Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów

Posiadacz odpadów jest obowiązany prowadzić ich ewidencję (art. 36 (UO). Odrębnie dla każdego rodzaju odpadu (wg katalogu odpadów [2]) ewidencja powinna być prowadzona z zastosowaniem:

 • karty ewidencji odpadu (KEO)
 • karty przekazania odpadu (KPO)

których wzory obowiązujące od 2011 r. zostały określone w rozporządzeniu [3]:

– załącznik nr 1 – KEO (w przypadkach innych niż poniżej – wypełnia wytwórca odpadów, w tym prowadzący usługi u „klienta”, prowadzący zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie, a także prowadzący na podstawie UCZIP odbieranie odpadów komunalnych)

– załącznik nr 2 – KEO dla komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach określonych w art. 43 UO (wypełnia wytwórca osadów)

– załącznik nr 3 – KEO dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wypełnia prowadzący zakład przetwarzania)

– załącznik nr 4 – KEO dla pojazdu wycofanego z eksploatacji (wypełnia prowadzący stację demontażu oraz prowadzący punkt zbierania pojazdów)

– załącznik nr  5 – KPO (wypełnia przekazujący odpady, a w przypadku odpadów komunalnych – prowadzący na podstawie UCZIP odbieranie odpadów)

Ponadto w przypadku odpadów przekazywanych na składowisko ewidencja dodatkowo powinna obejmować (art. 36 ust. 1b UO):

 • podstawową charakterystykę odpadów
 • wyniki testów zgodności.

Dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów przechowywać należy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

Obowiązek prowadzenia ww. ewidencji odpadów nie dotyczy:

– wytwórców odpadów komunalnych,

– wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

– wytwórców odpadów, których rodzaje i ilości określa załącznik do rozporządzenia [5],

– osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby,

– prowadzących „miejsce odbioru” baterii i akumulatorów przenośnych, przez co rozumie się wyznaczoną część obiektu budowlanego, którym włada podmiot, którego podstawowa działalność nie polega na gospodarowaniu odpadami, w tym szkoły, placówki oświatowej lub kulturalno-oświatowej, siedziby urzędu lub instytucji, punkt świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub placówkę handlową prowadzoną przez sprzedawcę detalicznego lub sprzedawcę hurtowego, do których użytkownik końcowy może oddać zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne (art. 52 pkt 4 UBA).

Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzą wg rozporządzenia [5] uproszczoną ewidencję z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadu, gdy:

 • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
 • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

Prowadzący wyłącznie transport odpadów prowadzi ewidencję z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadu i jest obowiązany do poświadczenia na tej karcie wykonania tej usługi.

Dopuszczalne jest niesporządzanie karty przekazania odpadu, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego transport odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (art. 37 ust. 1 UO). Wzór formularza zbiorczego zestawienia za 2010 r. określa rozporządzenie [6], a za rok 2011 i następne lata – rozporządzenie [7]. Zbiorcze zestawienie należy przekazać Marszałkowi Województwa w terminie do 15 marca (do 2010 r. było do końca marca) za poprzedni rok kalendarzowy.

Uwaga. Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady, będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodności, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym
– podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł (art. 79c ust. 3 UO).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 36, 37, 43, 79c
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1673
[4] Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP) – Dz. U. Nr 236/2005 r., poz. 2008, ze zm.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów – Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1735
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych – Dz. U. Nr 101/2007 r., poz. 686
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674
[8] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) – Dz. U. Nr 79/2009 r., poz. 666 – art. 52

Tematy powiązane

Kiedy pomiary musi wykonać laboratorium akredytowane
Interpretacje Ministerstwa Środowiska do ustawy o odpadach

Joanna Wilczyńska (29.12.2010)
Nowości | 7 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarzy 7

“Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:59, 12.08.2011:

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 138/2011 r., poz. 809 – od 20.07.2011 r. jest zmiana (zmniejszenie kar) przepisów dotyczących kar za niewykonanie obowiązków związanych z ewidencją odpadów i z przekazywaniem zbiorczych zestawień

 2. 2 Magda napisał(a) 10:28, 25.10.2011:

  Przygotowując karty mam wrażenie, że niepomieszczę się w polach… Czy tabelę można przenieść na drugą stronę?

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:55, 19.02.2012:

  Tak, tabela może być powiększona

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:56, 19.02.2012:

  MŚ: edycyjne wzory kart ewidencji odpadów (KEO) i kart przekazania odpadów (KPO)

 5. 5 Bożena napisał(a) 17:49, 15.05.2013:

  Czy przedsiębiorstwo transportujące odpady komunalne odebrane od osób fizycznych i od przedsiębiorstw z różnych gmin może wystawić jedną KPO w miesiącu zawierającą łączną ilość dostarczonych na składowisko odpadów? Czy w tej KPO owo przedsiębiorstwo może się klasyfikować jako posiadacz odpadów?

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:24, 09.03.2014:

  Od 23.01.2013 r. wg art. 236 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (UO2):
  „1. Do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. Ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie prowadzą podmioty, wymienione w art. 66 ust. 4.
  3. Do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 68 ust. 1, sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami, niebędący posiadaczami odpadów, nie prowadzą ewidencji odpadów niebezpiecznych.”

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:22, 29.01.2017:

  Od 2015 r. obowiązują KEO i KPO wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973)


Skomentuj...