowieka, bezpośrednio lub pośrednio do powietrza, gazy cieplarniane lub inne substancje;

28) źródle emisji — rozumie się przez to instalację lub jej część, której eksploatacja powoduje emisję” (uwaga – źródłem emisji wg tej definicji nie jest silnik spalinowy poza instalacją)

Natomiast w niektórych definicjach USZE odwołuje się do definicji z POŚ, a więc wg art. 3 POŚ:

Ilekroć w ustawie jest mowa o (…):

6) instalacji – rozumie się przez to:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
których eksploatacja może spowodować emisję

20) podmiocie korzystającym ze środowiska – rozumie się przez to:
a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy [4], a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy [4],
c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia

31) prowadzącym instalację – rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w POŚ

42) urządzeniu – rozumie się przez to niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu

48) zakładzie – rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami

Z powyższych definicji wynika, że w rozumieniu POŚ oraz USZE emisja ze spalania w silniku spalinowym pojazdu to emisja z „urządzenia” a nie z „instalacji”.

Wyjątkiem będą jednak środki transportu i maszyny robocze poruszające się nie na otwartym terenie danego podmiotu albo poza nim lecz poruszające się w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną lub mechaniczną, gdyż emisja ze spalania paliw w silnikach odprowadzana poprzez tę wentylację to emisja z „instalacji”.

Z powyższych definicji wynika również, że w rozumieniu POŚ oraz USZE użytkownik „urządzenia” nie jest „prowadzącym instalacje” i jeżeli taki podmiot ma nawet tytuł prawny do danego terenu, na którym znajdują się te „urządzenia”, to nie można mówić o „zakładzie”, gdy na tym terenie nie ma „instalacji”.

Dlatego też w przypadku siedziby firmy, o której mowa w pytaniu, nie można mówić o „zakładzie”, gdyż oprócz pojazdów na terenie tej siedziby nie ma „instalacji”. W związku z tym siedziba firmy moim zdaniem (czytając obecne przepisy literalnie):

– nie rejestruje się w KOBiZE celem uzyskania elektronicznego konta w Krajowej bazie, gdyż rozporządzenie [2] zobowiązuje obecnie do rejestracji i założenia konta jedynie dla „zakładów”;

– powinna zgodnie z ustawą [1] wprowadzać co roku do Krajowej bazy raport w związku ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów, ale obecne przepisy nie precyzują sposobu wprowadzania raportu w takim przypadku, gdy emisja nie dotyczy „zakładu”.

Obecnie pomocne są tu informacje KOBiZE, wg których siedziba firmy z pytania kwalifikuje się do tzw. „małych” podmiotów, które teraz nie muszą dokonywać rejestracji w KOBiZE, a raporty mogą przekazywać w uproszczony sposób wypełniając formularz dla „małych” podmiotów w formacie Excel pobrany ze strony internetowej z zakładki Raportowanie. Po wypełnieniu formularz należy przesłać na adres mailowy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami raport@krajowabaza.kobize.pl.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 2, 3, 6, 7, 59, załącznik
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – zostało 4.01.2011 r. ogłoszone w Dz. U. Nr 3/2011 r., poz. 4 i obowiązuje od 12.01.2011 r.
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3
[4] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. Nr 220/2010 r., poz. 1447, ze zm.

Tematy powiązane

Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?
Czy dla każdej lokalizacji trzeba założyć osobne konto w Krajowej bazie i sporządzić osobne raporty do KOBiZE?
KOBiZE – Najczęściej zadawane pytania
KOBiZE – Informacje
Definicje “zakładu” w przepisach o ochronie środowiska
Definicja “instalacji” w przepisach o ochronie środowiska
“Tytuł prawny” w przepisach o ochronie środowiska

Joanna Wilczyńska (15.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , , , , , , , , ,


komentarze 3

“Czy siedziba firmy powinna rejestrować się w KOBiZE ze względu na posiadane pojazdy?”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:38, 09.02.2013:

  Raport do KOBiZE za 2012 r. do końca lutego 2013 r. powinny złożyć wszystkie podmioty eksploatujące “instalację”, a więc posiadające “zakład”.
  Na stronie KOBiZE nie ma już formularza dla “małych” podmiotów w formacie Excel.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:40, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:46, 18.04.2024:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...